wroclaw.pl strona główna Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu Przedsiębiorczy Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

9°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: dobra

Dane z godz. 03:00

wroclaw.pl strona główna
Reklama
  1. wroclaw.pl
  2. Przedsiębiorczy Wrocław
  3. Strategia
  4. Potencjał infrastrukturalny Wrocławia
Potencjał infrastrukturalny, komunikacyjny oraz otoczenie biznesu to elementy wpływające na rozwój przedsiębiorczości. Shutterstock
Potencjał infrastrukturalny, komunikacyjny oraz otoczenie biznesu to elementy wpływające na rozwój przedsiębiorczości.

Potencjał infrastrukturalny, komunikacyjny oraz otoczenie biznesu to elementy wpływające znacząco na rozwój przedsiębiorczości we Wrocławiu.

Reklama

Potencjał infrastrukturalny można rozpatrywać w ujęciu „twardym” i „miękkim”. Kluczowym dla rozwoju gospodarczego elementem infrastruktury „twardej” jest infrastruktura komunikacyjna zewnętrzna i wewnętrzna.

Ta pierwsza jest relatywnie dobrze rozwinięta. Wrocław posiada lub wkrótce będzie posiadać wysokiej jakości połączenia drogowe z największymi polskimi miastami. Za nie w pełni zadowalający należy uznać stan połączeń drogowych z Europą Zachodnią – nie spełniający parametrów autostrady odcinek A 4 między stolicą Dolnego Śląska a Krzywą przy systematycznym wzroście natężenia ruchu na tym odcinku staje się barierą w dostępności komunikacyjnej Wrocławia.

Połączenia i komunikacja we Wrocławiu

Zdecydowanie niekorzystna jest jakość połączeń drogowych z południową częścią Województwa Dolnośląskiego oraz dalej z Republiką Czeską. Dość korzystnie przedstawia się sieć połączeń kolejowych. Aktualnie jednak tylko linia E 30 na odcinku od granicy z Niemcami do Opola posiada parametry transeuropejskiego szlaku kolejowego. W ciągu kilku lat powinny być zmodernizowane linie E 30 na odcinku Opole – Kraków, E 59 (Wrocław – Poznań) oraz CE 59 (Międzylesie – Wrocław – Zielona Góra – Szczecin).

Znacznie dłużej trzeba będzie czekać na wybudowanie nowej trasy kolejowej (wielkich prędkości) do Warszawy przez Łódź. Dopiero po zrealizowaniu stosownych inwestycji dostępność kolejowa Wrocławia osiągnie pożądany standard. Zdecydowanie pozytywnie należy ocenić systematycznie rozbudowywaną sieć połączeń lotniczych Wrocławia z najważniejszymi portami lotniczymi w Europie.

Mimo trwających od lat przymiarek do modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej transport wodny odgrywa cały czas marginalną rolę w kontaktach gospodarczych ze światem zewnętrznym. Infrastruktura drogowa wewnątrz miasta, mimo poczynionych w ostatnich dwóch dekadach licznych i kosztownych inwestycji, nie nadąża za rosnącym ruchem. Zatłoczenie komunikacyjne staje się coraz poważniejszym problemem.

Krokiem we właściwym kierunku były podjęte przez władze Wrocławia w ostatnich latach decyzje o rozbudowie i modernizacji infrastruktury transportu szynowego (tramwajowego i kolejowego) oraz rowerowego.

Mimo to Wrocław zajmuje czołowe miejsca w corocznym rankingu najbardziej zakorkowanych miast w Polsce. W raporcie INRIX sporządzonym w 2017 roku Wrocław znalazł się na 5. miejscu w kraju, a 141. w Europie (średni czas spędzony w korkach – 27 godz.) za Krakowem (36 godz.), Warszawą (35 godz.), Poznaniem (30 godz.) i Szczecinem (28 godz.).

Infrastruktura sieciowa we Wrocławiu

W zróżnicowanym stopniu rozwinięta jest infrastruktura sieciowa (wodno-kanalizacyjna, energetyczna, ciepłownicza itd.). Z sieci wodociągowej, która we Wrocławiu ma długość 2035 km, korzysta 96,7% ludności miasta, dokładnie tyle co w Warszawie.

Dla porównania w Krakowie odsetek ten jest wyższy i wynosi 99,7%. W Gdańsku natomiast 100% mieszkańców ma dostęp do sieci wodociągowej. Sieć kanalizacyjna ma długość 1418 km i korzysta z niej 93,1% wrocławian. Wśród 10 największych miast lepszą dostępność do tego rodzaju infrastruktury ma Gdańsk (96,4%), Poznań (94,8%) i Warszawa (94,5%).

Długość sieci ciepłowniczej we Wrocławiu12 wynosi prawie 520 kilometrów. Obecnie ciepło z sieci pokrywa 62% zapotrzebowania we Wrocławiu . Na podobnym poziomie kształtuje się dostępność ciepła sieciowego w Krakowie – 65%13. Dla porównania w Warszawie aż 80% zapotrzebowania miasta na ciepło pokrywa sieć ciepłownicza.

Właśnie tzw. niska emisja pochodząca z systemów indywidualnego ogrzewania budynków, a także utrudnione warunki rozprzestrzeniania zanieczyszczeń wynikające z ukształtowania terenu powodują wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym oraz benzo(a)pirenem.

We Wrocławiu i Krakowie problem smogu oraz zanieczyszczenia powietrza stanowi duże zagrożenie i negatywnie wpływa na warunki życia mieszkańców. Dopuszczalna norma przekroczeń średniodobowych pyłu zawieszonego PM10 wynosi 35 dni w roku. We Wrocławiu w 2016 roku odnotowano 50 dni z przekroczeniem normy.

Plany zagospodarowania warunkiem rozwoju Wrocławia

Niewątpliwym atutem Wrocławia na tle innych miast wojewódzkich jest wysoki procent objęcia obszarów miejskich ustalonymi planami zagospodarowania przestrzennego, co jest istotnym warunkiem rozwoju przedsiębiorczości.

W tej dziedzinie Wrocław plasuje się na drugim miejscu za Gdańskiem – w 2017 r. obowiązujące plany pokrywały 57,4% obszaru stolicy Dolnego Śląska; stosowna proporcja w przypadku Gdańska wynosiła 65,6%. W przypadku innych największych miast stopień pokrycia planami oscyluje wokół 50% lub poniżej tej wartości.

Otoczenie wrocławskiego biznesu

Bardzo wysoko ocenić należy funkcjonowanie we Wrocławiu instytucji otoczenia biznesu, które tworzą tzw. infrastrukturę „miękką” wspomagającą działalność gospodarczą. Do takiego wniosku skłania m.in. liczba Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości zlokalizowanych w mieście.

Do ośrodków tych należy zaliczyć: parki technologiczne, centra transferu technologii, inkubatory przedsiębiorczości, inkubatory technologiczne, akademickie inkubatory przedsiębiorczości, centra innowacji, ośrodki przedsiębiorczości, preinkubatory, itd.

Według danych Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce we Wrocławiu zlokalizowanych jest 19 tego typu ośrodków. Daje to czwarte miejsce w kraju po Warszawie (62 ośrodków), Krakowie (23) i Poznaniu (23).

Duża liczba instytucji wsparcia biznesu we Wrocławiu nie może dziwić, gdyż to w stolicy Dolnego Śląska powstała pierwsza jednostka transferu technologii - Wrocławskie Centrum Transferu Technologii. Stało się to w 1995 roku dzięki unijnemu projektowi Bridging the Gap Between University and Industry prowadzonego przez Politechnikę Wrocławską oraz Uniwersytety w Stuttgarcie i Londynie.

Wrocławski Park Technologiczny i inkubatory

We Wrocławiu powstał również drugi w kraju park technologiczny – Wrocławski Park Technologiczny SA (po Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym, który założono w 1995 roku).

Obecnie WPT jest jednym z najlepszych, jeżeli nie najlepszym parkiem technologicznym w Polsce. Świadczy o tym nie tylko liczba lokatorów, ale przede wszystkim ich skuteczność w zakresie wdrażania innowacji i nowych technologii (85,6% liczby wdrożeń w parkach technologicznych objętych wspomnianą kontrolą NIK), dynamiczny wzrost zatrudnienia nowych pracowników i zwiększenie przychodów o ok. 92%.

Działający w strukturach Wrocławskiego Parku Technologicznego Dolnośląski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (dedykowany przedsiębiorcom akademickim, wywodzącym się z 12 uczelni Wrocławia i Opola, będących sygnatariuszami umowy o współpracy z WPT SA) został laureatem międzynarodowego konkursu na najlepszy naukowy inkubator w roku 2013 w kategorii zwrot z inwestycji publicznych.

We Wrocławiu funkcjonuje ponadto wiele innych inkubatorów i ich sieci (Inkubatory AIP, Business Link i in.), a także wiele izb gospodarczych i innych organizacji zrzeszających przedsiębiorców. Wśród nich najaktywniej działają Dolnośląska Izba Gospodarcza, Wrocławska Izba Gospodarcza, Zachodnia Izba Gospodarcza, Dolnośląscy Pracodawcy - Regionalny Związek Pracodawców Konfederacji Lewiatan, Stowarzyszenia: „Kupców ARENA”, „Nasz Rynek”

Reklama
Głosuj na Wrocławski Budżet Obywatelski 2023. Otwiera się w nowej karcie
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl