Ósme posiedzenie Wrocławskiej Rady Kultury [PROTOKÓŁ]

Protokół z posiedzenia Wrocławskiej Rady Kultury w dniu 10 czerwca 2021 r.

  • Grafika towarzysząca Wrocławskiemu Kongresowi Kultury


Obecni na spotkaniu:

Członkowie Wrocławskiej Rady Kultury (kolejność alfabetyczna):

1. Izabela Duchnowska
2. Agnieszka Franków-Żelazny
3. Jarosław Fret
4. Marek Gluziński
5. Konrad Imiela
6. Paweł Jarodzki
7. Janusz Jasiński
8. Paweł Kamiński
9. Katarzyna Majewska
10. Magdalena Piekarska
11. Jerzy Pietraszek
12. Tomasz Sikora
13. Sylwia Świsłocka-Karwot
14. Katarzyna Uczkiewicz

Pracownicy Urzędu Miejskiego Wrocławia:

1. Bartłomiej Świerczewski – dyrektor Departamentu Spraw Społecznych
2. Jacek Barski - dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta

Porządek obrad

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca WRK Agnieszka Franków-Żelazny, która przedstawiła następujący projekt porządku obrad:

1. Zatwierdzenie porządku obrad.
2. Informacja od Prezydenta Wrocławia na temat basenu pływackiego na Stadionie Olimpijskim.
3. Informacja od Prezydenta Wrocławia na temat sytuacji formalno-prawnej związanej
z pomnikami.
4. Informacja od Urzędu Miejskiego na temat planów utworzenia Wrocławskiego Centrum Komunikacji i Kultury WROCeK2.
5. Rekomendacje WRK w sprawie współpracy NGO z Miastem w zakresie kultury
6. Sprawy organizacyjne: procedura przyjmowania stanowisk i opinii Rady; terminy dalszych posiedzeń.
7. Sprawy bieżące: fanpage/strona; identyfikacja wizualna WRK.
W wyniku głosowania (jednogłośnie - 14 „za”) porządek obrad przyjęto w zaproponowanej formie.

Ad. 2. Informacja od Prezydenta Wrocławia na temat basenu pływackiego na Stadionie Olimpijskim

Dyrektor Jacek Barski przypomniał, że teren dawnych basenów na stadionie olimpijskim należał do Akademii Wychowania Fizycznego. W 2009 r. władze Uczelni wystosowały wniosek do Prezydenta Wrocławia o zmianę planu miejscowego w taki sposób, aby umożliwiał on prowadzenie Uczelni działalności statutowej, jak i poszerzenie jej o usługi zamieszkiwania zbiorowego.

W związku z tym, że partnerem w rozmowach z Miastem na temat zmiany planu była Uczelnia, a więc instytucja zaufania publicznego, to oczekiwania Uczelni zostały przez Miasto uznane i przystąpiono do opracowania zmiany planu miejscowego. Zamiarem ówczesnych Władz uczelni była budowa kompleksu sportowego obejmującego między innymi obszar nieczynnego od dekad basenu i wskrzeszenia ośrodka pływackiego, który miał się składać z obiektów krytych i otwartych. Warunkiem realizacji tego celu było wyposażenie tego kompleksu w obiekty zamieszkiwania zbiorowego, w tym obiekty o charakterze akademików i hoteli.

Według J. Barskiego mając do czynienia z podmiotem publicznym, który ma wizję rozwoju takiego ośrodka, nie konstruuje się planu w sposób bardzo restrykcyjny i bardzo szczegółowy. W jego ocenie być może gdyby plan był uzgadniany z innym partnerem, zapisy byłyby bardziej restrykcyjne.

Z ww. powodów zgodnie z oczekiwaniami Uczelni w planie znalazły się dopuszczenia zezwalające na pojawienie się konkretnych kategorii przeznaczenia terenu, takich jak m. in. kryte urządzenia sportowe, terenowe urządzenia sportowe, usługi, gastronomia, ale również zabudowa zamieszkiwania zbiorowego.
Zgodnie z prawem, każdą zmianę planu miejscowego otwiera i zamyka odrębna uchwała Rady Miejskiej. Procedura przewiduje m. in. udostępnienie projektu planu do publicznego wglądu i możliwość zgłoszenia uwag przez każdego zainteresowanego.

Ważnym krokiem w procedurze jest uzgadnianie planu. Jedną z najistotniejszych instytucji w tym procesie jest Wojewódzki Konserwator Zabytków. W 2013 r. projekt planu uzyskał uzgodnienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków bez uwag. Uzgodnienie planu umożliwiło dalsze procedowanie tego dokumentu. W związku z tym w 2013 r. Rada Miejska uchwaliła plan. Należy też podkreślić, że w ramach procedury wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu nie wpłynęła żadna uwaga. W związku z tym plan został bez głosów „przeciw” uchwalony przez Radę a następnie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Wojewody. Jak zwrócił uwagę J. Barski nawet po publikacji istnieje droga do unieważnienia planu poprzez zaskarżenie do sądu administracyjnego, jednak żaden z tych kroków nigdy nie został do tej pory podjęty.

W 2015 r. AWF sprzedała teren prywatnemu inwestorowi, który próbował pozyskać pozwolenie na budowę umożliwiające mu realizację inwestycji. Pierwszy projekt inwestycji pojawił się w 2017 r. i nie uzyskał uzgodnienia konserwatora zabytków ze względu na niespełnienie wymogów planu miejscowego. Miało to związek z funkcją (przeznaczeniem) obiektu, a nie wskaźnikami i gabarytami inwestycji. Po dwóch latach pojawił się nowy projekt, który był już zgodny z planem miejscowym. Wobec zgodności z planem miejscowym zostało wydane pozwolenie na budowę.
Dodać też należy, że rzeczywiście w 2015 r. miasto miało prawo pierwokupu tej działki, jednak w związku z tym, że na etapie uzgadniania planu obiekt nie został uznany przez konserwatora zabytków za godny ochrony, nie było podstawy, aby Prezydent podjął decyzję o zakupie działki w celu ochrony tego obiektu.

J. Barski poinformował też, że Prezydent postanowił wystąpić do inwestora z ofertą odkupienia działki, a także z apelem do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o wszczęcie procedury wpisania obiektu na listę zabytków, co skutkowałoby wstrzymaniem prac.
W opinii J. Barskiego działania podjęte przez Prezydenta są ponadstandardowe i nie jest niczym do nich zobligowany. Jednocześnie Konserwator Zabytków, niezależnie od tego, w każdym momencie może wszcząć postępowanie zmierzające do wpisania tych obiektów do rejestru zabytków.

Odpowiadając na pytania członków Rady dyr. J. Barski poinformował, że w sytuacji, gdyby obecny właściciel terenu zgodził się odsprzedać nieruchomość na rzecz Miasta, to w związku z uszczupleniem budżetu samorządu o setki milionów złotych z powodu pandemią oraz zmian podatkowych, odbudowa basenów jest niezwykle mało prawdopodobna. Bardziej prawdopodobne byłoby zabezpieczenie tego terenu z zachowaniem pewnych jego cech.
W sytuacji, gdy spółka nie zdecyduje się odsprzedać terenu, Miasto nic więcej nie może zrobić. Jedyną skutecznym sposobem wstrzymania inwestycji jest wszczęcie procedury wpisania tego obiektu do rejestru zabytków przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Dyr. B. Świerczewski w odpowiedzi na pytanie dot. deklaracji byłego Prezydenta Wrocławia oraz byłego Ministra Sportu dotyczącej przebudowę basenów olimpijskich na World Games w 2015 roku poinformował, że nie zna takiego projektu, i że miał on jedynie charakter medialny.

Ad. 3. Informacja od Prezydenta Wrocławia na temat sytuacji formalnoprawnej związanej z pomnikami

Dyrektor Bartłomiej Świerczewski przedstawił informacje dotyczące sytuacji formalnoprawnej związanej ze wznoszeniem pomników w mieście. Zgodnie z art. 18 ust. pkt 13 Ustawy o samorządzie gminnym podejmowanie decyzji o wznoszeniu pomników jest wyłączną kompetencją Rady Gminy. Ponadto Zgodnie z art. 30 ust. 1 tej samej ustawy Prezydent jest zobowiązany do wykonywania uchwał Rady Gminy.

We Wrocławiu kwestie wznoszenia pomników reguluje uchwała przyjęta w 2010 r. Na jej podstawie oraz wyżej przywołanych przepisów zostały przyjęte dwie uchwały dotyczące wzniesienia Pomnika Żołnierzy Niezłomnych. Pierwsza uchwała była uchwałą zamiarową dotyczącą wzniesienia pomnika, która zobowiązuje Prezydenta do ogłoszenia konkursu na projekt pomnika. Druga uchwała potwierdziła wolę wzniesienia pomnika, który został wybrany w procedurze konkursowej.

Na pytanie ze strony Rady, co z pierwotnym zamysłem inicjatorów powstania Pomnika dotyczącym zbiórki publicznej na ten cel, Jerzy Pietraszek poinformował, że komitet budowy owego zamiaru nie zrealizował i zbiórka się nie odbyła.
W trakcie dyskusji członkowie Rady wskazali na „historyczną niezgodność” i „niejasność w regulaminie konkursu na budowę pomnika”. Członkowie Rady wskazywali też brak strategii pamięci w dokumentach strategicznych Miasta.

W wyniku głosowania: 5 „za”, 5 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”, w związku z brakiem Rada zdecydowała, że nie będzie zajmować stanowiska ws. Pomnika Żołnierzy Niezłomnych.

Ad. 4. Informacja od Urzędu Miejskiego na temat planów utworzenia Wrocławskiego Centrum Komunikacji i Kultury WROCeK2

Dyrektor Bartłomiej Świerczewski przedstawił ogólne informację dot. planów utworzenia Wrocławskiego Centrum Komunikacji i Kultury WROCeK, na terenie dawnej zajezdni tramwajowej przy ul. Legnickiej. Jak poinformował dyr. B. Świerczewski cała zajezdnia znajduje się w rękach Gminy Wrocław. Obecnie zajezdnia nie pełni już swojej pierwotnej funkcji i pełnić jej nie będzie, ponieważ stare budynki zajezdni nie nadają się do tego, żeby przechowywać w nich nowe tramwaje. Budynki są objęte opieką konserwatorską.

Miasto chce zabezpieczyć i wyremontować te obiekty. We Wrocławiu znajduje się kolekcja czterdziestu zabytkowych pojazdów komunikacji miejskiej. Tych pojazdów jest około 40 są one wpisanych na listę obiektów chronionych przez Konserwatora Zabytków. Kolejny element to siedziby dla organizacji pozarządowych. W tej chwili na terenie zajezdni kilkadziesiąt organizacji pozarządowych realizuje swoje zadania. Tereny zajezdni mają być przestrzenią dla kultury, gdzie mieścić się będą m. in. pracownie artystyczne, ale również plenery dla działań kulturalnych. W zamyśle teren ma być wyposażony w zieleń i dostępny dla mieszkańców.

W wyniku dyskusji ustalono, że jedno z posiedzeń Wrocławskiej Rady Kultury odbędzie się na terenie zajezdni.

Ad. 5. Rekomendacje WRK w sprawie współpracy NGO z Miastem w zakresie kultury

W wyniku dyskusji Rada rekomenduje Prezydentowi Wrocławia:

1. Stałe zapraszanie ekspertów merytorycznych do komisji konkursowych.
• 12 „za”, 2 „wstrzymujące się”
2. Opracowanie kalendarza ogłaszanych konkursów. Jeśli konkurs ma dotyczyć działalności całorocznej, powinien być ogłaszany na tyle wcześniej (nie później niż do 30 listopada), aby dana organizacja miała możliwość realizacji zadania od stycznia.
• 14 „za”
Nad pozostałymi rekomendacjami w powyższym temacie Rada będzie kontynuować pracę na kolejnym posiedzeniu.

Ad. 6. Sprawy organizacyjne: procedura przyjmowania stanowisk i opinii Rady; terminy dalszych posiedzeń

W wyniku głosowania Rada zdecydowała, że w okresie wakacyjnym, tj. lipcu i sierpniu posiedzenia Rady nie będą się odbywać.

Ad. 7. Sprawy bieżące: fanpage/strona; identyfikacja wizualna WRK

W wyniku głosowania: 6 „za”, 4 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się” Rada przyjęła propozycję utworzenia strony Rady na portalu Facebook (tzw. fanpage).

Sekretarz Wrocławskiej Rady Kultury Przewodnicząca Wrocławskiej Rady Kultury
(–) Paweł Kamiński (–) Agnieszka Franków-Żelazny

Kontakt: wrk@um.wroc.plZgłoś uwagę