Kryteria rekrutacyjne – informacja o wynikach konsultacji

Projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów, w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej, do publicznych młodzieżowych domów kultury prowadzonych przez Miasto oraz do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

Konsultacje z Wrocławską Radą Działalności Pożytku Publicznego prowadzone były w dniach od 12.12.2017 r. do 27.12.2017 r.

Informacja o konsultacjach została przekazana do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zgodnie z obowiązującym trybem.

Uwagi i opinie można było przesłać pisemnie na adres: Wydział Przedszkoli
i  Szkół Podstawowych Urzędu Miejskiego Wrocławia ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław i elektronicznie na adres: wpp@um.wroc.pl.

Wrocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego zrezygnowała z prawa  do wyrażenia opinii.