Praca w komisjach wyborczych – wybory prezydenckie 2015

Wybory prezydenckie odbędą się 10 maja, ewentualna druga tura 24 maja – w godz. od 7 do 21. Do 17 kwietnia (do godz. 15.45) można zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.


Co zrobić by pracować w komisji wyborczej?

Każdy kto chce pracować w obwodowej komisji wyborczej, powinien zwrócić się bezpośrednio do pełnomocników komitetów wyborczych, mających zarejestrowanego kandydata na prezydenta RP. Kandydatów na prezydenta można rejestrować do 26 marca. Po tym terminie będzie opublikowany wykaz pełnomocników wyborczych. Będzie on dostępny na stronie Państwowej Komisji Wyborczej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Zgłoszenie nie gwarantuje pracy

Zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji, ponieważ w przypadku zgłoszenia do danej komisji większej liczby kandydatów niż ustawowo przewidywana, konieczne będzie przeprowadzenie losowania ich składu.

Przepisy Kodeksu wyborczego nie wiążą w żaden sposób kwestii zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej z zebraniem przez tę osobę podpisów popierających kandydata na Prezydenta RP.

Ile można zarobić w komisjach wyborczych?

Zryczałtowana dieta za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania w wyborach prezydenta RP wynosi:

200 zł - dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych,

180 zł - dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych,

160 zł - dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Podana wysokość diet obowiązuje także w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania.

Skład komisji wyborczych

W skład obwodowej komisji wyborczej (we Wrocławiu jest 306 OKW – wykaz siedzib) powołuje się od 6 do 8 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) oraz jedną osobę wskazaną przez Prezydenta Miasta spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.

W skład obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów powołuje się od 4 do 6 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) oraz jedną osobę wskazaną przez Prezydenta Miasta spośród pracowników jednostki, w której utworzony jest obwód.

W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, przeprowadza się publiczne losowanie. Jeżeli natomiast liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje się spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców Wrocławia.

Kto może pracować w komisjach wyborczych

Kandydatami na członków obwodowych komisji wyborczych mogą być tylko osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców Wrocławia tj. zameldowane na pobyt stały we Wrocławiu albo wpisane do rejestru wyborców na swój wniosek. Kandydatem do składu obwodowej komisji wyborczej może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze Wrocławia, co potwierdza wpis do rejestru wyborców i posiada prawo wybierania, tj. osoba, która:

- jest obywatelem polskim;

- najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat;

- nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

- nie jest pozbawiona praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu;

- nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Do kiedy można zgłaszać kandydatów do obwodowych komisji wyborczych?

Termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa 17 kwietnia (do godz. 15.45). Zgłoszenia kandydatów przyjmuje od pełnomocników komitetów wyborczych (lub osób przez nich upoważnionych) Miejskie Biuro Wyborcze we Wrocławiu, p. Elżbieta Kościewska tel. 71 777 7352, (budynek Urzędu, Pl. Nowy Targ 1-8, pok. 116).Zgłoś uwagę