Zainicjuję prace nad programem rewitalizacji 13 wrocławskich dawnych wsi i 3 miasteczek

Rewitalizacja to nie tylko troska o Śródmieście Wrocławia, ale także o jego peryferia, w tym włączone w jego obręb dawne wsie i miasteczka. Chcemy stworzyć program dla tych peryferyjnych obszarów i określić długofalowy plan działań mających na celu poprawę jakości życia ich mieszkańców. Ważnym aspektem są jednak zapisy ustawy o rewitalizacji, która ogranicza obszar rewitalizacji w każdym mieście do terenu obejmującego maksymalnie 20% jego powierzchni i zamieszkałego przez 30% mieszkańców miasta, na którym występuje koncentracja negatywnych zjawisk społecznych oraz dodatkowo infrastrukturalnych, gospodarczych, środowiskowych lub technicznych

Oznacza to także, że aż 80% powierzchni miasta i 70% mieszkańców nie może być beneficjentami programu rewitalizacji. Proponujemy jednak rozwiązanie, które pozwali na objęcie procesem zbliżonym do rewitalizacji większy fragment Wrocławia. Tereny niemieszczące się w ramach ustawowych, jednakże pilnie potrzebujące zmian, obejmiemy działaniem, które nazwiemy odnową. Dlatego też rozpoczynamy proces konsultacyjno - informacyjny, mający na celu wyznaczenie obszaru rewitalizacji oraz odnowy, przy bardzo wyraźnym podkreśleniu konieczności dokonania podziału Wrocławia na dwie strefy:

 • Rewitalizacji ustawowej (z wykorzystaniem narzędzi ustawowych) obejmującej maksymalnie 20%  powierzchni miasta;
 • odnowy (bez narzędzi ustawowych, ale przy zastosowaniu metod znanych np. z Nadodrza), obejmującej wybrane wspólnie z mieszkańcami fragmenty miasta, na terenach dawnych wsi i miasteczek, które szczególnie pilnie wymagają podjęcia działań nakierowanych na poprawę jakości życia ich mieszkańców, a które nie mogą być objęte rewitalizacją.

Cała rewitalizacja oraz odnowa zostanie rozłożona na minimum 10 lat, zaś jego realizacja w zaproponowanym wyżej kształcie pozwoli na objęcie nimi znacznie większego, niż określony ustawą, fragmentu miasta oraz zaprocentuje zaangażowaniem w proces większej liczby mieszkańców. Ze względu na społeczny aspekt procesu rewitalizacji oraz odnowy, za wykonanie zadania odpowiedzialny będzie Departament Spraw Społecznych, nie zaś Departament Architektury, jak to miało miejsce dotychczas. Utworzona została komórka, której zadaniem będzie m. in. przygotowanie, organizacja i prowadzenie procesu rewitalizacji oraz inicjowanie i koordynacja działań w dziedzinie rewitalizacji podejmowanych przez komórki organizacyjne Urzędu, spółki miejskie i miejskie jednostki organizacyjne. Plany na rok 2019 to w szczególności:

 • kontynuacja dotychczas prowadzonych działań rewitalizacyjnych;
 • ustalenie w toku szerokich działań konsultacyjno - informacyjnych zasięgu obszaru rewitalizacji;
 • ustalenie zasięgu obszaru odnowy;
 • przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji;
 • przygotowanie projektu Zarządzenia Prezydenta o wyznaczeniu obszaru odnowy na terenie dawnych wsi i miasteczek;
 • partycypacyjne przygotowanie założeń funkcjonowania we Wrocławiu Komitetu Rewitalizacji;
 • ustalenie zasad finansowania procesu.

Między marcem a czerwcem, chcemy przeprowadzić szerokie konsultacje społeczne, dotyczące rewitalizacji we Wrocławiu. Konsultacje mają zrealizować następujące założenia:

 • Stworzyć diagnozę służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji.
 • Przeanalizować program odnowy na terenie dawnych wsi, np. Jarnołtów, Kłokoczyce, Opatowice, Marszowice, Pracze Odrzańskie, Rędzin, Świniary, Żar oraz trzech dawnych miasteczek, tj. Brochów, Leśnica, Psie Pole.
 • Wyznaczyć priorytety w działaniach miasta w obszarze rewitalizacji.
 • Stworzyć zasady powoływania i funkcjonowania Komitetu Rewitalizacji.

Konsultacje mają również zrealizować następujące cele:

 • Zwiększenie edukacji mieszkańców w zakresie rewitalizacji.
 • Poznanie opinii mieszkańców na temat zasięgu obszaru rewitalizacji.
 • Zebranie opinii i propozycji działań w obszarze odnowy terenów dawnych wsi i miasteczek.
 • Wyznaczenie priorytetów w działaniach miasta w obszarze rewitalizacji.
 • Zebranie opinii i propozycji zasad powoływania i funkcjonowania Komitetu Rewitalizacji.

W ramach konsultacji, planowane jest przeprowadzenie minimum dwunastu spotkań:

 • 10 warsztatowych: 5 dotyczących obszaru rewitalizacji oraz 5 dotyczących odnowy terenów dawnych wsi i miasteczek;
 • spotkania będą zawierały część edukacyjną i informacyjną oraz rozmowy przy stolikach z uczestnikami na podtematy;
 • 1 spotkanie otwierające oraz 1 podsumowujące.

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji będzie Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia we współpracy z Wrocławską Rewitalizacją Sp. z o.o. oraz Departamentem Strategii i Rozwoju Miasta.