www.wroclaw.pl

  Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych

  Dotacja na podjęcie działalności gospodarczej pomaga przedsiębiorczym osobom niepełnosprawnym w samozatrudnieniu. Fundusze można wydać m.in. na wyposażenie stanowisk pracy. Jest to pomoc bezzwrotna. Od 15 marca można składać wnioski o pieniądze.

  zdjęcie ilustracyjne
  zdjęcie ilustracyjne

  Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych finansują Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i Fundusz pracy (FP). Od 15 marca 2021 r. jest możliwość składania wniosku o pieniądze w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu.

  Kto może otrzymać dotację

  O dotację można się starać pod warunkiem, że osoba niepełnosprawna jest bezrobotna lub poszukuje pracy (posiada dochód z innych źródeł, ale nie ma zatrudnienia).

  W zależności od posiadanego statusu osoba z niepełnosprawnością może się starać  o dotację:

  • osoba bezrobotna zarówno z PFRON jak również z Funduszu Pracy,
  • osoba poszukująca pracy tylko z PFRON.

  Wysokość dotacji

  z PFRON:

  • do 32 700 zł przy założeniu, że działalność będzie prowadzona przez okres nie krócej niż 12 miesięcy
  • do 81 750 zł przy założeniu, że działalność będzie prowadzona nie krócej niż 24 miesiące

  z Funduszu Pracy:

  • do 32700 zł i okresie prowadzenia działalności nie krócej niż 12 miesięcy

  Ważne Informacje

  Prowadzenie działalności wiąże się z aktywnym jej prowadzeniem, czyli osiąganiem przychodu. W sytuacji, kiedy osoba choruje i nie osiąga przychodu w tym czasie, okres 12 miesięcy liczy się tylko w okresie aktywnego jej prowadzenia.

  Dotacje otrzymuje się raz w życiu, jeśli osoba skorzystała z takiej dotacji, nie może nigdy więcej starać się ponownie o takie wsparcie.

  W Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu mogą się starać o dotację tylko osoby zameldowane w mieście Wrocław.

  Składanie wniosków

  Wnioski można składać w postaci papierowej poprzez wrzut do skrzynki podawczej znajdującej się w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu (budynek A) lub za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź kuriera na adres urzędu: ul. Gliniana 20-22, 50-525 Wrocław. Możliwe jest też przesłanie dokumentów drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP. W takim przypadku wnioski muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym lub potwierdzone profilem zaufanym. O złożeniu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku na platformę ePUAP.

  Otrzymane wnioski będą rozpatrywane wg kolejności ich wpływu do Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu oraz realizowane w ramach przyznanych na 2021r. limitów środków, do momentu ich wyczerpania.

  Wzory wniosków oraz dokumentów do złożenia są na stronie www.wroclaw.praca.gov.pl w zakładkach: „Dla pracodawców i przedsiębiorców”, „Zatrudnianie niepełnosprawnych" oraz „Dla bezrobotnych i poszukujących pracy", „Dla niepełnosprawnych”.

  Kontakt

  Szczegółowe informacje udzielana są telefonicznie:

  • informacja dotycząca dotacji z PFRON tel. 071 77 01 745
  • informacja dotycząca rejestracji osób bezrobotnych tel. 071 77 01 825
  • kierownik rejestracji tel. 071 77 01 811
  • kierownik świadczeń tel. 071 77 01 870