Odpowiedzi Wydziału Kultury Urzędu Miasta Wrocławia na pytania członków Wrocławskiej Rady Kultury

Dotyczy sytuacji wrocławskich artystów.

 • Ilustracja Konrada Grudysza towarzysząca Wrocławskiemu Kongresowi Kultury


„Artyści wrocławscy w pandemii” 

 • „Jakie działania oprócz stypendiów są przewidziane, jako narzędzia wsparcia dla artystów freelancerów, które mogłyby zniwelować skutki lockdownu?”

ODP.: Poza już realizowanymi działaniami kolejne będą uruchamiane w miarę pojawiających się inicjatyw. W najbliższym czasie planowane jest rozpoczęcie projektu wystaw wrocławskich artystów w witrynach nieczynnych lokali. Działanie ma na celu promocję artystów. 

 • „Czy planowana jest bardziej długofalowa pomoc umożliwiająca przetrwanie tym, którzy nie są zatrudnieni w placówkach kultury, szkołach, itp.?”

ODP.: Działania wynikające z pandemii, jak mamy nadzieję, mają charakter krótkoterminowy i nie mogą być traktowane jako stałe. Systemowe rozwiązanie, jakim jest Wrocławski Program Interwencji Społecznej, obowiązujący od połowy marca 2020 roku, jest kontynuowane. Realizowane są programy stypendialne:

a) na realizację przedsięwzięcia przez twórców: 4. edycja (nabór w listopadzie ubiegłego roku) - 600 000 zł (na I półrocze 2021 r. i cały 2021 r.),  5 edycja – 300 000 zł (na II półrocze 2021 r.) - łącznie ze stypendium skorzystało 88 artystów. 31 marca br. upłynął termin składania wniosków na II półrocze 2021 r., jest ich 198.

b) dla uzdolnionych osób uczących się (nabór do 31 lipca każdego roku) - 200 000 zł.

Na program zakupów dzieł sztuki od wrocławskich artystów przeznaczono ok. 130 tys. zł. W bieżącym roku zostanie ogłoszony ponownie, z uwagi na zapisy regulaminowe nastąpi to po rozstrzygnięciu 5. edycji programu stypendialnego.

Niezależnie od powyższego zarówno WKL, jak i instytucje kultury Wrocławia reagują na indywidualne sytuacje i analizują każdy z wniosków z prośbą o dofinansowanie. Efektem są m.in. koncerty, wystawy, płyty, przedstawienia, które zgodnie z obowiązującymi przepisami pozwalają na zaangażowanie artystów i uruchomienie środków budżetowych.

 • „Pomoc wrocławskim artystom - co z zapowiadanym na zeszły rok koncertem wrocławskich artystów w ramach Wrocław Non-Stop - może multidyscyplinarny (wszystkie dziedziny sztuki, trwający przez dłuższy czas niż zwykły festiwal, rozciągnięty na miesiące?), wsparcie dla niezależnych artystów sztuk performatywnych (muzycy, tancerze, aktorzy, reżyserzy, choreografowie itp.) w czasie pandemii?”

ODP.: Organizacja Festiwalu Wrocław Non Stop z oczywistych względów nie jest możliwa. Zgodnie z zapowiedzią Prezydenta z kwietnia ub.r. Festiwal ten planowano po zakończeniu epidemii.

 • „Czy jest program socjalny dla artystów, prowadzony przez miasto?”

ODP.: Niestety nie ma podstaw prawnych na przygotowanie przez jednostkę samorządu terytorialnego tego rodzaju programu socjalnego - na ten problem zwracano uwagę MKDNiS.

 • „Co ze zniżkami na pracownie artystyczne? Czy są objęte nowym zarządzeniem?”

ODP.: Wnioski o zmniejszenie wymiaru opłat za wynajem pracowni od Miasta do 1% ustalonych stawek czynszu cały czas mogą być składane. Zarządzenia dotyczące pracowni w lokalach mieszkalnych i użytkowych nadal obowiązują. 

„Artyści wrocławscy ogólnie” 

 • „Czy istnieje rzetelna i pełna lista pracowni artystycznych we Wrocławiu
  z informacją kto je zajmuje i czy ta lista jest dostępna publicznie? Poprosilibyśmy o taką listę z podziałem na rodzaje sztuki.”

ODP.: Wydział Kultury nie zarządza nieruchomościami komunalnymi. Stroną dla artystów, którzy podpisują umowy na wynajem pracowni, jest Zarząd Zasobu Komunalnego. Istnieją pracownie, na wynajem których Gmina Wrocław podpisywała umowy jeszcze w latach 60., 70. XX w.– i te obowiązują do dziś. W Wydziale Kultury nie prowadzi się takiej listy. W przeszłości, jak i dzisiaj Wydział Kultury jedynie opiniuje wnioski artystów o przyznanie pracowni, dzisiaj odbywa się to w trybie konkursowym.

 • „Czy wszystkie są przyznawane w trybie konkursu, jeśli tak to proszę wskazać te konkursy? jeśli nie, to jaki jest inny tryb przyznawania pracowni i z czego wynika?”

ODP.: Rolą Wydziału Kultury od 2001 r. jest organizacja konkursu na pracownie, który kończy się wyłonieniem kandydatów do najmu pracowni. Konkurs organizowany jest
z udziałem przedstawicieli Zarządu Zasobu Komunalnego, Wydziału Lokali Mieszkalnych, Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Związku Polskich Artystów Plastyków we Wrocławiu. Należy zaznaczyć, że konkurs taki ogłaszany jest w miarę pojawiania się lokali zgłaszanych Wydziałowi Kultury przez Wydział Lokali Mieszkalnych i Zarząd Zasobu Komunalnego. WKL nie zarządza i nie dysponuje nieruchomościami komunalnymi. Kwestie te regulowane są zarządzeniami Prezydenta Wrocławia.

(http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=XXXIII/1088/01 i obowiązująca do dziś http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=X/182/15

 • „Czy można ułatwić dostęp do informacji o pracowniach, zarówno w WKL, jak i ZZK?”

ODP.: W tej chwili trwają konsultacje społeczne dotyczące zasad przyznawania pracowni we Wrocławiu. Wszelkie uwagi w tym w zakresie będą przekazywane zarządcom lokali. Od kilku lat, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia, lista pracowni przyznanych w trybie konkursowym jest na bieżąco publikowana w BIP. 

 • „Jakie działania są planowane Wrocław, aby wzmocnić artystów i zapobiec ich wyjazdom z Wrocławia?”

ODP.: Cała polityka kulturalna, m.in. przedstawiona w dokumencie Kultura - Obecna!, nastawiona jest na budowanie Wrocławia jako znaczącego ośrodka kultury w Polsce
i Europie. Znaczna część artystów należy do grona osób mobilnych, zmieniających miejsce zamieszkania z rozmaitych powodów. Miasto reaguje na każdy wniosek, propozycje współpracy, także oferty osób fizycznych. W ostatnich miesiącach uruchomiono wiele wartościowych projektów artystycznych, realizowanych przez organizacje pozarządowe czy osoby indywidualne, których uruchomienie było m.in. motywowane także złą sytuacja ekonomiczna części środowiska artystycznego. Sytuacja materialna indywidualnych osób zawsze należy do delikatnych kwestii, szczególnie w środowisku artystów. Z tego względu trudno rozpatrywać te kwestie publicznie. 

 • „Jakie są kryteria przyznawania pieniędzy na wydanie płyt oraz na wydanie przez miasto albumu?”

ODP.: Kryteria te dotyczą oceny zamysłu artystycznego, udziału wrocławskich artystów, znaczenia artysty lub grupy dla środowiska wrocławskiego, tworzenia możliwości debiutu, oceny szans powodzenia projektu. Wydanie płyt i albumów nie jest wspierane na podstawie wniosków indywidualnych artystów, np. kompozytorów, poetów, ale wydawców dysponujących prawami i posiadających możliwości realizacji przedsięwzięcia. Wydział Kultury nie występuje i nie może występować w roli wydawcy czy agencji artystycznej, wspiera natomiast tę działalność podpisując umowy bezpośrednio z wydawcami, którymi są podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe, instytucje kultury. 

 • „Ile pieniędzy wydano na dofinansowanie wydania płyt kolejno w latach 2018-2020. Jakiego rzędu kwoty wydano na pojedyncze wsparcie (od - do). Kto podejmował decyzję o dofinansowaniu konkretnego wydawnictwa?”

ODP.: Załącznik. Decyzje wypracowywane są (opiniowanie, uzgodnienia) w gronie pracowników Wydziału Kultury przy uwzględnieniu opinii przedstawicieli środowiska artystycznego, niekiedy w uzgodnieniu z innymi wydziałami UMW. Ostateczną decyzję podejmuje dyrektor Wydziału Kultury, który jest stroną umów w tej sprawie.

 • „Jakie były wydatki miasta na finansowanie aktywności artystycznej bezpośrednio kierowanej do artystów niezależnych - tj nie na etacie miasta, pracujących, tworzących we Wrocławiu w latach 2018- 2020? Prosimy
  o podanie kwot z rozbiciem na dziedziny artystyczne oraz podanie ilości beneficjentów w poszczególnych dziedzinach. Pytanie nie dotyczy festiwali, NGO, edukacji. Pytanie dotyczy finansowania indywidualnych projektów czysto artystycznych twórców wrocławskich.”

ODP.: Załącznik 

 • „Jakie i ile dzieł w poszczególnych sztukach (film, teatr, muzyka, sztuki wizualne, teatr, taniec) sfinansowano/zamówiono przez urząd w latach 2018-2020?”

ODP.: Załącznik 

 • „Czy jest planowany jakiś program dla innych artystów niż pisarze (Wrocławski Program Wydawniczy) i artyści wizualni (zamówienia na 130.000 zł)?”

ODP.: W chwili obecnej nie.Zgłoś uwagę