GDS ds. Federalizacji Wrocławskich NGO [Relacja ze spotkania 23.01.2017]

GDS ds. federalizacji – notatka z 23 stycznia 2017

Obecne organizacje: Stowarzyszenie FAN, Helios, Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Żółty parasol, TRATWA, Przebudzeni, Umbrella, Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich FEPS, Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego. Moderator: Maciek Wiśniewski.

Potrzebę federalizacji wrocławskich NGO należy rozpatrywać w kontekście funkcjonowania Rady Pożytku Publicznego i Grup Dialogu Społecznego. Istniejące lub powołane do życia ciała konsultacyjne, doradcze i eksperckie powinny ze sobą na różnych płaszczyznach współpracować. Zapraszamy do debaty i współtworzenia tego mechanizmu działającego na rzecz wzmocnienia roli aktywistów i społeczności lokalnej. Skorzystajmy z naszego prawa do zrzeszania się.

Idea spotkania wyrosła na gruncie spotkań przeprowadzonych w ramach projektu Wrocław Miastem Dialogu (Smaki Współpracy pomiędzy przedstawicielami NGO i Urzędu Miejskiego we Wrocławiu). Uczestnicy wyrażali różne potrzeby odnoszące się do roli federacji wrocławskich NGO, jak przygotowania się organizacji do konsultacji wprowadzanych uchwał (na poziomie miasta i województwa) i ustaw (na poziomie państwa), podniesienie poziomu wiedzy i znajomości procedur, czy uspójnienie stanowiska środowiska np. w sprawie projektu Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Aktualnie ok.80 wrocławskich organizacji pozarządowych jest zrzeszona w  Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Wszyscy zainteresowani otrzymają drogą mailową przed kolejnym spotkaniem prezentację, obejmującą zakres działań DFOP.

Główne wątki dyskusji:

Czy potrzebujemy federacji, jakiej Federacji? Czy i po co się federalizować? - pojawiły się następujące wnioski:
1. Co organizacjom pozarządowym może dać zrzeszenie?
 • łączenie i wymiana zasobów i wiedzy, sieciowanie, wzajemna pomoc ze strony dużych silnych organizacji, które są w federacji, nawet w sprawach podstawowych: sprzęt czy przestrzeń magazynowa
 • środowiskowe usługi np. księgowe, grupy zakupowe
 • wspólne zespoły eksperckie
2. Czym ma być wrocławska “federacja”?
 • Czy będziemy potrafili wypracować jedną markę? Stworzenie silnej, atrakcyjnej marki to także wypracowanie standardów działania
 • reprezentacja interesów - jeden głos w imieniu stu organizacji (minimum 100?),
  a jednoczesne myślenie o wszystkich, także spoza federacji
 • wspólne rzecznictwo, federacja narzędziem wzmocnienia głosu w sprawach strategicznych
  dla sektora
 • sprawna organizacja, wspólne działania promocyjne
3. Federacja względem polityki miejskiej
 • policzmy Wrocław – ile łącznie pieniędzy z budżetu miasta przeznaczanych jest na wspieranie III sektora niezależnie od departamentów (spraw społecznych, sportu, kultury, etc.),
  nie na realizację usług społecznych, tylko na wspieranie
 • Trzeba rozdzielać zadania: czym innym sektor, a czym innym federacja. Rolą federacji w realizacji polityk miejskich jest  przede wszystkim lobbing  na rzecz III sektora we Wrocławiu, m.in. zabieganie o zwiększenie ilości przekazywania zadań i usług społecznych do NGO.

Pojawiły się też wątpliwości:

 • Zastanówmy się które rzeczy jesteśmy w stanie zrobić bez federacji- działamy aktywnie w gronie kilku organizacji, więc tworzymy lub wzmacniamy federację
 • Są we Wrocławiu silne NGO, które nie przystąpią do federacji, a powinny w niej być- jak zrobić, żeby te organizacje przekonać?
 • Jakie są szanse na zbudowanie jedności tego środowiska, co to znaczy „jedność środowiska”? O jakiej jedności mówimy?
 • Rola federacji w realizacji polityk miejskich – ochrona III sektora we Wrocławiu

Zadania dla Grupy Dialogu Społecznego ds. Federacji wrocławskich NGO:

 • opracować warianty federacji we Wrocławiu oraz wariant bez federacji
 • opracowanie zadań federacji oraz zakresu działań
 • określenie obszaru działań (Wrocław czy aglomeracja?)
 • jak przyciągnąć nowe organizacje?