Konsultacje w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej uchwałę nr XIII/247/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

Podstawa prawna:

  1. uchwała Nr XLVI/1097/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę nr LIV/1559/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia szczegółowe<ijo sposobu konsultowania z radą działalności po~ytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji; .
  2. zarządzenie nr 3206/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zasad postępowania w· celu przeprowadzenia konsultacji projektów aktów 'prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub org.anizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


Prezydent Wrocławia przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej uchwałę nr XIII/247/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia maksymalnego
wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt
dziecka u dziennego opiekuna .oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
poprzez: opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.wroclaw.pl.;

Termin rozpoczęcia konsultacji: 2 sierpnia 2019 r.
Termin zakończenia konsultacji: 15 sierpnia 2019 r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu uchwały można przesyłać w formie:

  1. pisemnej (decyduje data wpływu) na adres :
    Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia 
    ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław
  2. elektronicznej na adres: wzd@um.wroc.pl


Konsultacje przeprowadza się w celu uzyskania opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r; o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu , uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej uchwałę nr XIII/247/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Miasta Wrocławia.

Do pobrania