Komitet Rewitalizacji

Komitet Rewitalizacji

Konsultacje dotyczące planowanego Komitetu Rewitalizacji.

W zapoczątkowanej niedawno dyskusji o dalszym ciągu rewitalizacji Wrocławiarewitalizacja_NOWA – szczególne miejsce należy poświęcić Komitetowi Rewitalizacji. To jego członkowie i członkinie będą mieli wpływ na kształt podejmowanych działań rewitalizacyjnych. Do 8 lipca wraz z mieszkańcami będziemy rozmawiać o tym, jak powinien działać Komitet Rewitalizacji, kogo reprezentuje oraz jak wyłonić członków tego gremium.

Czym jest rewitalizacja?

Rewitalizacja jest procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzonym w sposób kompleksowy poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Proces ten gmina realizuje wspólnie z mieszkańcami oraz przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na obszarze rewitalizacji jednym słowem z interesariuszami rewitalizacji.

Czym jest Komitet?

Przedstawiciele powyższych grup tworzą Komitet Rewitalizacji forum współpracy i dialogu pomiędzy mieszkańcami a organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Komitet będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą dla Prezydenta Miasta Wrocławia i będzie wspierał proces rewitalizacji na wyznaczonym obszarze. W trakcie konsultacji zapytamy o to, jak wyłonić przedstawicieli poszczególnych grup, jakie kompetencje są potrzebne do pracy w Komitecie oraz jakie będą zasady jego działania.

Włącz się w tę rozmowę i zabierz głos w sprawie Komitetu Rewitalizacji! Bądź z nami na spotkaniu i wyraź swoją opinię!

Konsultacje realizowane są przez Fundację na Rzecz Studiów Europejskich we współpracy ze Stowarzyszeniem Żółty Parasol i Stowarzyszeniem Edukacji Krytycznej w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław.

Więcej aktualności