Projekt ,,Dzienny opiekun- domowy system opieki”


Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu, w imieniu Gminy Wrocław, realizacje projekt ,,Dzienny opiekun – domowy system opieki”. Realizacja projektu  przewidziana jest na okres 1 sierpień 2013 r. – 31 grudzień 2014 r. Opieka nad dziećmi do lat 3 świadczona będzie w okresie grudzień 2013 r. – grudzień 2014 r.

 CEL PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest umożliwienie efektywnego godzenia życia zawodowego i rodzinnego 30 rodzicom dzieci w wieku do lat 3 z terenu Wrocławia, dzięki wspieraniu usług dziennego opiekuna w okresie sierpień 2013r. - grudzień 2014r. na terenie Gminy Wrocław. Grupę odbiorców Projektu stanowi 30 mieszkańców Gminy Wrocław, z czego: 6 to osoby nieaktywne zawodowo, 15 osób na urlopach macierzyńskich/wychowawczych oraz 9 osób bezrobotnych.

Projekt skierowany jest do dwóch grup odbiorców:

 1. Potencjalnych uczestników projektu- rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku do lat 3.
 2. Potencjalnych kandydatów na szkolenie dla opiekunów dziennych.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci w wieku do lat 3, którzy jednocześnie:

 1. mieszkają na terenie Gminy Wrocław (w myśl Kodeksu Cywilnego) i odprowadzają podatki na terenie Wrocławia,
 2. posiadają dzieci, które na dzień podpisania deklaracji uczestnictwa ukończyły co najmniej 4 miesiące
   i nie ukończyły 3 roku życia,
 3. są nie zatrudnieni (tj. bezrobotni lub nieaktywni zawodowo) lub przebywają na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym i chcą wrócić na rynek pracy, a usługa świadczona przez Dziennego opiekuna mogłaby im to umożliwić.

 KTO MOŻE ZOSTAĆ DZIENNYM OPIEKUNEM?

Osoby, chcące pracować w charakterze dziennego opiekuna, które:

 • posiadają minimum średnie wykształcenie,
 • posiadają na terenie miasta Wrocławia, warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem,
 • są zainteresowanych odbyciem szkolenia w wymiarze 160 h (w tym 30 h praktyk zawodowych).

 W ramach projektu zostaną przeszkolone osoby, które chcą podjąć zlecenie w formie Dziennego opiekuna
i świadczyć opiekę nad średnio trójką dzieci w wieku do lat 3 w warunkach lokalowych zbliżonych do warunków domowych (np. własne mieszkanie).

 SZKOLENIE DLA DZIENNEGO OPIEKUNA:

W ramach projektu zapewniamy bezpłatne szkolenia dla Dziennego opiekuna. Szkolenie jest w wymiarze 160h,
z czego 30h dotyczy praktyki w żłobku. Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje i uprawnienia do pracy jako Dzienny opiekun.

Dla osób posiadających kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, zapewniamy 40h szkolenie uzupełniające.

 

KORZYŚCI Z PRACY JAKO DZIENNY OPIEKUN:

 1. zdobycie kwalifikacji w przyszłościowym zawodzie,
 2. sposób na pogodzenie opieki nad własnym dzieckiem (urlop macierzyński/wychowawczy) z pracą zarobkową w formie Dziennego opiekuna,
 3. wsparcie w wyposażeniu punktu opieki,
 4. praca we własnym domu,
 5. ubezpieczenie OC i NNW.

 

Rekrutacja trwa!! Ilość miejsc jest ograniczona.

 

WIĘCEJ INFORMACJI: Centrum Integracji Społecznej, Biuro Projektu: pok. 18, I piętro, ul. Strzegomska 49, tel. 71 782 35 19/20, cis.wroclaw.pl

 

Kierownik projektu: Lucyna Pachciarz, tel. 71 782 35 19/20, e-mail: lucyna.pachciarz@cis.wroclw.pl

godziny pracy:  poniedziałek-środa, piątek 8:00-16:00, czwartek 12:00-20:00

Specjalista rekrutacji: Joanna Słowik-Serweta, tel. 71 782 35 19/20, e-mail: joanna.slowik@cis.wroclaw.pl

godziny pracy: poniedziałek, środa-czwartek 8:00-16:00, wtorek 8:00:00-18:00, piątek 8:00-14:00

Specjalista wdrożenia i monitoringu: Anna Zielińska, tel. 71 782 35 19/20, e-mail: anna.zielinska@cis.wroclaw.pl

godziny pracy: poniedziałek, środa-czwartek 8:00-16:00, wtorek 8:00-18:00, piątek 8:00-14:00

 

 Zgłoś uwagę