Jak przyznawać pracownie artystyczne?

Jak przyznawać pracownie artystyczne?

Konsultacje społeczne dotyczące funkcjonowania i sposobu przyznawania wrocławskim artystom i artystkom pracowni artystycznych przez Gminę Wrocław przekazywanych w ramach miejskich konkursów.

Jednym z elementów wsparcia twórczości wrocławskich artystów są pracownie artystyczne. Obecnie tryb przyznawania pracowni regulowany jest aktualnie Uchwałą nr X/182/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 maja 2015 r.

Zgodnie z nim Wydział Kultury otrzymuje listę lokali, które mogą zostać przeznaczone na pracownie, z Zarządu Zasobu Komunalnego. Artyści, wybrani w konkursie, którzy podpisują umowy najmu pracowni, deklarują przeprowadzenie remontu we własnym zakresie. Stawki czynszów i ewentualne ulgi wynikają z przepisów obowiązujących dla zasobu lokalowego Gminy Wrocław - są niższe niż rynkowe. Część pracowni mieści się w lokalach użytkowych.

Obecnie wnioski w sprawie przyznawania pracowni artystów ocenia komisja, w której zasiadają m.in. przedstawiciele Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Związku Polskich Artystów Plastyków, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą

Tryb przyznawania pracowni artystycznych, które znacząco wspierają twórczość wrocławskich artystów, wymaga szerokiej debaty. Obecnie pracowni udostępnionych przez Gminę Wrocław jest ok. 50, z czego 23 zostały przyznane od 2016 roku w drodze konkursu, a pozostałe pochodzą z lat wcześniejszych. Poniżej znajduje się aktualny wykaz pracowni przyznanych od 2016 roku.

Ideą konsultacji społecznych jest przeanalizowanie funkcjonowania pracowni, trybu ich przyznawania, jak i wypracowanie propozycji rozwiązań na przyszłość. Podstawą jest również analiza funkcjonowania pracowni artystycznych w innych miastach. Dodatkowym zagadnieniem jest również wymiar promocyjny: informowania o artystach tworzących w pracowniach miejskich i ich pracach. Wątkiem wymagającym rozwinięcia są również pracownie przeznaczone dla artystów innych dziedzin sztuki, szczególnie że większość funkcjonujących obecnie, to pracownie plastyczne.

Jak konsultujemy?

Konsultacje będą podzielone na trzy etapy:

  • I część w okresie listopad–grudzień 2020: etap wstępny, możliwość zgłaszania uwag i sugestii, partycypacyjne opracowanie założeń i przewidywanych rezultatów;
  • II część w okresie II/III kwartał 2021; właściwe konsultacje i warsztaty, spacery do funkcjonujących pracowni, możliwe wizyty studyjne, wypracowanie rekomendacji;
  • III część w okresie III/IV kwartał 2021; podsumowanie konsultacji, przygotowanie i procedowanie nowej uchwały, przeprowadzenie konkursu na przyznanie pracowni artystycznych na nowych zasadach.

Jak jest w innych miastach?

Inspiracją dla Wrocławia mogą być diagnozy i rozwiązania przeprowadzane w innych miastach w Polsce:

Konsultacje realizuje Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław. 

Weź udział w e-spotkaniach i wyraź opinię przez formularz elektroniczny! Twoja opinia jest ważna! Konsultacje trwają do 20 grudnia 2020 r. (niedziela).

Więcej aktualności