wroclaw.pl strona główna Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu Przedsiębiorczy Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

7°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: poniżej normy

Dane z godz. 01:00

wroclaw.pl strona główna
Reklama
 1. wroclaw.pl
 2. Przedsiębiorczy Wrocław
 3. Pakiet Pomocowy
 4. Pytania i odpowiedzi - podatek od nieruchomości [AKTUALIZACJA]
Pytania i odpowiedzi - podatek od nieruchomości [AKTUALIZACJA]

Wyjaśnienia dla przedsiębiorców w sprawie stosowania zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach Wrocławskiego Pakietu Pomocowego wraz przykładową korektą deklaracji.

Reklama

Zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać z ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Nr XXXIII/834/21 Rady Miejskiej Wrocławia z 14 stycznia 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2).

Prosimy o zapoznanie się z przykładowo wypełnioną deklaracją oraz załącznikami do uchwały, które złożone łącznie, stanowią podstawę do zwolnienia od podatku.

Czytaj więcej: 

Czy zwolnienie zależy od spełnienia dodatkowych warunków?

Tak, ponieważ zwolnieniem objęci są:

 1. przedsiębiorcy, którzy ponoszą negatywne konsekwencje z powodu COVID-19oraz
 2. nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Warunek ponoszenia negatywnych konsekwencji ekonomicznych (inaczej pogorszonej płynności finansowej) w myśl uchwały oznacza odnotowanie wskaźnika płynności, który wynosi mniej niż 1. Przy obliczaniu wskaźnika uwzględnia się stosunek sumy środków pieniężnych posiadanych na koniec miesiąca poprzedzającego termin płatności podatku do zobowiązań bieżących płatnych w miesiącu kiedy przypada termin płatności podatku.

środki pieniężne w zł- na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przypada ustawowy termin płatności podatku- obejmują środki w kasie, na rachunkach bankowych oraz lokaty terminowe__________________________________________________________________zobowiązania bieżące w zł- płatne w miesiącu, w którym przypada ustawowy termin płatności podatku

Jakie dokumenty są niezbędne do zwolnienia, czy należy złożyć wniosek w sprawie zwolnienia?

Uchwała nie przewiduje składania wniosków o udzielenie zwolnienia. Aby skorzystać ze zwolnienia wystarczy złożyć prawidłowo wypełnioną korektę deklaracji oraz załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały (pliki do pobrania na dole strony)

Od kiedy będę zwolniony od podatku od nieruchomości?

Od kwietnia, a w szczególnych przypadkach również za marzec, ponieważ zwolnienie przewidziane jest od miesiąca, w którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego w związku z SARS-CoV-2.

Zwolnienie za marzec 2020 r. możliwe będzie tylko w szczególnych przypadkach pod warunkiem, że przedsiębiorca w załączniku nr 1 do uchwały wykaże na koniec lutego pogorszenie płynności finansowej (wskaźnik płynności <1), które spowodowane było COVID-19.

Ponieważ ograniczenia działalności gospodarczej rozpoczęły się od ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego w związku z SARS-CoV-2 należy przyjąć, że pogorszenie płynności finansowej z powodu COVID-19 u większości przedsiębiorców miało miejsce w marcu 2020 r. Zatem pogorszenie płynności w marcu i wskaźnik płynności za kwiecień 2020 r. < 1 obliczony na koniec marca będzie uprawniać do zwolnienia od następnego miesiąca tj. za kwiecień 2020 r.

Do kiedy będę zwolniony od podatku od nieruchomości?

Zwolnienie będzie przysługiwało do końca 2020 r. chyba, że wcześniej:

 1. Odwołany zostanie jako ostatni jeden ze stanów wymienionych w § 1 uchwały,
 2. Płynność finansowa przedsiębiorcy ulegnie poprawie, a wskaźnik płynności będzie równy lub większy niż 1.

Za jakie nieruchomości będę zwolniony od podatku?

Zwolnieniem objęte są tylko nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej tj. budowle oraz te grunty i budynki, które przed epidemią COVID-19 opodatkowane były stawką najwyższą.

Czy otrzymam zwrot zapłaconego podatku jeśli spełniam warunki zwolnienia i złożę korektę deklaracji?

Tak, chyba, że nadpłata będzie podlegać zaliczeniu na poczet zaległych i bieżących zobowiązań podatkowych lub na poczet innych zobowiązań dochodzonych na drodze postępowania egzekucyjnego w administracji.

Czy powinienem informować Urząd o płynności finansowej w okresie korzystania ze zwolnienia?

Tak, ponieważ zwolnieni są ci przedsiębiorcy, którzy w miesiącu poprzedzającym termin płatności odnotowali pogorszenie płynności finansowej.

Po złożeniu korekty deklaracji na podatek od nieruchomości w kolejnych miesiącach należy składać informacje o płynności finansowej (załącznik nr 1) oraz informacje o uzyskanej pomocy publicznej (załącznik nr 2).Załączniki należy składać w terminie 14 dni od ustawowych terminów płatności podatku.

Co powinienem zrobić jeśli płynność finansowa firmy się poprawi?

Gdy, płynność finansowa przedsiębiorcy ulegnie poprawie (wskaźnik  płynności będzie równy lub większy niż 1), zwolnienie od podatku nie będzie przysługiwać i należy złożyć korektę deklaracji oraz wykazać w niej podatek do zapłaty.

W jaki sposób wypełnić korektę deklaracji na podatek od nieruchomości i wykazać zwolnienie od podatku na podstawie uchwały Nr XXI/560/20 z 9 kwietnia 2020 r.

W korekcie deklaracji (formularz DN-1 dostępny na stronie BIP) należy wypełnić:

 1. Stronę nr 1 z danymi podatnika (część A, B, C)
 2. Na stronie nr 4 część E, F oraz GWypełniając część E należy wpisać 0 (zero): w poz. 97 oraz w poz. dot. rat podatku od miesiąca, w którym obowiązuje zwolnienie. Kwoty raty podatku za miesiące, w których nie obowiązuje zwolnienie należy uzupełnić jak w deklaracji rocznej składanej w styczniu. Wyliczając kwoty rat podatku zaokrągla się je w sposób w jaki zaokrągla się kwotę podatku.
 3. Na stronie nr 5 część H.2 Podpisy osób reprezentujących podatnika.

Wraz z korektą należy złożyć załącznik ZDN-2, w którym podaje się dane o gruntach, budynkach i budowlach zwolnionych. Dane te zostały wcześniej wykazane w załączniku ZDN-1 do deklaracji rocznej składanej w styczniu.W kolumnie f (podstawa prawna zwolnienia) należy wpisać § 1 uchwały XXI/560/20 RMW.

Czy zwolnienie od podatku jest pomocą publiczną i czy obowiązują dodatkowe warunki związane z udzielaniem pomocy publicznej?

Zwolnienie udzielane na podstawie uchwały XXI/560/20 jest pomocą publiczną rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, podobnie jak inne formy wsparcia przedsiębiorców, zawarte w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).

Pomoc ta została notyfikowana i jest udzielana w oparciu o Komunikat Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020).

Pomoc nie może być udzielona, jeżeli:

 1. przedsiębiorca w dniu 31 grudnia 2019 r. spełniał kryteria uznania za przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.);
 2. łączna kwota pomocy udzielonej na przedsiębiorstwo z uwzględnieniem powiązań, o których mowa w art. 3 Załącznika nr 1 do rozporządzania Komisji Europejskiej nr 651/2014, przekroczy 800 000 euro.

Informacje na temat sytuacji ekonomicznej (pkt 1) oraz wartości pomocy rekompensującej negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 uzyskanej z innych źródeł (np. innych organów jak ZUS lub urzędy skarbowe - pkt 2) należy przekazać wypełniając załącznik nr 2 do uchwały.

Czy po złożeniu korekty deklaracji DN-1 otrzymam odpowiedź potwierdzającą spełnienie warunków zwolnienia?

Udzielenie zwolnienia nie jest uzależnione od rozpatrzenia wniosku i udzielenia zgody na zwolnienie. Po złożeniu korekty deklaracji osoby prawne otrzymają informację telefoniczną jeśli formularz DN-1 lub załączniki do uchwały będą sporządzone nieprawidłowo albo złożone dokumenty będą niekompletne.

Jeżeli dokumenty będą poprawne albo zostaną uzupełnione podatnik korzystający ze zwolnienia zostanie poinformowany pisemnie o wartości udzielonego zwolnienia, które stanowi pomoc publiczną rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Informacja ta jest niezbędna przy ubieganiu się każdą (kolejną) pomoc, która jest pomocą rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Wrocławski Pakiet Pomocowy dla przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa

Odpowiedzi na pytania przedsiębiorców w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl