Stypendia artystyczne Prezydenta Wrocławia na rok 2021

Ruszył nabór wniosków do programu stypendiów artystycznych Prezydenta Wrocławia na pierwsze półrocze 2021 roku i na cały 2021. Wnioski stypendialne mogą składać zainteresowani twórcy, przedstawiając dotychczasowy dorobek i projekt przedsięwzięcia związanego z Wrocławiem. 


Wysokość stypendium wynosi 2500 zł brutto miesięcznie i będzie wypłacane przez 6 lub 12 miesięcy na podstawie umowy stypendialnej.

Kto może otrzymać stypendium?

Stypendium otrzymują osoby zaangażowane w działalność artystyczną i kulturalną w takich dziedzinach jak:

  • Muzyka,
  • film,
  • literatura,
  • taniec,
  • teatr,
  • sztuki wizualne,
  • upowszechnianie kultury.

Wnioski stypendialne zainteresowani składają wyłącznie w swoim imieniu i wg ustalonego wzoru. Podpisane wnioski o stypendia na pierwsze półrocze 2021 roku i na cały 2021 rok należy składać w terminie do 30 września 2020 r. w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim Wrocławia (Wydział Kultury) ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław, lub elektronicznej na adres e-mail: stypendia.kultura@um.wroc.pl, na kopercie lub w tytule maila wpisując: „stypendia - Wydział Kultury”.

Ze względów organizacyjnych wnioski będzie można przesyłać na wyżej podany adres mailowy od 24 sierpnia 2020 roku.

W przypadku składania wniosku drogą elektroniczną załączniki należy przekazywać za pośrednictwem serwisów przesyłania plików o dużej objętości, np. www.wetransfer.com, a link do zamieszczonych tak danych udostępnić w tym samym mailu co wniosek.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia i korekty złożonego wniosku przed końcem naboru.

Oceny formalnej i merytorycznej wniosków dokona Komisja Stypendialna powołana przez Prezydenta Wrocławia. W skład Komisji wchodzić będą osoby reprezentujące Gminę Wrocław i środowiska artystyczne, naukowe oraz organizacje pozarządowe.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 21 grudnia 2020 r. Wyniki konkursu zostaną podane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Wzór wniosku

Poznaj laureatów poprzedniej edycjiZgłoś uwagę