Oświadczenie prezydenta Wrocławia ws. planowanej inwestycji firmy Fortum

Oświadczenie prezydenta Wrocławia ws. planowanej inwestycji firmy Fortum

W nawiązaniu do informacji dotyczącej planów firmy Fortum na terenie gminy Wisznia Mała (Biskupice) oraz petycji podpisywanej w tej sprawie informuję:

  1. Miasto Wrocław nie jest realizatorem ani podmiotem tej inwestycji. W całości realizuje ją prywatna firma, na terenach poza granicami administracyjnymi Wrocławia.
  2. Dochodzą do mnie pytania mieszkańców dotyczące planowanej inwestycji. Podzielam je. Będę apelował do inwestora o jak najszybsze wyjaśnienie wszelkich wątpliwości wzbudzanych planami firmy Fortum.
  3. Inwestycja ma być realizowana poza terenami administracyjnymi Wrocławia. Ma mieć jednak regionalny charakter i może mieć określone oddziaływanie także na tereny miejskie. Aby zagwarantować pełną wiedzę na temat procesu inwestycyjnego, niezwłocznie po tym, jak podjęliśmy wiedzę o planach inwestora, podpisaliśmy stosowne porozumienie, którego nadrzędnym celem jest zapewnienie pełnej transparentności realizacji projektu. Stoję na stanowisku, że tego typu inwestycje nie mogą odbywać się bez konsultacji społecznych i przekazania społeczeństwu szerokich informacji o projekcie.
  4. Chciałbym przypomnieć, że w 2017 roku, będąc dyrektorem Departamentu Spraw Społecznych byłem jedną z osób, które wspólnie z mieszkańcami podważały zasadność budowy instalacji termicznego przetwarzania odpadów wraz z sortownią. W wyniku tego działania już na poziomie obowiązującego Studium Wrocławia wprowadziliśmy zapisy mówiące wprost o tym, że na terenie administracyjnym miasta taka inwestycja nie powstanie. Zdania w tym zakresie nie zmieniłem.
  5. Zapewniam, że będę wnikliwie przyglądał się działaniom inwestora, analizował wszelkie dokumentacje, chociaż władztwo urzędu jaki sprawuję jest w tym zakresie ograniczone m.in. ze względu na lokalizację inwestycji poza terenami administracyjnymi Miasta. Kompetencje i uprawnienia Prezydenta Wrocławia wynikają bowiem wprost z przepisów prawa. Obowiązujące ustawy precyzyjnie wyznaczają administracyjny zasięg takich kompetencji, których brak w przypadku terenów znajdujących się poza w granicami Miasta Wrocław.

 

Jacek Sutryk

Prezydent Wrocławia