Rekrutacja do żłobków 2015 oraz do żłobków Fundacji Familijny Poznań i Promyk Słońca

22 czerwca zakończyła się pierwsza część rekrutacji do żłobków finansowanych i wspólfinansowanych przez miasto. Kolejny etap rozpocznie się w sierpniu.


Po analizach wyników pierwszej części naboru wynika, że miasto powinno przygotować jeszcze około 580 miejsc w żłobkach. Pierwszy konkurs na 120 miejsc z dofinansowaniem miejskim zostanie ogłoszony już w czerwcu, a kolejne konkursy i rozwiązania będą wprowadzane systematycznie, aż do zapewnienia miejsc wszystkim zainteresowanym. Dzieci, które brały udział w pierwszej części rekrutacji, otrzymają dodatkowe 5 punktów w kolejnej części rekrutacji.

LISTA WOLNYCH MIEJSC Z DOFINANSOWANIEM plik pdf

Termin rekrutacji

Rekrutacja do żłobków zarówno publicznych, jak i niepublicznych z dofinansowaniem z Urzędu Miasta rozpocznie się 1 czerwca i potrwa do 12 czerwca. Ogłoszenie wyników nastąpi 22 czerwca.

Zasady rekrutacji dzieci do żłobka na okres 1.IX.2015 – 31.VIII.2016

Zestawienie wolnych miejsc w żłobkach publicznych – plik do pobrania w formacie doc

Zestawienie wolnych miejsc w żłobkach niepublicznych z miejscami dofinansowanymi przez Miasto Wrocław – plik do pobrania w formacie doc  - od dnia 27.05.2015

Zestawienie wolnych miejsc prowadzonych przez Familijny Wrocław oraz Promyk Słońca. W żłobkach prowadzonych przez Fundację brak podziału na grupy wiekowe - plik pdf

27.05. 2015 Zasady rekrutacji do żłobków niepublicznych plik .pdf

1. do rekrutacji przystępują dzieci urodzone od 1 stycznia 2013 r. do 13 kwietnia 2015 r. (mające ukończone co najmniej 20 tygodni w dniu 1 września 2015 r.) mające miejsce zamieszkania¹ na terenie miasta Wrocławia:

 • rodzic/prawny opiekun dziecka, które aktualnie korzysta z usług żłobka (publicznego lub niepublicznego z dofinansowaniem Miasta) i złoży w odpowiednim terminie potwierdzenie woli kontynuacji, nie może brać udziału w rekrutacji
 • rekrutacja odbywa się na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych
 • liczba punktów rekrutacyjnych jest sumą wartości punktowych kryteriów zaznaczonych we wniosku
 • punkty za spełnianie kryteriów zostaną naliczone, gdy:

- zaznaczono we wniosku kryteria, które dziecko spełnia

- dostarczono do wybranego żłobka wydrukowany wypełniony i podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami

- sprawdzono i zatwierdzono w żłobku treść wniosku

 • w przypadku uzyskania równorzędnej sumy punktów rekrutacyjnych do danego żłobka, komisja rekrutacyjna wybierze dziecko, którego miejsce zamieszkania jest najbliżej tego żłobka.

II. Punktacja w procesie rekrutacji obejmuje następujące kryteria:

1. Kryteria obligatoryjne (dostępu):

1. Kryteria obligatoryjne (dostępu):

 • zamieszkanie¹ dziecka wraz z rodzicem/prawnym opiekunem na terenie Wrocławia
 • wiek dziecka - dzieci urodzone od 1 stycznia 2013 r. do 13 kwietnia 2015 r. (mające ukończone co najmniej 20 tygodni w dniu 1 września 2015 r.).

2. Kryteria dodatkowe - w przypadku liczby kandydatów spełniających kryteria dostępu,przekraczającej liczbę miejsc w danym żłobku :

 • zamieszkanie¹ dziecka wraz z rodzicem/prawnym opiekunem na terenie Wrocławia
 • wiek dziecka - dzieci urodzone od 1 stycznia 2013 r. do 13 kwietnia 2015 r. (mające ukończone co najmniej 20 tygodni w dniu 1 września 2015 r.).

L.p.

Kryteria dodatkowe

Wartość
punktowa

1.

Wielodzietność rodziny dziecka2

200

2.

Niepełnosprawność dziecka4

200

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców/prawnych opiekunów dziecka4

200

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka4

200

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka4

200

6.

Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie3

200

7.

Objęcie dziecka pieczą zastępczą5

200

8.

Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie (dwoje) pracują lub studiują w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

50

9.

Dziecko, którego rodzic/prawny opiekun pracuje lub studiuje w trybie dziennym lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

20

10.

Dziecko, którego co najmniej jeden rodzic/prawny opiekun złożył roczne zeznanie podatkowe PIT za 2014 r. w urzędzie skarbowym we Wrocławiu, w tym za pośrednictwem płatnika (nie dotyczy osób rozliczających się w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu)

30

11.

Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwoje lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług danego żłobka, do którego złożono wniosek/protokół zgłoszenia (nie dotyczy dzieci, których rodzeństwo kończy edukację w żłobku w 2015r.)

10

Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się definicje:

1. Zamieszkanie1:

a) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem stałym

b) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem czasowym na dzień 25.05.2015 r.

c) zamieszkanie potwierdzone innym dokumentem

2. Wielodzietność rodziny kandydata2oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci

3. Samotne wychowanie kandydata w rodzinie3 – oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

4. Niepełnosprawność4 – niepełnosprawność potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) (art. 20t ust. 2 pkt 1b ustawy o systemie oświaty)

5. Piecza zastępcza5 - objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866) (art. 20t ust. 2 pkt 1d ustawy o systemie oświaty)5

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów:

 • oświadczenie (art. 20t ust. 2 pkt 1a i 2 ustawy o systemie oświaty) – w przypadku kryteriów: wielodzietność, praca/studia rodziców/prawnych opiekunów, złożenie rocznego zeznania podatkowego PIT
 • samotność rodzica - prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (art. 20t ust. 2 pkt 1c ustawy o systemie oświaty)
 • niepełnosprawność - orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) (art. 20t ust. 2 pkt 1b ustawy o systemie oświaty)
 • piecza zastępcza - dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866) (art. 20t ust. 2 pkt 1d ustawy o systemie oświaty)

UWAGA: Oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia"

UWAGA: W przypadku nie przedstawienia wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie danych kryteriów komisja rekrutacyjna, rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone

III. Wypełnienie wniosku –„Protokołu ze zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2015/2016”

Zał. Nr 1 - „Protokół ze zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2015/2016” – plik do pobrania w formacie doc.

„Protokół ze zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2015/2016” składa się tylko w jednymżłobku. Złożenie „Protokołów” w więcej niż w jednym żłobku (publicznym lub niepublicznym z miejscami dofinansowanymi przez Miasto Wrocław) będzie skutkowało wykluczeniem z rekrutacji

 • wydrukować wniosek i wypełnić ręcznie lub wypełnić elektronicznie
 • wpisać nazwę i adres wybranego żłobka (wniosek można złożyć tylko w 1 placówce)
 • wpisać dane dotyczące dziecka i rodziców/prawnych opiekunów
 • zaznaczyć kryteria, które dziecko spełnia
 • wniosek złożyć w żłobku, do którego rodzic/opiekun prawny rekrutuje dziecko wraz z wymaganymi dokumentami.

IV.Harmonogram rekrutacji do żłobków na okres 01.09.2015 do 31.08.2016 r.

Rekrutacja

Terminy

Zadania

od 14.05.2015 do 12.06.2015

Pobieranie Wniosku/”Protokołu ze zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2015/2016” (załącznik nr 1) ze strony Wrocławskiego Zespołu Żłobków www.wzz.wroc.pl oraz stron www.bip.um.wroc.pl, www.wroclaw.pl oraz w żłobkach (z zestawień wolnych miejsc w żłobkach – publicznych i niepublicznych z miejscami dofinansowanymi przez Miasto)

01.06.2015  do 12.06.2015 r.

- w godz. 8.00 do 15.00 poniedziałek, środa, czwartek, piątek,

- w godz. 10.00-17.00 wtorek

Przyjmowanie „Protokołów ze zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2015/2016” przez kierowników, Dyrektorów żłobków lub osoby upoważnione oraz weryfikacja wniosków

22.06.2015 r. godz. 10.00

 

Ogłoszenie wyników rekrutacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń znajdującej się w danym żłobku listy dzieci przyjętych do żłobka

Od 22.06.2015 do 30.06.2015

Podpisywanie umów z rodzicami/prawnymi opiekunami na rok żłobkowy 2015/2016

30.08.2015 r. godz. 10.00

Lista dzieci przyjętych do żłobka w podziale na grupy

 

UWAGA:

 1. Dzieci aktualnie korzystające z usług żłobka (urodzone po 1 stycznia 2013 r.) nie biorą udziału w rekrutacji. Dzieci te kontynuują pobyt w żłobku w roku 2015/2016 na podstawie "Formularza kontynuacji". Kontynuacja dotyczy wyłącznie dzieci zapisanych i korzystających z opieki żłobka na dzień 19 marca 2015 r., tj. dzień ogłoszenia Konkursu nr 18/ŻK/2015/2016 na organizację opieki sprawowanej w formie żłobka (kontynuacja), pod warunkiem, że umowa zawarta przez żłobek z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka nie jest w okresie wypowiedzenia
 2. Rodzice, który złożyli wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka do dnia rozpoczęcia rekrutacji, czyli do dnia 1.06.2015 r. (w tym złożony w rekrutacji na okres opieki 2014/2015), a których dziecko nie zostało przyjęte z powodu braku wolnych miejsc, muszą złożyć ”Protokół ze zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2015/2016” w wybranym przez siebie żłobku.
 3. Przypominamy, że "Protokół ze zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2015/2016" składa się tylko w jednym ze żłobków publicznych albo niepublicznych, które zawarły z Gminą Wrocław umowę o dofinansowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, na rok 2015/2016. Złożenie "Protokołu ze zgłoszenia" w więcej niż jednym żłobku - publicznym lub niepublicznym - będzie skutkowało wykluczeniem z rekrutacji.
 4. Kolejność zgłoszeń nie stanowi kryterium kwalifikacyjnego.

Wszelkich informacji dotyczących rekrutacji dzieci na rok żłobkowy 2015/2016 udzielają Kierownicy, Dyrektorzy oraz osoby upoważnione w żłobkach (tel. w zestawieniach zbiorczych).

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457)
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. po

 

Mapa żłobków we Wrocławiu

(Powiększ mapę "klikając", otwiera się w nowym oknie, stan na 26 maja 2015)Zgłoś uwagę