Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze

Prezydent Wrocławia przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej uchwałę nr XXXI/687/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 11 września 2020 r.

Termin zakończenia konsultacji: 25 września 2020 r.

Uwagi i opinie sporządzone w formie pisemnej do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia: 25 września 2020 r.:

  • na adres email: sekretariat@mops.wroclaw.pl,
  • na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Strzegomska 6, 53-611 Wrocław.

W przypadku przesłania uwag i opinii pisemnie decyduje data wpływu na wskazany powyżej adres, a nie data stempla pocztowego.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) w sprawie: zmiany uchwały nr XXXI/687/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 
Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Miasta Wrocławia.

Do pobrania