wroclaw.pl Kulturalny Wrocław - najważniejsze informacje o kulturze Kulturalny Wrocław - najważniejsze informacje o kulturze
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 15°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Czwarte posiedzenie Wrocławskiej Rady Kultury

Redakcja www.wroclaw.pl,
Grafika Anastazji Jarodzkiej przygotowana na Wrocławski Kongres Kultury Anastazja Jarodzka
Grafika Anastazji Jarodzkiej przygotowana na Wrocławski Kongres Kultury

Protokół z posiedzenia Wrocławskiej Rady Kultury w dniu 18 lutego 2021 r.

Reklama

Kto był obecny na czwartym posiedzeniu Wrocławskiej rady Kultury?

Członkowie Wrocławskiej Rady Kultury (kolejność alfabetyczna):

 1. Izabela Duchnowska
 2. Agnieszka Franków-Żelazny
 3. Jarosław Fret
 4. Marek Gluziński
 5. Konrad Imiela
 6. Janusz Jasiński
 7. Paweł Jarodzki
 8. Paweł Kamiński
 9. Katarzyna Majewska
 10. Magdalena Piekarska
 11. Jerzy Pietraszek
 12. Tomasz Sikora
 13. Tomasz Jakub Sysło
 14. Sylwia Świsłocka-Karwot
 15. Katarzyna Uczkiewicz 

Pracownicy Urzędu Miejskiego Wrocławia:

 1. Bartłomiej Świerczewski – dyrektor Departamentu Spraw Społecznych
 2. Jacek Pluta – zastępca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych
 3. Dorota Ciastek – zastępca dyrektora Wydziału Kultury
 4. Marta Ostrowska - główny specjalista w Wydziale Kultury 

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca WRK Agnieszka Franków-Żelazny, która przedstawiła następujący projekt porządku obrad:

1. Opinia WRK w sprawie kończącej się kadencji Ireneusza Grina na stanowisku dyrektora Wrocławskiego Domu Literatury.

2. Plany łączenia wrocławskich instytucji kultury.

3. Sprawy bieżące.

4. Wolne wnioski.

W wyniku głosowania (jednogłośnie) porządek obrad przyjęto w zaproponowanej formie.

Ad. 1. Opinia WRK w sprawie kończącej się kadencji Ireneusza Grina na stanowisku dyrektora Wrocławskiego Domu Literatury.

Dyr. B. Świerczewski poinformował, że w związku z brakiem wypracowanego przez WRK stanowiska dotyczącego wpływu rady na obsadzanie stanowisk dyrektorskich w instytucjach kultury oraz naglącymi terminami w tym kontekście, Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk poprosił o przedstawienie Radzie jego stanowiska ws. dyrektorów czterech instytucji kultury, którym w bieżącym roku kończą się powołania.

Jak poinformował dyr. B. Świerczewski, Prezydent proponuje, żeby w przypadku: Wrocławskiego Domu Literatury, Ośrodka Pamięć i Przyszłość oraz Galerii Entropia przedłużyć powołania obecnym dyrektorom bez konkursów. W przypadku Teatru Capitol dyrektorem naczelnym mógłby zostać Pan Hubert Zasina (obecny zastępca dyrektora ds. finansowych) a dyrektorem artystycznym Pan Konrad Imiela (obecny dyrektor naczelny i artystyczny). Również w przypadku Teatru Capitol Prezydent chciałby dokonać powołania bez procedury konkursowej. Takie rozwiązanie pozytywnie zaopiniował Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, do którego Urząd Miasta musiał na mocy przepisów prawa sprawie wystąpić jeszcze w ubiegłym roku. Opinia ministerstwa była pozytywna. Jak poinformował dyr. B. Świerczewski, Prezydent w związku z powyższą propozycją prosi WRK o opinię. Dopiero po zapoznaniu się z nią, podejmie w tej sprawie stanowisko i poinformuje o nim zainteresowanych dyrektorów. Równocześnie dyr. Świerczewski poinformował radę, że jeśli potrzebuje dodatkowych informacji, danych, szczegółowych uzasadnień na temat instytucji lub poszczególnych dyrektorów, departament pozostaje do dyspozycji.

W związku z przedstawieniem opinii Prezydenta wywiązała się dyskusja, w której wzięła udział część członków Rady w osobach: M. Piekarskiej, I. Duchnowskiej, P. Jarodzkiego, T. Sikory i M. Gluzińskiego wyrażając swoje obawy co do zasadności głosowania i sensowności poświęcania czasu w temacie, w którym Prezydent ma już zdanie, a w niektórych przypadkach podjął już działania (zgoda Ministra w kwestii zmiany struktury zarządzania Teatru Capitol). Przedstawiono również propozycję, aby pozostawić wyrażenie opinii ws dyrektorów instytucji kultury dopiero po wypracowaniu przez Radę modelu ewaluacji ponieważ pełna i właściwa ocena dyrektorów jest możliwa dopiero po wypracowaniu narzędzia ewaluacji zgodnymi z ustaleniami (notatka) z lipca 2019 roku, czyli ewaluacja na 12-6 miesięcy przed końcem kadencji oraz rekomendacja osoby proponowanej przez radę do zespołu (komisji) oceniającej pracę dyrektorów instytucji kultury (zgodnie z regulaminem rady).

Wicedyrektor J. Pluta zauważył, że opinia Rady nie musi być jednoznaczna, ale może mieć charakter opisowy uwzględniający dobre i złe strony funkcjonowania instytucji. To stanowisko poparła M. Piekarska, S. Świsłocka-Karwot oraz K. Imiela, który dodał, że dla niego bardzo cenne byłyby uwagi i wskazówki członków Rady, dotyczące funkcjonowania prowadzonej przez niego instytucji.

K. Uczkiewicz zgłosiła wniosek o przeprowadzenie głosowania dot. wyrażenia lub odmowy wyrażenia opinii w sprawie propozycji Prezydenta, a ewentualnie w następnej kolejności - również w głosowaniu - zdecydować co do formy wyrażenia opinii.

W głosowaniu, w którym udział wzięło 14 członków Rady, wynikiem: 7 “za”, 6 “przeciw”, 1 “wstrzymujący” - ustalono, że Rada wyrazi opinię w sprawie propozycji powołania na funkcje dyrektorskie wskazanych przez Prezydenta osób. Następnie w głosowaniu w którym udział wzięło 13 członków Rady, wynikiem: 7 za, 6 wstrzymujących się - ustalono, że opinia będzie miała charakter opisowy.

Przewodnicząca A. Franków-Żelazny poinformowała, że projekt stanowiska zostanie udostępniony członkom rady poprzez dysk Google. Poprosiła o zgłaszanie uwag do tego dokumentu. Po uwzględnieniu uwag opinia Rady uwzględniona zostanie w protokole z niniejszego posiedzenia.

W wyniku głosowania - w trybie obiegowym – opinia została przyjęta przy 7 głosach „za” i 8 „wstrzymujących”.

Wyniki głosowania imiennego są następujące:

- „Jestem za przyjęciem opinii”: Agnieszka Franków-Żelazny, Jarosław Fret, Konrad Imiela, Janusz Jasiński, Paweł Kamiński, Jerzy Pietraszek, Katarzyna Uczkiewicz

- „Jestem przeciw przyjęciu opinii” – brak głosów

- „Wstrzymuję się od głosu”: Izabela Duchnowska, Marek Gluziński, Paweł Jarodzki, Katarzyna Majewska, Magda Piekarska, Tomasz Sikora, Tomasz Jakub Sysło, Sylwia Świsłocka-Karwot

W opinii T. Sikory wstrzymanie się od głosu w tej sprawie wynika z tego, że członkowie Rady mieli za mało czasu i za mało danych  (m. in. sprawozdanie tylko z jednego roku działalności, brak wyczerpujących danych na temat skarg złożonych na działalność dyrektora) aby w pełni kompetentnie i całościowo  ocenić działalność dyr. Irka Grina na stanowisku dyrektora WDL. 

Ad. 2. Plany łączenia wrocławskich instytucji kultury.

Przewodnicząca A. Franków-Żelazny otworzyła dyskusję na temat planów połączenia Strefy Kultury Wrocław i Dolnośląskiego Centrum Filmowego. Pytania zadawali (kolejność alfabetyczna): I. Duchnowska, P. Jarodzki, P. Kamiński, K. Majewska, M. Piekarska, T. Sikora.

Sformułowano następujące pytania:

 • Jaka jest koncepcja i cel połączenia instytucji? Czy tylko finansowy?
 • Kto jest odpowiedzialny za opracowanie koncepcji nowej instytucji, jej struktury, programu i statutu, czy praca nad modelem organizacji nowej instytucji odbędzie się z udziałem pracowników SKW, DCF i SNH?
 • Czy przed przygotowaniem statutu i programu nowej instytucji przeprowadzono konsultacje pracownicze, społeczne i środowiskowe, a jeśli nie to kiedy zostaną przeprowadzone?
 • Kto pokieruje połączoną instytucją? Czy i kiedy będzie przeprowadzony konkurs na dyrektora?
 • Czy częścią umowy o łączeniu SKW i DCF jest przeniesienie działalności Romana Gutka i Stowarzyszenia Nowe Horyzonty do kina DCF? W jaki sposób urząd wyobraża sobie taki proces? Czy to oznacza faktyczną likwidację działań programowych DCF i zastąpienie ich działaniami SNH we wrocławskim kinie DCF?
 • Czy wiadomo jakie jest stanowisko Stowarzyszenia Nowe Horyzonty w tej kwestii?
 • Jaki jest terminarz połączenia DCF i SKW oraz przeniesienia działalności Stowarzyszenia Nowe Horyzonty do budynku DCF?: na kiedy planowane jest opuszczenie przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty obecnej siedziby (Kino NH)? Od kiedy Stowarzyszenie Nowe Horyzonty rozpocznie realizowanie swojego programu oraz programowanie repertuaru i wydarzeń w obecnym kinie DCF?
 • Czy budżet połączonych instytucji będzie sumą ich dotychczasowych dotacji oraz dotacji programowych/celowych, które dotychczas realizowały SKW, DCF i KNH. Jaki będzie wkład Miasta? Jaki Marszałka?
 • Czy zapewnione będzie finansowanie kolejnych edycji popularnego we Wrocławiu Festiwalu Filmów Dokumentalnych Millennium Docs Against Gravity?
 • Co z dotychczasową ofertą edukacyjną i festiwalową prowadzoną w kinie DCF we Wrocławiu? Czy miasto zamierza przejąć ich finansowanie, czy zostanie ona zlikwidowana?
 • W jaki sposób festiwale organizowane przez Stowarzyszenie NH pomieszczą się w DCF-ie? ich kryzys kinowy przecież nie dotknął.
 • Czy nowa instytucja gwarantuje utrzymanie zatrudnienia wszystkich pracowników SKW i DCF także po połączeniu? Czy zapisy dotyczące takich gwarancji zostaną zapisane w porozumieniu o fuzji?
 • Czy miasto rezygnuje z przestrzeni dla kultury na Kazimierza Wlk? Jest to o 2329 miejsc kinowych mniej we Wrocławiu.
 • Jakie było wykorzystanie (frekwencja) miejsc kinowych w Nowych Horyzontach (oczywiście przed pandemią)? Mówimy o tym, że Wrocław “traci” ponad 2.000 miejsc kinowych, ale czy faktycznie tyle potrzebuje?
 • Impart przy Mazowieckiej: Czy miasto Wrocław rezygnuje z tej przestrzeni dla kultury? Jeśli tak, to do jakiej sali będą przeniesione wydarzenia artystyczne cyklicznie organizowane w Imparcie, przy zachowaniu specyfiki poszczególnych sal (koncerty, spektakle teatralne, teatr tańca, pantomima)? jeśli nie: Z jakich pieniędzy będzie remontowany Impart?
 • Czy nowa instytucja będzie realizowała jakąś działalność w regionie, na przykład działalność badawczą?
 • Co odpowiedzieć wyborcom, “którzy oczekują szybkich i skutecznych działań Rady w wielu palących kwestiach, a widzą, że Rada zajmuje się kwestiami, które i tak już zostały rozstrzygnięte?”

Odpowiadając na pytania dyr. B. Świerczewski przekazał następujące informacje:

 • Rada Miejska Wrocławia oraz Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjęły uchwały tzw. zamiarowe dot. połączenia instytucji. Zgodnie z przepisami, najwcześniej po 3 miesiącach mogą zostać podjęte uchwały o połączeniu. W dalszej kolejności są formalności związane z przejęciem, nowym statutem, programowaniem działań, itd.;
 • Aby doszło do połączenia, konieczne jest zawarcie umowy pomiędzy samorządem wojewódzkim a samorządem miejskim dotyczącej współprowadzenia instytucji. To w tej umowie powinny znaleźć się zapisy dotyczące funkcjonowania nowej instytucji, zakresu odpowiedzialności dwóch samorządów, finansowania, itp;
 • Powodem połączenia jest sytuacja finansowa DCF, która według sprawozdań finansowych tej instytucji nie jest dobra. Ma to oczywisty związek z pandemią oraz ogólną sytuacją branży kinowej w związku z COVID19. Marszałek i Prezydent dostrzegają też szanse na zapewnienie stabilności na przyszłość dla tej instytucji. Sposobem na to jest współprowadzenie jej przez samorząd miejski i wojewódzki;
 • Działalność kinowa i filmowa nie jest zadaniem własnym gminy, w sytuacjach kryzysów finansowych tego typu działalność są jednymi z bardziej podatnych na jego efekty. Współprowadzenie jest proaktywnym działaniem w ramach radzenia sobie z postpandemicznymi wyzwaniami. Po połączeniu instytucji, z tego co nam wiadomo Marszałek nadal będzie prowadził działalność kinową w regionie i na mocy umowy ta działalność na pewno pozostanie w kompetencjach samorządu województwa a nie miasta Wrocławia;
 • Miastu zależy na tym, aby Wrocław ciągle był stolicą kina o charakterze ponadregionalnym. Miasto nie ma możliwości finansowych, aby wybudować nowe kino. Taka inwestycja gdyby była możliwa [a nie jest] to jej realizacja trwałaby kilka lat a my potrzebujemy decyzji niezwłocznie;
 • Ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty miasto posiada umowę wieloletnią i ma ona stabilny charakter. Miasto Wrocław co roku na współpracę – działalność kina i festiwale – przeznacza ponad 6 mln PLN. Natomiast budynek, w którym stowarzyszenie prowadzi działalność – skrzyżowanie Kazimierza Wielkiego i św. Antoniego nie należy do miasta. Jego właścicielem jest prywatne konsorcjum, które podjęło decyzję o sprzedaży tego obiektu. Istnieje w związku z tym ryzyko, że nowy właściciel nie będzie zainteresowany prowadzeniem w nim działalności kinowej;
 • Właśnie w związku z tym Miasto Wrocław podjęło z Marszałkiem Województwa rozmowę o współprowadzeniu DCF. To może być miejsce do którego przeniesiemy działalność Stowarzyszenia Nowe Horyzonty;
 • Miasto Wrocław jest w stałym kontakcie ze swoim wieloletnim partnerem - Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty. Rozmawiamy o różnych możliwościach i współpracy;
 • Decyzja o tym, czy dyrektor nowej instytucji zostanie wyłoniony w konkursie należy do Prezydenta oraz Marszałka;
 • Zgodnie z przepisami ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej pracownicy łączonych instytucji stają się pracownikami instytucji powstałej z połączenia;
 • Według naszej wiedzy festiwal Docs Against Gravity nie jest w żaden sposób zagrożony, podobnie jak prowadzona we Wrocławiu działalność edukacyjna związana z kontekstem filmowym;
 • Łączenie instytucji jest naszym zdaniem najwłaściwszą drogą do realizacji idei współprowadzenia. Wybór Strefy Kultury Wrocław ma tu wymiar czysto praktyczny;
 • Przyszłość budynku Impartu nie ma związku z łączeniem SKW i DCF i nie jest przedmiotem rozmów pomiędzy Prezydentem i Marszałkiem. Budynek jest w złym stanie technicznym, wymaga dużego i kosztownego remontu;
 • Konkurs filmowy od kilku lat jest realizowany na podstawie umowy między miastem a województwem. Umowa zakłada, że każdy z samorządów partycypuje w konkursie analogiczną kwotą. Z informacji posiadanych przez urząd miasta, w ub. roku każdy z samorządów przekazał na ten cel po 500 tys. zł, ale pieniądze w części przekazanej przez samorząd województwa nie zostały wykorzystane w tym celu. Konkurs został sfinansowany wyłącznie ze środków przekazanych przez miasto.

Ponadto wypowiedzi te uzupełnił dyr. J. Pietraszek:

 • Umowa pomiędzy miastem a województwem jest na wstępnym etapie negocjacji. Na pewno w tym roku budżety instytucji będą sumą zaplanowanych wcześniej budżetów. W kolejnych latach ta kwota może ulec niewielkiemu zmniejszeniu, ponieważ urząd marszałkowski będzie najpewniej przekazywał środki jedynie na prowadzenie działalności kinowej w regionie;
 • W ocenie J. Pietraszka sytuacja DCF wymaga poważnej i dojrzałej refleksji. W 2019 roku DCF wypracował wynik finansowy wynosił plus 1.283.316 zł, tj. ok. 150 tys. zł więcej niż pierwotny plan. Z kolei wynik finansowy DCF na 31 grudnia 2020 r. wynosi minus 2.362.040 zł. DCF nie mogło prowadzić działalności z powodu pandemi, wydało pieniądze na inne cele niż marszałek im przekazał, ma dziurę w budżecie. Możemy nic nie robić i nie prowadzić tych rozmów i swobodnie obserwować, co się stanie, ale takie podejście byłoby po prostu niepoważne;
 • Miasto ma jak najlepsze intencje, żeby DCF uratować, ale jego zdaniem we Wrocławiu ubędzie znacznie więcej miejsc kinowych, ponieważ w związku z pandemią nie jest pewny los dużych sieciowych kin;
 • Według J. Pietraszka na pytania dot. festiwalu Millennium Docs Against Gravity powinni odpowiadać przedstawiciele marszałka. Nastawienie urzędu miasta do festiwalu jest bardzo pozytywne. O ile mi wiadomo, Urząd Marszałkowski przewiduje wsparcie finansowe tego wydarzenia.

W trakcie dyskusji K. Majewska wyraziła obawę dot. utrzymania dotychczasowego zespołu DCF w związku z tym, że stowarzyszenie Nowe Horyzonty posiada ekwiwalentny zespół, realizujący analogiczne zadania.

J. Jasiński zwrócił uwagę, że DCF w przeszłości posiadał duży majątek trwały. Przychody ze sprzedaży tego majątku ( nieruchomości) zasilały budżet DCF. W ocenie J. Jasińskiego urząd marszałkowski nie wypracował systemu finansowania tej instytucji, wiedząc że dochody ze sprzedaży nieruchomości kiedyś się skończą a wysokość przyznawanej dotacji i dochody ze sprzedaży biletów będą niewystarczające do utrzymania tej instytucji. Miasto nie posiada nieograniczonych zasobów na finansowanie kultury, a w gestii Marszałka jest dbałość o swoje instytucje. Ponadto zaproponował ,żeby WRK przed ustalaniem agendy swoich spotkań występowała do odpowiednich służb o przygotowanie materiałów, które będą pomocne do debaty na posiedzeniach rady.

B. Świerczewski wyraził opinię, że kontekście pandemii i bardzo trudnej sytuacji finansowej samorządów rozmowy prowadzone przez miasto z samorządem województwa są zorientowane na uratowanie kina studyjnego oraz działalności stowarzyszenia Nowe Horyzonty, z którym miasto współpracuje od kilkunastu lat.

K. Majewska poinformowała, że wynik finansowy DCF jest pochodną dotacji, którą instytucja otrzymuje z urzędu marszałkowskiego. Dwie trzecie przychodów DCF wypracowywało do tej pory samodzielnie, ze sprzedaży biletów. Wynik za 2019 r. był bardzo dobry, m. in. w związku ze sprzedażą budynku dawnego kina Lwów. Sytuacja w roku 2020 r. wynika z zamknięcia kin w związku z pandemią. Dotacja na działalność bieżącą DCF wynosi ok. 1,5 mln zł na sześć kin. W bieżącym roku będzie to ok. 2,3 mln zł. Koszty generowane przez kina, to to jest ok. 0,5 mln zł miesięcznie.

W opinii K. Majewskiej sprzedaż budynku kina Lwów była szansą na pozyskanie przez miasto atrakcyjnego budynku.

Według J. Pietraszka samorząd wojewódzki nigdy nie przedstawił miastu atrakcyjnej oferty sprzedaży tego budynku. Jednocześnie budynek ten wymaga inwestycji rzędu kilkunastu milionów złotych.

Pracując w trybie obiegowym Członkowie Rady zarekomendowali zadbanie o następujące kwestie związane z połączeniem Strefy Kultury Wrocław i Dolnośląskiego Centrum Filmowego:

 1. Powołanie zespołu, w skład którego wejdą reprezentanci SKW, DCF i SNH i włączenie go w prace nad opracowaniem koncepcji funkcjonowania nowej instytucji jej struktury, programu, statutu.
 2. Zachowanie we Wrocławiu unikatowego programu wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych wypracowanych przez zespół DCF.
 3. Zachowanie i zapewnienie finansowania kolejnym edycjom Festiwalu Filmów Dokumentalnych Millenium Docs Agains Gravity.
 4. Zwrócenie uwagi na niezwykle sprawnie funkcjonujący zespół DCF-u. Wykorzystaćw nowej instytucji jego potencjał, żeby nie zniszczyć dobrze działającego zespołu, "nie wylać dziecka z kąpielą".
 5. W dłuższej perspektywie być może warto pomyśleć o zakupie przez Miasto budynku, w którym obecnie mieszczą się Nowe Horyzonty w celu zabezpieczenia przestrzeni adekwatnej do roli “filmu” w kulturze Wrocławia oraz zapewnienia liczby miejsc kinowych na miarę wielkości Miasta, z możliwością rozszerzenia przeznaczenia przestrzeni, jakie posiada ten budynek. 

Ad. 3. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca A. Franków-Żelazny poinformowała, że do Rady wpłynął e-mail od P. Aliny Czyżewskiej z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, która zwróciła się o umożliwienie jej oraz innym zainteresowanym udziału w następnym posiedzeniu Rady w charakterze obserwatora. Przewodnicząca obiecała podjąć działania w celu sprawdzenia możliwości techniczno-formalnych związanych z tym tematem.

Przewodnicząca przypomniała również Członkom Rady o trwających pracach nad stanowiskiem w sprawie Muzeum Poczty i Telekomunikacji, a także w sprawie wniosku M. Gluzińskiego o dołączenie do protokołów indywidualnych oświadczeń Członków Rady i poprosiła o wyrażanie swoich opinii na udostępnionych dokumentach.

W wyniku głosowania - w trybie obiegowym – stanowisko zostało przyjęte przy 13 głosach „za”,  1 „wstrzymującym się” i 1 „przeciw”.

Wyniki głosowania imiennego są następujące:

- „Jestem za przyjęciem stanowiska”: Izabela Duchnowska, Agnieszka Franków-Żelazny, Marek Gluziński, Konrad Imiela, Janusz Jasiński, Paweł Jarodzki, Paweł Kamiński, Katarzyna Majewska, Magda Piekarska, Tomasz Sikora, Tomasz Jakub Sysło, Sylwia Świsłocka-Karwot, Katarzyna Uczkiewicz

- „Jestem przeciw przyjęciu stanowiska”: Jerzy Pietraszek

- „Wstrzymuję się od głosu”: Jarosław Fret 

Ad. 4. Wolne wnioski.

M. Gluziński zaproponował utworzenie zespołu roboczego, który miałby wyszukać i zaproponować rozwiązania i przygotować narzędzie służące ewaluacji działalności dyrektorów instytucji kultury w związku z uprawnieniem Rady dot. oceny osób kierujących miejskimi instytucjami kultury. Do zespołu zgłosili się: I. Duchnowska, P. Kamiński, K. Uczkiewicz, T. Sikora.

T. Sikora zgłosił wniosek o dołączenie do agendy następnego posiedzenia sprawy opóźnionych, anulowanych i pomniejszonych kwot konkursów miejskich dla organizacji  pozarządowych, w tym np. Teatru Pieśni Kozła.

Sekretarz Wrocławskiej Rady Kultury          Przewodnicząca Wrocławskiej Rady Kultury

(–) Paweł Kamiński                                        (–) Agnieszka Franków-Żelazny

 

Wrocław, 25 lutego 2021 r.

 

 

Opinia Wrocławskiej Rady Kultury,

sporządzona na prośbę Prezydenta Wrocławia w związku

z upływającym okresem powołania Ireneusza Grina na stanowisku

dyrektora Wrocławskiego Domu Literatury

 

Członkowie Wrocławskiej Rady Kultury zauważają znaczący rozwój działalności i wzrost znaczenia Wrocławskiego Domu Literatury w czasie kadencji dyrektorskiej Ireneusza Grina.

Po pierwsze warte podkreślenia jest zwiększenia przychodów własnych Instytucji oraz środków pozyskiwanych w wyniku aplikacji konkursowych. Po drugie obok zadań kontynuowanych godne uwagi są liczne nowe zadania i rozwiązania zainicjowane od roku 2018.

Wśród zadań kontynuowanych znajdujemy:

·          Cykl Trzy czwarte. Rozmowy o literaturze;

·          Międzynarodowy Festiwal Poezji „Silesius”;

·          Targi Wszystkiego Dobrego;

·          Salony Silesiusa;

·          Plenerowy kiermasz książek „Bukowisko”;

·          Wydawnictwo Warstwy (Liczba wydawnictw: w 2017 roku wydano 11 tytułów, w 2018 – 13, w 2019 – 14, w 2020 – 15, w tym około 50% autorów wrocławskich)

·          Wrocławskie Targi Dobrych Książek;

·          Upowszechnianie dorobku Tymoteusza Karpowicza i Tadeusz Różewicza. 

Z nowych inicjatyw i rozwiązań warto zauważyć następujące:

·          Weryfikacja składu Rady Programowej. W Radzie w 2017 roku zasiadało 9 mężczyzn, po zmianie w składzie znalazły się: Olga Tokarczuk, Urszula Glensk i Anna Szarycz. Wprowadzony został również zwyczaj udzielania „absolutorium” od Rady dla dyrektora WDL;

·          Organizacji Nagród Angelusa i Silesiusa przejętych od Wydziału Kultury UM;

·          Stworzenie dla Wrocławia zwycięskiej aplikacji konkursowej do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO jako Miasto Literatury;

·          Zwiększenie liczby stałych cykli spotkań autorskich o „Szkołę gatunku” i „Oblicza katastrofy”;

·          „Słowa z popiołu” projekt upamiętniający palenie przez nazistowskich studentów „książek zakazanych” w największych niemieckich miastach 10 maja 1933 roku;

·          Ogólnopolski konkurs na recenzję literacką im. Tymoteusza Karpowicza;

·          „Salon zdobywców” w ramach Wrocławskich Targów Dobrych Książek;

·          Zapraszanie od 2019 roku zagranicznych gości honorowych na Międzynarodowy Festiwal Poezji SILESIUS;

·          Organizowanie warsztatów dla dzieci z głośnymi czytaniami;

·          Stworzenie profesjonalnej dystrybucji wydawnictw i promocja marki;

·          Zakup praw do twórczości Jerzego Łukosza, przy jednoczesnym podjęciu się reprezentowania pisarza;

·          Wprowadzenie wrocławskiej książki do wrocławskiej wyprawki - stworzenie unikatowej pozycji dla najmłodszych dzieci - „Abecadlika wrocławskiego”;

·          Rozpoczęcie współpracy z Fundacją Olgi Tokarczuk m.in. w stworzeniu Wrocławskiego Programu Wydawniczego – Ścieżka dla autorów;

·          Podcasty, rozbudowany kanał na YouTube;

·          Wydanie unikatowej antologii opowiadań wrocławskich twórców. 

Zauważalny jest wzrost liczby imprez organizowanych i współorganizowanych przez Wrocławski Dom Literatury – w 2018 roku było ich 270, w 2019 – 300, a w 2020 - 150 z 350 planowanych na początku roku 2020, Powiększyła się również liczba partnerów polskich i zagranicznych oraz liczba odbiorców zarówno bezpośrednich, jak i korzystających z kontaktu zdalnego.

Jako że rolą Wrocławskiej Rady Kultury jest m.in. wspieranie aktywnego udziału strony społecznej w kształtowaniu polityki kulturalnej Wrocławia, nie dziwi fakt, kierowania do Rady stanowisk wyrażanych przez wrocławian. I tak w przypadku, którego dotyczy niniejsza opinia, na adres Rady wpłynął mail zawierający opis sytuacji konfliktowej między Ireneuszem Grinem a Urszulą Śliz. Na ten sam adres wpłynęła także jednoznaczna rekomendacja i poparcie dla Ireneusza Grina nadesłana przez Olgę Tokarczuk. Otrzymane wiadomości zostały udostępnione członkom Rady i wraz z sprawozdaniem merytoryczno-finansowym działalności z Wrocławskiego Domu Literatury oraz planami Ireneusza Grina na kolejne lata, stanowiły podstawę do skonstruowania niniejszej opinii. 

Wszystkie dostępne członkom Rady na dzień sformułowania niniejszej opinii dane, pozwalają wnioskować, że Ireneusz Grin zamierza kontynuować obrany kierunek działalności i rozwoju Instytucji oraz budować coraz silniejszą markę Wrocławskiego Domu Literatury na światowej arenie literackiej. 

Podpisano:

Członkowie Wrocławskiej Rady Kultury przy Prezydencie Wrocławia

Wrocław, 25 lutego 2021 r.

Stanowisko Wrocławskiej Rady Kultury

w związku z planami samorządu Województwa Dolnośląskiego

dotyczącymi przeniesienia Muzeum Poczty i Telekomunikacji

z Wrocławia do Lubina

Ze zdziwieniem i niepokojem przyjęliśmy do wiadomości, publicznie ogłoszony przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego, zamiar przeniesienia z Wrocławia do Lubina Muzeum Poczty i Telekomunikacji, którego organizatorem jest samorząd Województwa Dolnośląskiego.

Uważamy, że Muzeum Poczty i Telekomunikacji jest ważną dla Wrocławia i Dolnego Śląska instytucją, o wysokim potencjale kulturotwórczym i edukacyjnym. Obawiamy się, że przeniesienie siedziby Muzeum z Wrocławia do Lubina, grozi obniżeniem jego rangi i negatywnie wpłynie na liczbę odwiedzających, a w dłuższej perspektywie prowadzić to może do jego poważnej marginalizacji.

Z perspektywy Wrocławia i Wrocławian oraz turystów licznie odwiedzających stolicę Dolnego Śląska, utrata muzeum będzie niepowetowaną stratą, która może przynieść niepożądane skutki wizerunkowe i społeczne. Muzeum pozostaje organiczną częścią świata kultury Wrocławia oraz integralnym elementem powojennej historii tego miasta. Właśnie w tym miejscu, właśnie z takimi zbiorami.

Uważamy również, że przy dobrej woli organizatora oraz przy zaangażowaniu innych podmiotów, zarówno publicznych jak i prywatnych, Muzeum Poczty i Telekomunikacji może być zalążkiem nowoczesnego centrum nauki i techniki, którego obecnie we Wrocławiu brakuje. Taka instytucja, zlokalizowana w stolicy Regionu mogłaby też pielęgnować i chronić bogate dziedzictwo techniczne Wrocławia i Dolnego Śląska m. in. w obszarach komunikacji, telekomunikacji, elektroniki i informatyki.

Uważamy, że w interesie Wrocławia i wrocławian jest zaangażowanie w dyskusję na temat przyszłości muzeum różnych podmiotów i możliwie jak największej liczby interesariuszy, w szczególności: pracowników, dyrekcji, przedstawicieli środowiska, organizacji pozarządowych, ekspertów oraz odbiorców. Jako członkowie Wrocławskiej Rady Kultury deklarujemy zaangażowanie w ten proces. Zdajemy sobie sprawę z szeregu heteronomii, w które aktualnie uwikłane jest zarządzanie kulturą, jednak chcemy wyrazić stanowisko w sprawie, która w naszym przekonaniu wymaga troski.

Podpisano:

Członkowie Wrocławskiej Rady Kultury przy Prezydencie Wrocławia

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl