wroclaw.pl Wrocław pomaga Ukrainie – akcje i zbiórki
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 15°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia
4 maja 2016 r. L 119/1).

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Wrocław. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław,

- przez e-mail: [email protected],

- telefonicznie: +48 71 777 71 74.

Cel przetwarzania danych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu organizacji pomocy dla potrzebujących osób z Ukrainy.

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu zadania realizowanego w interesie publicznym, tj. organizacji pomocy dla potrzebujących osób z Ukrainy.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Miejski Wrocławia przez 5 lat, następnie Archiwum Państwowe po ekspertyzie dokumentów może podjąć  decyzję  o ich zniszczeniu lub przekwalifikować na kategorię A i wtedy Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Miejski Wrocławia przez 25 lat od stycznia kolejnego roku po zakończeniu, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego we Wrocławiu, gdzie będą przetwarzane wieczyście.

Odbiorcy Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym na stronie www.wroclaw.pl. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

- prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

- prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

-   prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Administratorem danych (dane kontaktowe powyżej, w pierwszym wierszu tabeli) lub Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe w kolejnym wierszu tabeli).

Inspektor Ochrony Danych

W Urzędzie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych –  Sebastian Sobecki. Jest to osoba, z którą można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych.

Z Inspektorem można kontaktować się w następujący sposób:

- listownie na adres: ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław

- przez e-mail: [email protected]

- telefonicznie: 71 777 77 24.

Prawo wniesienia skargi

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).