Uruchomię program Szkoły Liderów w środowiskach senioralnych

Przedstawiłem oraz wdrożyłem projekt Szkoły Liderów w środowiskach senioralnych – jest to wsparcie dla osób, które działają lub zamierzają działać na rzecz wrocławskich seniorów w takich miejscach, jak: kluby seniora, Uniwersytety Trzeciego Wieku, centra aktywności lokalnej, kluby osiedlowe, organizacje pozarządowe czy instytucje samorządu terytorialnego. Projekt ten zakłada dialog, wymianę doświadczeń, otwartość na nową wiedzę, aktywizację, doskonalenie kompetencji interpersonalnych, spotkania z inspirującymi liderami z różnych środowisk lokalnych, pomoc w znalezieniu zatrudnienia w środowiskach senioralnych i międzypokoleniowych.

Spotkania w ramach Szkoły Liderów będą się odbywały dwa razy w miesiącu (w drugą i czwartą środę miesiąca). Każde spotkanie będzie trwało 4 godziny dydaktyczne (4 x 45 minut), w trakcie których uczestnicy wezmą udział w interaktywnych zajęciach warsztatowych, zawierających studium przypadku, gry symulacyjne, ćwiczenia indywidualne i grupowe, prezentację, dyskusję i burzę mózgów, mapy myślowe.

Szkoła Liderów jest odpowiedzią na zgłaszaną od wielu lat potrzebę kształcenia animatorów środowisk senioralnych, którzy swoją postawą, umiejętnościami i wiedzą będą motywowali i aktywizowali osoby w wieku 60+ oraz inicjowali działania i projekty w mniej lub bardziej sformalizowanych grupach senioralnych.

Wrocławska Szkoła Liderów to projekt miejski, koordynowany przez Wrocławskie Centrum Seniora. Jego realizacja rozpocznie się 16 stycznia i potrwa do końca kwietnia 2019 roku.

Harmonogram:

16 stycznia 2019
Kim jest lider placówek senioralnych, animator środowisk senioralnych?
Profil osobowościowy lidera.
Kompetencje lidera. Kamila Polańska, WCRS.

30 stycznia 2019
Mosty zamiast murów, czyli „jak się dogadać”? Psychologia komunikacji interpersonalnej. Dr Bogna Bartosz, Uniwersytet Wrocławski, UTW w UW.

13 lutego 2019
Wnioski dla organizacji pozarządowych. Pozyskiwanie dotacji. Edyta Ruszkiewicz WCRS, Fundusz Małych Inicjatyw. Dolnośląski Fundusz Organizacji Pozarządowych, Kazimierz Szepiela.

27 lutego 2019
Wolontariat senioralny, Marek Ferenc.
Spotkanie z wolontariuszkami z Fundacji AKTYWNY SENIOR.

13 marca 2019
Formy aktywizacji osób starszych. Ilona Zakowicz.

27 marca 2019
Potrzeby i oczekiwania ludzi starszych. Szanse i ograniczenia aktywności seniorów. Potencjał późnej dorosłości. Dr Walentyna Wnuk, WCRS.

10 kwietnia 2019
Twórczość osób starszych. Spotkanie z aktywnymi seniorkami -liderkami z Wrocławskiego Centrum Seniora. Ewa Rapacz, Ewa Białowąs, Małgorzata Rosak, Danuta Popkiewicz.

24 kwietnia 2019
Podsumowanie projektu Szkoła Liderów.
Wręczenie certyfikatów.