www.wroclaw.pl

  Pożyczki i leasing w ramach Tarczy Antykryzysowej. Agencja Rozwoju Przemysłu

  Leasing operacyjny, preferencyjne pożyczki, wszystko niskooprocentowane z długim okresem spłaty – na to mogą liczyć przedsiębiorcy w ramach Tarczy Antykryzysowej oferowanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu SA.

  zdjęcie ilustracyjne
  zdjęcie ilustracyjne

  Prezentowane propozycje mają charakter pomocy zwrotnej, a ich warunki dopasowane są do indywidualnych okoliczności i profilu ryzyka każdego zainteresowanego przedsiębiorcy.

  źródło: ARP SA

  Oni mogą skorzystać z pomocy

  źródło: ARP SA

  Produkty

  źródło: ARP SA

  Pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym

  źródło: ARP SA

  Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP

  źródło: ARP SA

  Leasing operacyjny z karencją w spłacie dla Klientów MŚP

  źródło: ARP SA

  Leasing operacyjny „maszyneria” bez wpłaty własnej lub karencją w spłacie dla Klientów MŚP, na zakup maszyn i urządzeń

  źródło: ARP SA

  Dokumenty składane do wniosku

  1. Sprawozdania finansowe za lata 2018-2019, (wraz z opinią biegłego rewidenta – jeśli wymagana) oraz bieżące wyniki finansowe;
  2. Informacja o zobowiązaniach finansowych bilansowych i pozabilansowych wraz z parametrami ich spłaty (ew. z uwzględnieniem przewidywanych zmian w harmonogramach spłaty wraz informacją o ustanowionych zabezpieczeniach ).
  3. Plan wpływów i wydatków najbliższych 12 miesięcy – przy wskazaniu przewidywanego ewentualnego ograniczenia działalności spowodowanego epidemią koronawirusa; wskazanie okresu na jaki zakładane jest ograniczenie działalności i niezbędne jest wsparcie płynności;
  4. Dokumenty dotyczące proponowanych zabezpieczeń (w przypadku wyceny nieruchomości dopuszcza się przyjmowanie operatów szacunkowych nie starszych niż 24 miesiące od daty złożenia wniosku, zaś w przypadku maszyn i urządzeń dopuszcza się przyjęcie ich wartości księgowej netto wg stanu na max. 31.12.2019r. i potwierdzenie ich wartości polisą ubezpieczeniową lub ich wyceny nie starszej niż 12 miesięcy od daty złożenia wniosku).
  5. Zaświadczenia i opinie: ZUS, US, instytucje finansowe, ewentualnie oświadczenia przedsiębiorcy o braku zaległości lub ich stanie

  Procedura pożyczkowa przeprowadzona w oparciu o uproszczony wniosek pożyczkowy składany poprzez moduł na stronie ARP SA : https://www.arp-tarcza.pl/

  *) Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

  lub

  Szczegółowe informacje 

  Centrum Obsługi Przedsiębiorców we Wrocławiu, ul. Fabryczna 10