Działania są najbardziej konkretną, a zarazem najobszerniejszą częścią Strategii. Podzieliliśmy je w ramach siedmiu priorytetów

Oto te priorytety:

Mobilność

Czyli wszelkie sposoby przemieszczania się: autobusy i tramwaje, samochody, rowery, ruch pieszy. Chcemy szybciej i wygodniej poruszać się po mieście! W badaniu, które przeprowadziliśmy latem 2016 r., respondenci uznali „rozwijanie transportu publicznego” za jeden z trzech priorytetów działań władz miasta na najbliższe dziesięć lat. Ta propozycja dostała 43,6 proc. głosów. Więcej miały jedynie polityka proekologiczna i rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Nasza Strategia powinna być spójna z Wrocławską Polityką Mobilności z 2013 r. oraz z Planem zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Wrocławia z 2016 r.

Przedsiębiorczość

Chcemy wzmacniać lokalny biznes i tradycje rzemieślnicze, promować produkty lokalne i ożywiać przemysł! W badaniu, które przeprowadziliśmy latem 2016 r., respondenci uznali „wspieranie lokalnej przedsiębiorczości” za czwarty co do ważności priorytet działań władz miasta na najbliższe dziesięć lat. Ta propozycja dostała 32,4 proc. głosów. Nasza Strategia powinna być spójna z powstającą miejską strategią rozwoju przedsiębiorczości.

Jakość środowiska i przestrzeni miejskiej

Chcemy więcej zieleni, czystego powietrza i dobrze zagospodarowanego i utrzymanego miasta! W badaniu, które przeprowadziliśmy latem 2016 r., respondenci uznali „politykę proekologiczną, w tym lepszą ochronę powietrza i zwiększenie powierzchni terenów zieleni”, za najważniejszy priorytet działań władz miasta na najbliższe dziesięć lat. Ta propozycja dostała 45,2 proc. głosów. Druga w kolejności była „rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta” – 44,9 proc. Nasza Strategia powinna być spójna z miejskim programem ochrony środowiska, Planem Gospodarki Niskoemisyjnej oraz opracowywanymi w 2017 r. nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i Miejskim planem adaptacji do zmian klimatu.

Gospodarka kreatywna i innowacyjna powiązana z nauką

Chcemy, by Wrocław był miastem silnych szkół i uczelni, prężnych startupów oraz zagłębiem e-usług dla całego Dolnego Śląska! Nasza Strategia powinna być spójna z Wrocławską Strategią Edukacyjną z 2015 r. – jej kluczowymi wartościami są otwartośći kreatywność oraz zaangażowanie i rozwój.

Zdrowi i Aktywni mieszkańcy

Chcemy, by przestrzeń Wrocławia sprzyjała nie tylko rekreacji i sportowi amatorskiemu, ale też osobom słabszym, starszym, nie w pełni sprawnym oraz dzieciom! 

Governance

Czyli wspólne rządzenie. To styl i jakość władzy samorządowej: codziennej pracy prezydenta, miejskich urzędników i radnych. To włączanie mieszkańców w decydowanie o mieście (partycypacja). To współpraca sektorów: publicznego, prywatnego i społecznego przy różnych projektach. To także decentralizacja wrocławskiego samorządu. Chcemy, by wrocławianki i wrocławianie mieli więcej władzy w swoim mieście! Nasza Strategia powinna być spójna z wnioskami Analizy Funkcjonalnej Osiedli Wrocławia z 2017 roku i z powstającymi w 2017 roku miejską strategią partycypacji oraz strategią współpracy władz miasta z organizacjami pozarządowymi.

Miasto otwarte

Czyli miasto otwartych głów i otwartych drzwi. Jesteśmy ciekawi, co dzieje się na świecie. Sami też sporo wytwarzamy – i chętnie się tym dzielimy. Chcemy współpracować. Nie zamykamy się na gości z zewnątrz. Zamierzamy dzielić się naszą bogatą kulturą. Mamy przy tym nadzieję, że wszyscy będą czuli się u nas dobrze i bezpiecznie – także przyjezdni, niezależnie od tego, skąd do nas przybywają! Nasza Strategia powinna być spójna z dwoma powstającymi w 2017 r. miejskimi dokumentami: strategią Kultura – Obecna! Diagnoza potencjału kulturowego Wrocławia oraz Strategią Rozwoju Kultury w perspektywie 2020+ oraz Strategią Dialogu Międzykulturowego.

 Działania w każdym priorytecie porządkujemy, korzystając z pięciu składników naszej misji:

  • miasto piękne;
  • miasto mądre;
  • miasto zasobne;
  • miasto, które inspiruje;
  • miasto, które jednoczy.

Priorytety