Konsultacje społeczne – opłaty w żłobkach gminnych

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej uchwałę nr IX/175/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę Wrocław.

Podstawa prawna:
1. uchwała Nr XLVI/1097/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę nr LIV/1559/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
2. zarządzenie nr 3206/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zasad postępowania w celu przeprowadzenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Prezydent Wrocławia

przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej uchwałę nr IX/175/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym prze gminę Wrocław poprzez: opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.wroclaw.pl.;

  • Termin rozpoczęcia konsultacji: 02.06.2017 r.
  • Termin zakończenia konsultacji: 15.06.2017 r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu uchwały można przesyłać w formie:
1. pisemnej (decyduje data wpływu) na adres:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego Wrocławia
ul. G. Zapolskiej 4
50-032 Wrocław
2. elektronicznej na adres: wzd@um.wroc.pl
Konsultacje przeprowadza się w celu uzyskania opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej uchwałę nr IX/175/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę Wrocław.

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Miasta Wrocławia.

Projekt uchwały z uzasadnieniem

Do pobrania