Wystąpienie Prezydenta Wrocławia na XIII Sesji Rady Miejskiej

Wystąpienie Prezydenta Wrocławia na XIII Sesji Rady Miejskiej

Konsekwencje negatywnych zmian klimatu postępujących na naszej planecie odczuwamy coraz silniej. Bezsporny jest fakt, że człowiek jest najważniejszych czynnikiem przyczyniającym się do tego, że średnia temperatura na Ziemi rośnie, topnieją wieczne zmarzliny, a kolejne obszary świata pustynnieją. Stajemy się tego coraz bardziej świadomi – także w Polsce.

Świadomi jesteśmy również tego, że ochrona klimatu wymaga solidarnego działania ludzi na całym świecie, a zmianę każdy musi zacząć od siebie. Rozumiemy to dobrze we Wrocławiu. Dlatego – mimo, że zdecydowanie najwięcej narzędzi w tym obszarze ma państwo polskie – podejmujemy, jako odpowiedzialny samorząd, kolejne działania mające na celu ochronę klimatu i tym samym podniesienia bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców.

Wymienię tylko niektóre z takich działań:

-  Od kilku lat pracujemy nad kompleksową strategią ochrony klimatu opartą na dokumentach, takich jak: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, Plan Działań Na Rzecz Zrównoważonej Energii i Klimatu czy też Polityka Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. 

- Zmieniliśmy politykę miasta w zakresie koszenia traw. Trawniki miejskie są cięte rzadziej, dzięki czemu dłużej zatrzymują wilgoć, chroniąc glebę i chłodząc otoczenie w czasie upałów. Pochłaniają także pyły i niektóre zanieczyszczenia.

- Zakończyliśmy właśnie I edycję pilotażowego programu „Złap deszcz”, który okazał się wielkim sukcesem. Program został wręcz entuzjastycznie przyjęty przez mieszkańców Wrocławia, którzy chcą wykorzystywać wody opadowe w gospodarstwie domowym. Dlatego zwiększyliśmy pulę dostępnych środków do wykorzystania w projekcie na ćwierć miliona złotych. Dzięki temu zostanie zrealizowanych ponad 80 wniosków – powstaną m.in. ogrody deszczowe oraz studnie chłonne.

- Montujemy kolejne zdroje z wodą pitną, montujemy kurtyny wodne, które pomagają przetrwać najcieplejsze dni. 

- Naszym wspólnym priorytetem musi stać się komunikacja zbiorowa – wczoraj mówiłem bardzo szeroko o pozytywnych efektach wprowadzenia nowych buspasów. Mówiłem także o kolejnych inwestycjach w nowy tabor i nowe linie. To niezwykle ważne, także w obszarze ochrony klimatu.

- Dbamy o drzewa, tworząc kolejne parki kieszonkowe, uruchamiając program „WROśnij we WRO”, rewitalizujemy tereny zielone. Wrocław jako pierwsze miasto w Polsce wprowadza standardy ochrony drzew podczas inwestycji. Dzięki nim, podczas prowadzonych we Wrocławiu prac budowlanych, rośliny są lepiej chronione.

Ale to nie wszystko.

- Jeszcze dzisiaj podczas sesji pochylą się Państwo nad Miejskim Planem Adaptacji do Zmian Klimatu. To ostatni z dużych dokumentów, który przystosowuje nasze miasto do zmieniających się warunków klimatycznych. Szerzej opowie o tym wiceprezydent Adam Zawada.

- Z kolei skarbnik miasta, Marcin Urban, przedstawi niezwykle ważny projekt zwolnień z podatku dla nieruchomości przyłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego lub pompy ciepła. Jeśli uchwała zostanie przyjęta, rozwiązania w niej zapisane realnie przyczynią się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla Wrocławia.

Prószę Państwa, przez długi czas przyczynialiśmy się, jako ludzie, do negatywnych zmian klimatu. Kiedyś mogliśmy mówić o nieświadomości skutków podejmowanych działań. Dziś nie ma dla nikogo usprawiedliwienia, a odpowiedzialność za klimat – podkreślam raz jeszcze – spoczywa na każdym z nas. Wymienione działania, będą konsekwentnie realizowane i rozwijane. Nie zmienią klimatu z dnia na dzień, ale musimy je podjąć teraz, natychmiast.

Mówię to z całą odpowiedzialnością, która spoczywa na mnie jako Prezydencie Wrocławia. Odpowiedzialnością za mieszkańców naszego miasta. W działaniach na rzecz ochrony klimatu nie będę bał się podejmowania decyzji uważanych za niepopularne. Stawka, o którą walczymy – dla nas wszystkich – jest zbyt wysoka. Liczę, że Panie i Panowie Radni, niezależnie od poglądów politycznych i partyjnych legitymacji, w tych kwestiach staną solidarnie po jednej stronie – tak podczas głosowań, jak i w procesie edukowania mieszkańców i dawania dobrego przykładu.

Czy to wystarczy?

Ciągle powinniśmy myśleć o kolejnych rozwiązaniach, które pomogą w zatrzymaniu negatywnych zmian klimatu na całym świecie. Dlatego już dziś chciałbym zaznaczyć, że przedstawię Radzie Miejskiej stanowisko w sprawie ogłoszenia alarmu klimatycznego. Chciałbym, abyśmy wspólnie pochylili się nad tym dokumentem, abyśmy wspólnie wzięli odpowiedzialność za przyszłość kolejnych pokoleń wrocławian.