Konsultujemy program współpracy Wrocławia z NGO na rok 2020

Na Państwa opinie czekamy do 6 września.

Na podstawie:

  1. Uchwały Nr LIV/1559/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zmienionej przez § 1 Uchwały nr XLVI/1097/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r. poz. 4227)
  2. Zarządzenia nr 3206/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zasad postępowania w celu przeprowadzania konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji


Prezydent Wrocławia przedstawia Wrocławskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego do konsultacji projekt Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie Programu Współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w 2020 r.;

Termin rozpoczęcia konsultacji: 2 sierpnia 2019 r.
Termin zakończenia konsultacji: 6 września 2019 r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia 6 września 2019 r. (piątek):

  • elektronicznie na adres: wss@um.wroc.pl
  • pisemnie na adres: Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław pok. 120;

W przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, a nie data stempla pocztowego.

W ramach konsultacji odbędzie się spotkanie konsultacyjne: 4 września (środa) w godz. 12.00 - 14.00

Miejsce: Miejsce - sala konferencyjna Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Sektor 3” przy ul. Legnickiej 65.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Miasta Wrocławia.

Informacja o konsultacjach - Biuletyn Informacji Publicznej

Do pobrania