Wdrożę program restrukturyzacji zobowiązań finansowych z tytułu najmu lub korzystania z nieruchomości wchodzących w skład zasobu komunalnego Gminy Wrocław

Program ma na celu ułatwienie dłużnikom, którzy zalegają z należnościami wobec Gminy Wrocław za lokale mieszkalne, użytkowe, dzierżawione tereny lub garaże, uregulowanie zaległości. Z jednej strony program oferuje pomoc osobom, które nie mogą poradzić sobie z wieloletnim zadłużeniem, jednocześnie skłaniając do regularnego wnoszenia opłat, z drugiej strony Gminie Wrocław daje możliwość odzyskania części środków finansowych z tytułu zaległych opłat oraz części lokali, a także przyczynia się do urealnienia stanu wierzytelności gminnych.

Program restrukturyzacji zadłużenia obejmuje częściowe umorzenie zadłużenia pod warunkiem spłaty pozostałej części zadłużenia lub umorzenie całości zadłużenia pod warunkiem zdania zajmowanej nieruchomości na rzecz Gminy Wrocław. Zasady uczestnictwa w programie restrukturyzacji zadłużenia zostały określone w uchwale nr VI/117/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia programu restrukturyzacji zobowiązań finansowych za zaległości płatnicze z tytułu najmu lub korzystania z nieruchomości wchodzących w skład zasobu komunalnego Gminy Wrocław.

Wnioski w sprawie przystąpienia do programu mogą być składane w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.

 

Odpowiedzialny:

Urząd Miejski Wrocławia
Departament Nieruchomości i Eksploatacji
tel. 71 777 71 97
dnr@um.wroc.pl