Ekonomia Społeczna UM Wrocław

Ukierunkowanie systemu zamówień publicznych na osiąganie rezultatów w obszarze polityki społecznej to ważny element działań na rzecz zrównoważonego rozwoju Wrocławia.

Projekt stanowi dopełnienie realizowanych już Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Wrocławia na lata 2018-2030 oraz Strategii rozwoju współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022.

Lokalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej

To dokument opisujący współpracę miasta Wrocławia z podmiotami ekonomii społecznej w zakresie realizacji usług użyteczności publicznej.

Cel programu wpisuje się Strategię Wrocław 2030, w ramach której Priorytet 3 odnosi się do potrzeby wzmacniania pozycji lokalnych przedsiębiorstw, a także zacieśnienia trójsektorowej współpracy samorządu, organizacji pozarządowych i sektora gospodarczego na rzecz realizacji zadań publicznych.

Program jest wyrazem realizacji polityki społecznie odpowiedzialnego samorządu, w szczególności kładzie nacisk na wdrażanie klauzul społecznych w zadaniach zlecanych przez Urząd Miejski Wrocławia w trybie zamówień publicznych. Poprzez społecznie odpowiedzialne zamówienia Wrocław zamierza promować wysoki poziom zatrudnienia, włączenia społecznego, a także godne wynagrodzenie i angażowanie podmiotów ekonomii społecznej w realizację usług na rzecz miasta. Program jest wyrazem realizacji polityki społecznie odpowiedzialnego samorządu, w szczególności kładzie nacisk na wdrażanie klauzul społecznych w zadaniach zlecanych przez Urząd Miejski Wrocławia w trybie zamówień publicznych.

W tym miejscu znajdziecie Państwo podstawowe akty prawne, linki do stron z planem zamówień publicznych urzędu Miejskiego Wrocławia oraz miejskich jednostek organizacyjnych oraz wyszukiwarki podmiotów ekonomii społecznej.

Projekt „Społecznie Odpowiedzialny Wrocław”

Lokalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej jak i przewodnik po nim został przygotowany przez:

  • Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Wrocławskie – lider projektu;
  • Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych – partner projektu;
  • Gminę Wrocław/Wrocławskie Centrum Integracji – partner projektu;
  • Wrocławską Spółdzielnię Socjalną – partner projektu;
  • Consorzio Solidarietŕ Sociale Oscar Romero – partner ponadnarodowy projektu;

Zadanie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

Celem projektu było przygotowanie Lokalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, zakładającego połączenie następujących celów:

  • Współpracy trójsektorowej (podmiotów ekonomii społecznej, NGO, przedsiębiorstw społecznych i podmiotów publicznych) i wytworzenie lokalnych warunków (prawnych, ekonomicznych, społecznych) do zlecenia i realizacji usług publicznych;
  • Programu przygotowującego osoby najbardziej oddalone od rynku pracy do podjęcia zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej (wdrażany przez pomioty zatrudnienia socjalnego);
  • Profesjonalizacji i rozwoju lokalnych spółdzielni socjalnych.

Efektem tych działań są dwa zarządzenia Prezydenta Wrocławia:

Do pobrania