Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji – konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Wrocławska Rewitalizacja zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku wprowadziła do porządku prawnego szereg wymogów formalnych związanych z organizacją i prowadzeniem procesu rewitalizacji. Aby można było przystąpić do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Wrocławia należy opracować diagnozę, która określi obszary miasta znajdujące się w stanie kryzysowym, spowodowanym koncentracją negatywnych zjawisk przede wszystkim w sferze społecznej, a ponadto problemów natury gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej.

Takim badaniem objęto obszar całego miasta. Konsultacje społeczne projektu uchwały ustanawiającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji mają na celu zapewnienie wymiany wiedzy, informacji, jak również poznanie uwag i opinii dotyczących propozycji wyznaczenia tych obszarów.

Harmonogram konsultacji i szczegółowe informacje dotyczące zgłaszania uwag dostępne są w OBWIESZCZENIU PREZYDENTA MIASTA WROCŁAWIA.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 2 maja 2018 r. do 31 maja 2018 r.

  • 15 maja 2018 r. 17.00-20.00, CRZ Krzywy Komin, ul. Dubois 33-35 we Wrocław, III p., - OTWARTE SPOTKANIE INFORMACYJNE (budynek jest dostosowany do potrzeb osób  z niepełnosprawnościami)
  • 17 maja 2018 r., 17.00- 20.00, CRZ Krzywy Komin (jw.), III p – SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PRZEDSTAWICIELI RAD OSIEDLI

Materiały informacyjne, tj. projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z mapą, diagnozą miasta Wrocławia oraz formularz zgłaszania uwag zostaną udostępnione od dnia 2 maja 2018 roku:

  • w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.um.wroc.pl, na stronie internetowej spółki Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o. w-r.com.pl,
  • w formie tradycyjnej (drukowanej) w siedzibie spółki Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o., ul. Kuźnicza 56, 50-138 Wrocław, w siedzibie Biura Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. G. Zapolskiej 4, pok. 514 (V p.).

Nie będą rozpatrywane uwagi i opinie:

  • które wpłyną po 31 maja 2018 r.,
  • bez czytelnego podpisu imieniem i nazwiskiem osoby zgłaszającej (za wyjątkiem uwag przekazanych w formie ustnej).

Po zakończeniu konsultacji zostanie ogłoszona informacja podsumowująca wraz z podaniem przebiegu konsultacji, zgłoszonych uwag oraz odniesieniem do nich.

Konsultacje w Biuletynie Informacji Publicznej.

Do pobrania