www.wroclaw.pl

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla pracujących rodziców do 25 kwietnia. Lista uprawnionych zawodów

  Do 25 kwietnia został przedłużony dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Przysługuje on m.in. w razie zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, przedszkola lub klubu dziecięcego. Uprawnieni są pracujący w sektorze medycznym, opiekuńczym i realizującym zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

  zdjęcie ilustracyjne
  zdjęcie ilustracyjne

  Ważne jest to, że od 22 marca 2021 r. szkoły podstawowe mają obowiązek zapewnienia opieki dzieciom klas I-III dzieciom tych osób, które pracują w sektorze medycznym, opiekuńczym i realizującym zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

  Tak też jest i tym razem, że ten dodatkowy zasiłek opiekuńczy ponownie został wydłużony. Do 11 kwietnia uprawnieni rodzice mogą skorzystać z tej formy wsparcia. Jest ona szczególnie ważna w trudnym czasie pandemii koronawirusa

  Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Opieka nad dziećmi do lat 8

  Rodzicom dzieci do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem w przypadku:

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Lista uprawnionych zawodów

  Od 29 marca 2021 r. do 18 kwietnia 2021 r.:

  • szkoły podstawowe,
  • przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i podmioty prowadzące inne formy wychowania przedszkolnego

  oraz od 27 marca 2021 r. do 18 kwietnia 2021 r.:

  • żłobki,
  • kluby dziecięce,
  • dzienni opiekunowie

  mają obowiązek zapewnienia opieki dzieciom osób:

  • zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
  • realizujących zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
  • realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
  • pełniących służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
  • wykonujących działania ratownicze,
  • zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
  • zatrudnionych w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  • zatrudnionych w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  • zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
  • zatrudnionych w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
  • zatrudnionych w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizujących zadania na terenie tych jednostek.

  Ponadto w okresie od 29 marca 2021 r. do 18 kwietnia 2021 r. przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i podmioty prowadzące inne formy wychowania przedszkolnego mają obowiązek zapewnić opiekę dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

  Jeżeli jednak rodzic nie skorzysta z opieki nad dziećmi zapewnionej przez żłobek, klub dziecięcy, dziennego opiekuna, przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej i inną formę wychowania przedszkolnego lub przez szkołę, przysługuje mu dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Natomiast jeśli rodzic skorzysta z opieki zapewnionej dzieciom przez taką placówkę, nie ma prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, ale również w przypadku ich otwarcia, gdy placówki te nie mogą zapewnić opieki, albo gdy niania lub dzienny opiekun nie może sprawować opieki z powodu COVID-19, przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku:

  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

  Dotyczy to także rodziców lub opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze.

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi przysługuje również w przypadku, gdy placówka jest otwarta, ale nie może zapewnić opieki, np. ze względu na ograniczenie w liczbie podopiecznych.

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Wysokość świadczenia

  Miesięczny zasiłek opiekuńczy – zarówno dodatkowy z powodu COVID-19, jak i przyznawany na tzw. zasadach ogólnych – wynosi 80 proc. wynagrodzenia.

  • Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.
  • Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. zasadach ogólnych.

  Kiedy dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje

  Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego).

  Zasiłek ten nie przysługuje również, gdy szkoła zapewni opiekę dziecku i rodzic z tej opieki skorzysta.

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Jak otrzymać zasiłek opiekuńczy nad dzieckiem

  Nie zmieniły się zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem należy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Czytaj więcej: ZUS dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Wniosek w formie elektronicznej

  Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Mogą one to zrobić drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Instrukcja, jak złożyć oświadczenie przez portal PUE ZUS .

  ZUS infolinia

  Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS, tel. 22 560 16 00. Konsultanci COT są dostępni pon. - pt. w godz. 7.00 - 18.00.

  ZUS/jr