Zakończył się konkurs na realizatora programu in vitro we Wrocławiu

Miejscy radni 17.01.2019 r. podczas IV sesji RM Wrocławia przyjęli uchwałę w sprawie programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Wrocławia w latach 2019-2020”. 5 marca br. ogłoszono konkurs ofert na realizatorów tego programu. Jego zakończenie nastąpiło 29 marca.


Na konkurs wpłynęły trzy oferty, którym nadano numery kolejno: 1, 2, 3. Oceniała je podczas posiedzenia w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych UM Wrocławia Komisja Konkursowa w składzie: 

 • Jadwiga Ardelli-Książek, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – przewodniczący
 • Anna Boduszek, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – członek oceniający
 • prof. dr hab. n. med. Lidia Hirnle, I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – członek oceniający/ekspert
 • Monika Gramburg, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – sekretarz

Decyzją Komisji Konkursowej przyjęto dwie oferty, które spełniły wymogi formalne.

Uwzględniając ocenę formalną oraz po przeanalizowaniu kryteriów oceny merytorycznej podanych w ogłoszeniu konkursowym, Komisja Konkursowa oceniła pozytywnie i przyjęła do realizacji zadania „Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Wrocławia w roku 2019” – ofertę nr 2.

Oferenci, którzy stanęli do konkursu 

 1. POLMEDIS Sp. z o.o., Wrocław – oferta odrzucona
 2. Invicta Sp. z o.o., Gdańsk – oferta przyjęta i przyznana kwota z budżetu miasta na rok 2019 w wysokości 1 498 180,00 zł
 3. InviMed-T Sp. z o.o., InviMed Europejskie Centrum Macierzyństwa, Wrocław – oferta odrzucona z powodów formalnych.

Ze względu na okres odwołaczy, który potrwa do 3 kwietnia br., ostateczny wynik konkursu i to, która firma zacznie realizować program in vitro we Wrocławiu, zostanie oficjalnie ogłoszone najpóźniej 8 kwietnia br., gdy dojdzie do podpisania umowy.

„Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Wrocławia w roku 2019” ma zacząć działać 15 kwietnia 2019 r. 

-----------------------------------------

Na stronie można zapoznać się z pełną dokumentacją, dotyczącą konkursu. Dostępne są m.in. program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Wrocławia w bieżącym roku, jak i wszystkie obowiązujące uczestników konkursu załączniki.

Adresaci konkursu

To podmioty, podlegające ustawie o działalności leczniczej (DzU.2018.2190), świadczące usługi medyczne w zakresie leczenia niepłodności metodami zapłodnienia pozaustrojowego (zgodnie z ww. ustawą i ustawą o leczeniu niepłodności (DzU.2017.865), które spełniają wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert (patrz ww. link), i zapewnią dostęp do procedury zapłodnienia pozaustrojowego mieszkańcom Wrocławia w okresie od 15 kwietnia do 31 grudnia 2019 r.

Zadania realizatora programu

Wybrany w drodze konkursu realizator programu in vitro będzie zobowiązany do zapewnienia dostępu i możliwości korzystania z procedury zapłodnienia pozaustrojowego parom pozostającym w związku małżeńskim lub partnerskim, zamieszkałym we Wrocławiu, u których stwierdzono niepłodność kobiety i/lub mężczyzny, a inne możliwości leczenia wyczerpały się lub stosowanie ich jest bezcelowe.

Wśród jego zadań będą m.in.:

 • przeprowadzenie kwalifikację do programu,
 • realizacja procedur, związanych z interwencjami zawartymi w programie,
 • zapewnienie systemu przechowywania zarodków niewykorzystanych w trakcie stosowania procedury zapłodnienia pozaustrojowego,
 • przekazanie wyników leczenia Europejskiemu Towarzystwu Rozrodu Człowieka i Embriologii (ESHRE – European Society for Human Reproduction and Enribryology) w ramach programu European IVF Monitoring,
 • zapewnienie pomocy i wsparcia psychologicznego uczestnikom programu.

Koszty realizacji programu

Realizator będzie dysponował środkami, pochodzącymi z dotacji miasta na realizację programu, które będzie musiał dokumentować zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem.

Dofinansowaniem w ramach programu objęty jest koszt jednego cyklu zapłodnienia pozaustrojowego lub adopcji zarodka dla każdej pary pozostającej w związku małżeńskim lub partnerskim, zakwalifikowanej do programu, w wysokości do 100%, w maksymalnej kwocie 5000 zł – pod warunkiem przeprowadzenia przynajmniej jednej całej przewidzianej procedury.

Z dotacji nie można natomiast finansować m.in.:

 • ewentualnych kolejnych prób przeprowadzenia zapłodnienia pozaustrojowego; jeśli beneficjenci na na takie się zdecydują, sami będą musieli je opłacić;
 • tworzenie funduszy kapitałowych;
 • kosztów niezwiązanych z programem oraz kosztów, pokrytych przez inne podmioty dofinansowujące (zakaz tzw. podwójnego finansowania);
 • pokrycia deficytu procedur zrealizowanych przed przystąpieniem do realizacji programu i kosztów zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć, np. zakupu sprzętu medycznego;
 • produkcji materiałów i publikacji dla celów komercyjnych; 
 • wydatków związanych z programem, poniesione przez oferenta przed i po określonym w umowie terminie realizacji zadania.

Rozstrzygnięcie konkursu, czyli wybór operatora programu

Zainteresowane podmioty mogą składać oferty w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia do 25 marca włącznie.

Potem zostaną one poddane ocenie formalnej i merytorycznej przez Komisję Konkursową, powołaną przez prezydenta Wrocławia lub osobę przez niego upoważnioną, złożoną z reprezentantów gminy i lekarza, ginekologa położnika, ze znajomością leczenia niepłodności metodą i vitro.

Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości 29 marca br.

-------------------------------------------------

To było drugie, ale teraz udane „podejście” do tematu. Poprzednio radni zdecydowali podczas sesji RM w lutym 2017 r. o tym, że Wrocław nie będzie dokładał z miejskiego budżetu do procedury in vitro. Przepadł wówczas projekt uchwały, przygotowany przez radnych z klubu Nowoczesna, którzy zebrali zebrali ponad 6 tys. podpisów wrocławian, popierających tę inicjatywę.

To miało być dofinansowanie leczenia niepłodności metodą in vitro w latach 2017-2019, z którego mogłoby skorzystać rocznie ok. 420 par, a każda otrzymałaby na ten cel 5 tys. zł. Koszt programu dla miejskiego budżetu wyliczono na 2,1 mln zł rocznie.

Ponownie projekt radnych Nowoczesnej trafił do przewodniczącego Rady Miejskiej  w grudniu ubiegłego roku i znalazł się w porządku obrad IV sesji RM 17 stycznia 2019 r.

Gdy wszystkie inne metody zawiodą

Referująca – zarówno poprzednio, jak i podczas bieżącej, styczniowej sesji RM – projekt uchwały klubu radnych Nowoczesna Magdalena Razik-Trziszka podkreśla, że klasyfikacja do metody in vitro może nastąpić po wykorzystaniu wszystkich innych spobów leczenia niepłodności i po stwierdzeniu jej przyczyny. Dlatego np. gdy kobieta nie ma jajowodów, to polecana przez różne środowiska naprotechnologia zupełnie się nie sprawdzi.

– Innym obostrzeniem jest także to, by przyczyna niepłodności lub niesktucznego jej leczenia została stwierdzona co najmniej w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do programu – dodaje radna Nowoczesnej.

Na pytanie, dlaczego finansowanie in vitro dla pary we Wrocławiu – dodajmy, że niekoniecznie pozostającej w związku małżeńskim – ma wynosić 5 tys. zł, skoro Ministerstwo Zdrowia w swoim programie rządowym, teraz zarzuconym, wyliczyło, że koszt pojedynczego cyklu zapłodnienia pozaustrojowego to jest co najmniej ok. 7500 zł, Magdalena Razik-Trziszka odpowiada:

– Bo to jest dofinansowanie, a nie sfinansowanie tego leczenia. Nie zdecydowaliśmy o całkowitym pokrywaniu kosztów, zważywszy na fakt, że nawet to „ministerialne” 7500 zł nie było kwotą ostateczną, a pewną średnią, wyliczoną na podstawie przeprowadzonych już procedur. Wśród nich zdarzały się bowiem indywidualne przypadki, które wymagały np. znacznie większych nakładów niż te uśrednione.

Reasumując więc, każda z zakwalifikowanych do wrocławskiego programu par otrzyma na leczenie in vitro – jeden zabieg wspomaganego rozrodu – maksymalnie 5 tys. zł. W przypadku niepowodzenia koszty ewentualnych kolejnych prób zastosowania ww. metody ponoszą już pacjenci.

Tu warto dodać, że lekarstwa, które należy przyjmować po transferze, są nadal refundowane i kosztują od klikunastu do kilkudziesięciu złotych.   

Wsparcie władz miasta

Ponieważ projekt, o którym mowa, dotyczy miasta i jego finansów, ze względów proceduralnych prezydent miasta, jako organ, wystąpił do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) o zaopiniowanie programu. Natomiast w czasie debaty nad podjęciem uchwały Jacek Sutryk, tak odniósł się do inicjatywy klubu Nowoczesna:

– W związku z pozytywną opinią AOTMiT, opinia prezydenta Wrocławia na temat przyjęcia uchwały w sprawie programu jest pozytywna. Mówiłem zresztą o tym wielokrotnie w trakcie samorządowej kampanii wyborczej. Jestem na życiem. I tu stawiam kropkę.   

Postępowanie w związku z leczeniem niepłodności

By zapewnić niepłodnym parom równy dostęp i możliwości korzystania z różnych procedur leczenia niepłodności, Ministerstwo Zdrowia opracowało „Program – Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2013-2016”, który był realizowany od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2016 r. Decyzją obecnie urzędującego ministra nie został on jednak przedłużony na kolejne lata.

Ponieważ koszty tego specjalistycznego leczenia (metody wspomaganego rozrodu) są wysokie, a od czerwca 2016 r. spadły w całości na pacjentów – rodziny, dostęp do metody in vitro został znacznie ograniczony. A trzeba zauważyć, że gdy program rządowy działał, umożliwił przyjście na świat 21 666 dzieci – i są to dane na 11 września 2018 r., cytowane przez Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii. Dlatego niektóre polskie samorządy przyjęły własne, tożsame z tym rządowym sprzed pięciu lat, programy pomocy leczenia niepłodności. Zrobiły to m.in. Łódź, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Częstochowa, Bydgoszcz czy Warszawa.

Metoda in vitro dla wrocławian – uzasadnienie

Autorzy programu „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Wrocławia w latach 2019-2020”, który stanął na IV sesji RM, podkreślają m.in.:

 • Rodzina i macierzyństwo podlegają szczególnej ochronie państwa, co wynika z przepisu art. 7/1 Konstytucji RP.
 • Ustawa o leczeniu niepłodności z 25 czerwca 2015 r. (...) szczegółowo rozpoznaje problem niepłodności, a także wyraźnie wskazuje na prawo do jej skutecznego i bezpiecznego leczenia.
 • Art. 16 Deklaracji Praw Człowieka stanowi, iż prawo do posiadania potomstwa jest podstawowym prawem człowieka.
 • Rolą państwa jest też podjęcie działań, zapewniających możliwie jak najszerszy dostępu do świadczeń medycznych o potwierdzonej skuteczności, przezwyciężających skutki niepłodności.
 • Obecnie leczeniem niepłodności z wykorzystaniem metod rozrodu wspomaganego medycznie zajmuje się w naszym kraju ok. 50 podmiotów (ośrodki medycznie wspomaganej prokreacji i/lub centra leczenia niepłodności), które oferują leczenie niepłodności metodami zapłodnienia pozaustrojowego. 
 • Zgodnie z danymi Ministerstwa Zdrowia, średnia skuteczność metody in vitro w ramach Narodowego Programu Leczenia Niepłodności w latach 2013-2016 wyniosła 31% ciąż klinicznych, co potwierdza zarówno terapeutyczną skuteczność tej metody, jak i pokazuje, że polskie ośrodki medyczne osiągają lepsze wyniki w jej stosowniu niż podobne placówki w innych krajach europejskich. (Wg raportu ESHRE 2010 – European Society of Human Reproduction and Embryology – średnia skuteczność in vitro wyniosła: w Wlk. Brytanii 30,9%, w Niemczech 27,9%, we Włoszech 24,1 proc.). 
 • Wdrożenie programu dofinansowania zwiększy dostępność do leczenia niepłodności dla mieszkańców Wrocławia w zakresie leczenia niepłodności zaawansowanej.

Beneficjenci programu we Wrocławiu

Na podstawie liczebności populacji Wrocławia (635 800 mieszkańców – dane Urzędu Statystycznego na koniec 2015 r.), oszacowano liczbę niepłodnych osób na ok. 42 000. Zgodnie ze statystyką, stanowiącą, że leczenia metodą in vitro kwalifikuje się 2% niepłodnych par, potencjalną liczbę beneficjentów programu oszacowano na ok. 420 par.

O tym, czy para zakwalifikuje się do programu leczenia niepłodności metodą in vitro, będą decydowały określone kryteria, wśród nich m.in. nieukończenie przez kobietę 40. roku życia (w szczególnych przypadkach pacjentka może mieć do 42 lat) i zamieszkanie pary, starającej się o dziecko, na terenie Wrocławia.

Jakie koszty poniesie miasto

Program „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Wrocławia w latach 2019-2020” będzie finansowany z budżetu Wrocławia.

Uwzględniając okres realizacji programu, tj. od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r., należy zarezerwować na niego po 2 100 000 zł w każdym roku (420 par). Dodatkowe wydatki, w wysokości 50 000 zł, zostaną skierowane na promocję (m.in. spoty telewizyjne, spoty radiowe, reklamy prasowe, koszty uruchomienia strony internetowej). 

Uchwała skierowana do wojewody

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia informuje, że 22 stycznia 2019 r. Uchwała Nr IV/63/19 Rady Miejskiej Wrocławia dotycząca „Programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Wrocławia” zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa* została skierowana do Wojewody Dolnośląskiego. Po otrzymaniu decyzji zostanie uruchomiona procedura postępowania konkursowego na wybór realizatora Programu. 

*art.86, art. 90, pkt.1 oraz art. 91, pkt.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994)

Informacje dotyczące konkursu będziemy zamieszczać na bieżąco na portalu wroclaw.plZgłoś uwagę