Nowe zasady wydawania opinii dla celów lokalizacji ogródka gastronomicznego

Zobacz, jak się zmieniły


Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Wydział Inżynierii Miejskiej
Dział Zarządzania Ruchem
ul. G. Zapolskiej 4,
sekretariat Wydziału, pok. 405      

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Osoba fizyczna lub prawna, która prowadzi bądź planuje prowadzić w lokalu użytkowym działalność gospodarczą

Godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek 7:45 - 15:45
wtorek 7:45 - 15:45
środa 7:45 - 15:45
czwartek 7:45 - 15:45
piątek 7:45 - 15:45

Uwagi:

 • opinia wydawana jest  wyłącznie na sezon letni, którego wniosek dotyczy,
 • wnioski o wydanie opinii można składać przez cały okres trwania sezonu letniego, który obowiązuje od 15 marca do 15 listopada roku kalendarzowego, począwszy od 2 stycznia danego roku,
 • uzyskaną opinię należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta
Opłaty: Brak opłat
 

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Wydanie opinii następuje w terminie do 14 dni kalendarzowych licząc od daty złożenia wniosku w sekretariacie Wydziału. Odbiór opinii w siedzibie Wydziału.

Tryb odwoławczy: Nie przysługuje

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 i 843),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729)

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

Pisemny wniosek podmiotu ubiegającego się o wydanie opinii zawierający:

 • imię i nazwisko lub nazwę Wnioskodawcy,
 • adres lub siedzibę Wnioskodawcy,
 • telefon kontaktowy,
 • nazwę i adres lokalu użytkowego, przed którym planowane jest zorganizowanie   ogródka gastronomicznego,
 • dokładne wymiary ogródka gastronomicznego,
 • podpis Wnioskodawcy.

Załączniki do wniosku:

 • w przypadku ubiegania się o zorganizowanie ogródka gastronomicznego po raz pierwszy:
  - mapa do celów opiniodawczych w skali 1:500 z naniesioną lokalizacją ogródka gastronomicznego oraz zaznaczeniem położenia lokalu, w którym prowadzona jest podstawowa działalność gastronomiczna,
  - opinia Koordynatora projektu plastycznego wystroju miasta,
  - w przypadku gdy wymiary planowanego ogródka gastronomicznego wykraczają poza długość lokalu, w którym prowadzona jest podstawowa działalność gastronomiczna – Wnioskodawca powinien dostarczyć pisemne oświadczenie właściciela lub najemcy sąsiedniego lokalu o braku zastrzeżeń do zajęcia pod ogródek gastronomiczny przyległego do jego lokalu części pasa drogowego;
 • w przypadku ponownego ubiegania się o zorganizowanie ogródka gastronomicznego w tej samej lokalizacji:
  - opinia Koordynatora projektu plastycznego wystroju miasta. Jeżeli wygląd ogródka gastronomicznego (forma, wyposażenie, kolorystyka itp.) pozostaje niezmienny w stosunku do roku ubiegłego - opinia Koordynatora projektu plastycznego wystroju miasta może zostać dostarczona do Wydziału w dniu odbioru wnioskowanego dokumentu,
  - w przypadku gdy wymiary planowanego ogródka gastronomicznego wykraczają poza długość lokalu, w którym prowadzona jest podstawowa działalność gastronomiczna - Wnioskodawca powinien dostarczyć pisemne oświadczenie właściciela lub najemcy sąsiedniego lokalu o braku zastrzeżeń do zajęcia pod ogródek gastronomiczny przyległego do jego lokalu części pasa drogowego.


Zgłoś uwagę