Informacja w sprawie płac pracowników samorządu

Po prawie dwóch miesiącach rozmów przedstawicieli NZSS Solidarność z przedstawicielami Urzędu Miejskiego Wrocławia podpisane zostało porozumienie dotyczące wyrównywania płac pracowników samorządu. 


W związku z tym, osobom zatrudnionym w UM Wrocławia oraz jego jednostkach podległych wyrównanie zostanie wynagrodzenie. Średnio będzie to ok. 300 złotych brutto na etat. Dokładne kwoty będą uzależnione od dotychczasowych zarobków.

Do rozmów doszło z inicjatywy dolnośląskiego NSZZ Solidarność. Wygospodarowanie pieniędzy, przeznaczonych na wyższe wypłaty, było możliwe dzięki zwiększonym dochodom budżetu miasta.

Podwyżkami wynagrodzeń zostaną objęci pracownicy jednostek miejskich, pracownicy placówek oświatowych niebędący nauczycielami, pracownicy Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz pracownicy instytucji kultury.

Projekt zmian budżetowych zostanie przestawiony radnym miejskim przez skarbnika Wrocławia, Marcina Urbana, podczas lipcowej sesji Rady Miejskiej.

Treść porozumienia poniżej:

POROZUMIENIE

zawarte w dniu 8 maja 2018 r. we Wrocławiu

 pomiędzy:

 

- Przedstawicielem Prezydenta Wrocławia - Panem Włodzimierzem Patalasem, Sekretarzem Miasta Wrocławia,

- Skarbnikiem Miasta Wrocławia - Panem Marcinem Urbanem,

 i Przewodniczącym Regionu Dolny Śląsk NSZZ "Solidarność" - Panem Kazimierzem Kimso.

Na podstawie poczynionych uzgodnień dotyczących podwyższenia wynagrodzeń pracownikom samorządowym Wrocławia, ustala się co następuje:

1. Pracownicy samorządowi Wrocławia począwszy od dnia 1 września 2018 roku otrzymają podwyżki wynagrodzeń zasadniczych w kwocie średnio 300 zł brutto na etat plus pochodne.

2. Ostateczne kwoty podwyżek będą uwzględniały dotychczasowy poziom wynagrodzeń w jednostkach.

3. Podwyżkami wynagrodzeń zostaną objęci pracownicy jednostek miejskich, pracownicy placówek oświatowych niebędący nauczycielami, pracownicy Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz pracownicy instytucji kultury.

4. Skarbnik Miasta deklaruje, że wniesie pod obrady Rady Miejskiej w lipcu 2018 roku projekt zmian budżetu Miasta uwzględniający kwoty planowanych podwyżek dla poszczególnych jednostek i Urzędu Miejskiego.

5. Porozumienie obowiązuje od dnia podpisania.

6. Porozumienie sporządzono w trzech egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

Przewodniczący Regionu Dolny Śląsk              Sekretarz Miasta Wrocławia NSZZ "Solidarność"                                        

 Skarbnik Miasta WrocławiaZgłoś uwagę