wroclaw.pl Wrocław pomaga Ukrainie – akcje i zbiórki
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 10°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie

Wrocław dla Ukrainy regulamin

REGULAMIN BAZY PODMIOTÓW POMAGAMY

 1. Przedmiotem regulaminu jest wskazanie zakresu danych, zasad ich udostępnienia i aktualizacji w ramach bezpośredniej komunikacji z podmiotami, które oferują pomoc/wsparcie osobom przybywającym z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym i udostępnią informacje o swojej działalności w ramach bazy danych podmiotów oferujących pomoc/wsparcie uruchomionej na portalu www.wroclaw.pl (dalej: “baza podmiotów PomagaMy”).
 2. Założycielem bazy podmiotów PomagaMy jest Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy pl. Solnym 14, 50-062 Wrocław, KRS 0000248319, NIP: 8971710346 (dalej: ARAW S.A.).
 3. Do bazy podmiotów PomagaMy mogą zgłosić się wszystkie osoby/instytucje oraz podmioty oferujące swoją pomoc lub wsparcie na rzecz osób przybywających z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w różnych zakresach bez względu na formę prawną prowadzonej działalności (dalej: podmiot zgłaszający). 
 4. Zgłoszenie do bazy podmiotów PomagaMy  jest bezpłatne.
 5. Warunkiem wpisania się do bazy podmiotów PomagaMy jest:
 1. zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, 
 2. wypełnienie formularza zgłoszeniowego, 
 3. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 4. wyrażenie zgody na udostępnienie/opublikowanie danych podanych w formularzu na portalu www.wroclaw.pl oraz w czasopiśmie „wroclaw.pl - całe miasto w jednym miejscu”
 1. Podmiot zgłaszający zobowiązuje się przekazać osobom wskazanym do kontaktu informację dotycząca przetwarzania danych osobowych, jeżeli podmiot zgłaszający nie jest równocześnie osobą wskazaną do kontaktu.   
 2. Wzór formularza zgłoszeniowego udostępniony jest na stronie www.wroclaw.pl/pomagamy
 3. Podmiot zgłaszający może wnosić o sprostowanie omyłek dokonanych w bazie podmiotów PomagaMy lub też żądać usunięcia zgłoszonych danych kierując e-mail na adres: [email protected]
 4. Zgłoszenia dotyczące sprostowania lub usunięcia, o których mowa w pkt. 8 powyżej ARAW S.A. rozpatruje niezwłocznie.
 5. ARAW S.A. jest uprawniony do moderowania i bieżącej kontroli zgłoszeń, których treść narusza prawa osób trzecich, jest wulgarna, obraźliwa, stanowi powielone zgłoszenie lub jest nieprawdziwa poprzez odmowę udostępnienia zgłoszenia lub jego usunięcie.
 6. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez ARAW S.A.
 7. ARAW S.A. we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie.
 8. Z ARAW S.A. można kontaktować się za pomocą mejla [email protected]
 9. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1.03.2022
 10. Regulamin bazy podmiotów dostępny jest na stronie www.wroclaw.pl/pomagamy

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zebranych w związku z tworzeniem bazy przedsiębiorców wyrażających chęć pomocy osobom przybywającym z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym jest Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny 14, 50-062 Wrocław (dalej „Administrator”).
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych lub z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych, e-mail: [email protected]
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach związanych z chęcią wsparcia i pomocy osobom przybywającym z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym oraz wypełniania obowiązków ciążących na Administratorze wynikających z przepisów prawa. Dane podane w formularzu publikowane będą na portalu www.wroclaw.pl oraz w czasopiśmie „wroclaw.pl - całe miasto w jednym miejscu”. Jeżeli Administrator będzie planował dalsze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w innym celu, zostanie Pani/Pan, o tym poinformowana/y.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), który dotyczy przetwarzania danych osobowych na podstawie dobrowolnej zgody.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane:
 1. Przez Podmioty  upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 2. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego z uwagi na korzystanie przez Administratora z usług Google Ireland Ltd, w ramach których podmiot ten pozyskuje dane jako podmiot przetwarzający i nie ma uprawnienia do ich wykorzystania do celów własnych.  
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane co najmniej do czasu realizacji ww. celu przetwarzania danych albo do czasu wycofania zgody, nie dłużej jednak niż przez 5 lat.
 2. W  zakresie  przewidzianym  przepisami  prawa  przysługuje  Pani/u  prawo  do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych  żądania, dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  oraz  prawo do żądania przenoszenia danych.
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie będą podlegać profilowaniu.