Głosowanie niepełnosprawnych

 • Głosowanie niepełnosprawnych - wybory prezydenckie 2015

  Głosowanie niepełnosprawnych - wybory prezydenckie 2015


Prawo do głosowania korespondencyjnego – zgłoszenie do 14 maja

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy wpisani do stałego rejestru wyborców we Wrocławiu. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców we Wrocławiu, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego w Urzędzie Miejskim Wrocławia. W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego należy złożyć do dnia 14 maja 2015 r. (pocztą elektroniczną zgłoszenia należy przesłać na adres wso@um.wroc.pl albo mbw@um.wroc.pl),

Pakiety wyborcze:

- dla osób, które wskazały dostarczenie pakietu przez operatora pocztowego - zostaną dostarczone najpóźniej 18 maja 2015 r. przez pracownika Poczty Polskiej. Koperty zwrotne przedstawiciel Poczty Polskiej odbierze od wyborcy niepełnosprawnego najpóźniej 21 maja 2015 r.

- dla osób, które wskazały osobisty odbiór w Urzędzie Miejskim Wrocławia – odbiór osobisty przez wyborcę od dnia 18 maja br. budynek Urzędu Pl. Nowy Targ 1-8, pok. 136, w godz. 8-15.45) najpóźniej 22 maja 2015 r. (informacja telefoniczna 71 777 7352).

Pozostali wyborcy kopertę zwrotną powinni nadać najpóźniej 21 maja 2015 r. w placówce Poczty Polskiej usytuowanej we Wrocławiu lub w dowolnej placówce w kraju najpóźniej w dniu 20 maja 2015 r.

Wniosek o zamiarze głosowania korespondencyjnego – tutaj.

W imieniu Prezydenta wnioski o zamiarze głosowania korespondencyjnego przyjmuje Wydział Spraw Obywatelskich mieszczący się przy ul. G. Zapolskiej 4 pokoje 240, 241, 242, 243 w godzinach 8:00 do 15:15.

Wnioski można też składać w Centrach Obsługi Mieszkańca:

 • COM I przy ul. G. Zapolskiej 4 w godzinach 8:00 do 17:15
 • COM II przy pl. Nowy Targ 1-8 w godzinach 8:00 do 17:15
 • COM IV przy al. M. Kromera 44 w godzinach 8:00 do 15:15

Wyborca zostanie skreślony ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania i ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego we Wrocławiu.

Wyborca, nie później niż 7. dnia przed dniem wyborów, otrzyma z Urzędu Miejskiego Wrocławia pakiet wyborczy, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru.

Jeżeli wyborca we wniosku zadeklarował osobisty odbiór pakietu wyborczego, pakiet ten we wskazanym terminie (po wydrukowaniu kart do głosowania) będzie możliwy do odebrania w Urzędzie Miejskim Wrocławia w Miejskim Biurze Wyborczym - budynek Urzędu pl. Nowy Targ 1-8 pok. 116, w godzinach od 8:00 do 15:45.

Jeżeli wyborca nie może potwierdzić odbioru, doręczający sam stwierdzi datę doręczenia oraz wskaże odbierającego i przyczynę braku jego podpisu.

W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieści zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 3 dni od dnia pierwszego doręczenia.

W skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą: koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego i ewentualnie nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille'a — jeżeli wyborca zażądał jej przesłania.

Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania. Należy pamiętać, że znakiem „x” są dwie linie przecinające się w obrębie kratki przeznaczonej na oddanie głosu.

Po oddaniu głosu kartę do głosowania należy umieścić w kopercie oznaczonej „Koperta na kartę do głosowania” i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej.

Do koperty zwrotnej należy także włożyć oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Przed włożeniem oświadczenia do koperty należy wpisać na nim miejscowość i datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie je podpisać. Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

Kopertę zwrotną należy zakleić i nadać na adres obwodowej komisji wyborczej za pośrednictwem Poczty Polskiej, która została wyznaczona na operatora do obsługi głosowania korespondencyjnego.

Przedstawiciel Poczty Polskiej odbiera zamkniętą kopertę zwrotną od wyborcy na podstawie okazanego dokumentu tożsamości:

- Najpóźniej w dniu 21 maja 2015 r. – w przypadku wyborcy niepełnosprawnego o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), jeżeli wyborca ten w momencie doręczania lub odbierania pakietu wyborczego zgłosił potrzebę jej odbioru, pod adresem wskazanym przez wyborcę;

- Najpóźniej w dniu 21 maja 2015 r. – w placówce Poczty Polskiej usytuowanej we Wrocławiu;

- Najpóźniej w dniu 20 maja 2015 r. – w dowolnej placówce Poczty Polskiej na terenie kraju.

Wyborca może przed dniem głosowania osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do Urzędu Miejskiego Wrocławia (w godzinach pracy Urzędu) lub w dniu głosowania, do czasu jego zakończenia, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.

Głosować korespondencyjne nie mogą wyborcy umieszczeni w spisach wyborców w: obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz domach studenckich, a także w obwodach na polskich statkach morskich, a ponadto wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania.

W przypadku, gdy wyborca zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, wyborcy temu zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów nie wydaje się po wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego, chyba że zwrócił on pakiet wyborczy w stanie nienaruszonym.

Prawo do głosowania przez pełnomocnika – wniosek do 15 maja

Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika mają wyborcy wpisani do stałego rejestru wyborców we Wrocławiu, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

- całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 poz. 1440);

- niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;

- całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1; o zaliczeniu do I gruру inwalidów lub o zaliczeniu do II grupy inwalidów - a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców we Wrocławiu lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnictwa udziela się przed Prezydentem Wrocławia lub przed innym pracownikiem Urzędu Miejskiego Wrocławia upoważnionym przez Prezydenta do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do Prezydenta Wrocławia. Wniosek należy złożyć najpóźniej do 15 maja 2015 r.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa – tutaj.

 W imieniu Prezydenta Wrocławia wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa przyjmuje Wydział Spraw Obywatelskich Dział Ewidencji Ludności – Rejestr Wyborców mieszczący się przy ul. G. Zapolskiej 4 pokoje 221, 222 i 223 w godzinach 8:00 do 15:15.

Wnioski można też składać w Centrach Obsługi Mieszkańca:

 • COM I przy ul. G. Zapolskiej 4 w godzinach 8:00 do 17:15
 • COM II przy pl. Nowy Targ 1-8 w godzinach 8:00 do 17:15
 • COM IV przy al. M. Kromera 44 w godzinach 8:00 do 15:15

Do wniosku należy dołączyć:

- pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa — wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa ustalony został przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia;

Formularz zgody na przyjęcie pełnomocnictwatutaj.

- kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat;

- kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców we Wrocławiu.

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy lub w innym miejscu na obszarze Wrocławia, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o jego sporządzenie.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów, tj. do dnia 22 maja 2015 r. stosownego oświadczenia Prezydentowi Wrocławia, lub przez doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

W imieniu Prezydenta oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa przyjmuje Wydział Spraw Obywatelskich Dział Ewidencji Ludności – Rejestr Wyborców mieszczący się przy ul. G. Zapolskiej 4 pokoje 221, 222 i 223 w godzinach 8:00 do 15:15.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.

Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz domach studenckich, a także w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich.

Głosowanie w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych – wniosek do 19 maja

Wyborca niepełnosprawny może głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu powinien on złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie właściwym dla tego lokalu wyborczego.

Wniosek składa się w Urzędzie Miejskim Wrocławia do dnia 19 maja 2015 r.

Informacja o siedzibach obwodowych komisji wyborczych (lokalach wyborczych), w tym o lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, podawana została do wiadomości publicznej przez Prezydenta Wrocławia w obwieszczeniu o numerach i granicach obwodów głosowania.

Wykaz siedzib OKW wraz z wykazem ulic – tutaj.

Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

UWAGA! Osoby wpisane do spisu wyborców w związku z głosowaniem w dniu 10 maja br. będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w ponownym głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu z Urzędu Miejskiego Wrocławia, zaświadczenia o prawie do głosowania.

 Wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania – tutaj.

Wnioski składa się w Centrach Obsługi Mieszkańca:

 • COM I przy ul. G. Zapolskiej 4 w godzinach 8:00 do 17:15
 • COM II przy pl. Nowy Targ 1-8 w godzinach 8:00 do 17:15
 • COM IV przy al. M. Kromera 44 w godzinach 8:00 do 15:15

Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a

Wyborca niepełnosprawny może głosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.

W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę.

Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym.

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania.

Natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Bezpłatny transport 

Osoba, dysponująca zaświadczeniem o stopniu niepełnosprawności lub mająca problemy z poruszaniem się, wraz z opiekunem, będzie mogła skorzystać z transportu zorganizowanego przez Miejskie Biuro Wyborcze.

Zgłoszenie można podać telefonicznie (od 18 maja) lub wysłać e-mailowo na adres Miejskiego Biura Wyborczego: mbw@um.wroc.pl lub tel. 71 777 78 83; tel. 71 777 79 07.

W dniu wyborów, o godzinie wyjazdu decydować będzie kolejność przyjęcia zgłoszenia.

Sprawdź kandydatów na prezydenta

Zobacz jak głosować 



Zgłoś uwagę