wroclaw.pl Najnowsze wiadomości dla mieszkańców Wrocławia
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 14°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

25-lecia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu

W poniedziałek, 21 listopada, o godzinie 16, w Teatrze Muzycznym CAPITOL odbędzie się uroczystość 25-lecia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

Reklama

Gośćmi spotkania będą Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk dyrektor Departamentu Spraw Społecznych, przedstawiciele instytucji i urzędów współpracujących z MOPS, organizacje pozarządowe, pracownicy oraz pracownicy emerytowani oraz zaproszeni goście.

Uroczystość będzie okazją do docenienia niezwykle trudnej, czasem niewdzięcznej ale też niezwykle ważnej pracy pracowników socjalnych, dlatego w jej czasie nagrody i wyróżnienia wręczy pracownikom ośrodka Rafał Dutkiewicz, natomiast Paweł Hreniak, wojewoda dolnośląski przyzna medale za długoletnią służbę.

W programie uroczystości znajduje się także wręczenie Certyfikatu Jakości Centrum Aktywności Lokalnej dla ośrodka za wdrażanie modelu organizowania społeczności lokalnej, wyróżnienie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, występy artystyczne w wykonaniu pracowników MOPS oraz koncert Artystów Teatru CAPITOL. Uroczystości towarzyszyć będzie okolicznościowa wystawa w foyer Teatru.

MOPS w liczbach


· ok. 390 000 000 zł wydatkowanych na realizację działań (w 2016 roku)
· 90 000  wydanych decyzji (spraw) rocznie (dane za 2015)
· 12 608 osób objętych pomocą społeczną
· Ponad 2 500 osób korzystających z usług opiekuńczych
· 6 900 000 na rehabilitacje społeczna osób
z niepełnosprawnością
· 13 nadzorowanych DPS-ów
· 10 schronisk, noclegownie i ogrzewalnia
· ponad 20 000 000 zł środków unijne i ministerialnych pozyskane w latach 2011- 2016 na realizację programów
· 45 placówek opiekuńczo wychowawczych (493 miejsca)
w tym 18 typu rodzinnego (108 miejsc)
· 28 571 osób uczestniczących w programie 2+3 i jeszcze więcej
· 31 nadzorowanych organizacji pozarządowych realizujących 46 zadań z zakresu pomocy społecznej
· 18 906 Kart Dużej Rodziny


Historia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (w skrócie)

15 listopada 1990 roku weszła w życie ustawa o pomocy społecznej, która określała podział zadań pomocy społecznej na zadania zlecone (finansowane z budżetu Państwa) i zadania własne Gminy (finansowane z budżetu gminy).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej został powołany Uchwałą Nr XXIV/143/91 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 czerwca 1991. Wtedy do najważniejszych zadań MOPS należało przejęcie zadań pomocy społecznej na terenie miasta oraz wdrożenie w życie przepisów ustawy o pomocy społecznej. W MOPS zatrudnionych było 176 pracowników w 124 w rejonach opiekuńczych. W 1994 roku za zgodą Zarządu Miasta powstał Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, Dział Usług Opiekuńczych, Dział Nadzoru i Organizacji oraz Samodzielne stanowisko ds. Domów Pomocy Społecznej. W 1995 roku rozszerzono usługi domowe o przejęte od PCK opiekę nad chorym w domu. W I półroczu ruszyła wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, a na Starym Mieście zorganizowano pierwszą grupę oparcia społecznego dla osób chorych psychicznie i ich rodzin. W 1996 roku powstał Zespół ds. Rodziny- koordynator, pracownik socjalny, psycholog, socjolog i pedagog, którego zadaniem było obejmowanie aktywnym systemem działań rodzin, które wymagają pomocy w realizowaniu funkcji społecznych. Pomocą objęto 50 rodzin.

W 2007 roku Wrocław nawiedziła „powódź tysiąclecia”. Pracownicy socjalni od połowy lipca uczestniczyli w szacowaniu strat poczynionych przez wodę w mieszkaniach i domach, obsługiwali magazyn darów na terenie byłej cukrowni Klecina oraz zorganizowali na terenie miasta pięć punktów wydawania żywności i odzieży. W oparciu o ustawę z dnia 17 lipca 1997 roku w stosowaniu szczególnych rozwiązań w związku z likwidacja skutków powodzi przyznano kilkanaście tysięcy zasiłków i zapomóg osobom poszkodowanym. W czasie powodzi całkowitemu zniszczeniu uległ DDPS przy ul. Komuny Paryskiej.
W 1999 roku MOPS przejął część zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej, wtedy utworzono zespoły ds. Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą, Domów Pomocy Społecznej, Osób Bezdomnych i Uchodźców. Przy Ośrodku rozpoczął także działanie Zespół ds. orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.
Od lipca 1999 roku Ośrodek koordynował pracę takich jednostek jak Domy pomocy Społecznej, Domy Dziecka, Rodzinne Domy Dziecka, Pogotowie Opiekuńcze, Ośrodek Adaptacyjno-Opiekuńczy, Zespół Ognisk Wychowawczych.
W 2000 roku nastąpiły duże zmiany związane z restrukturyzacja Ośrodka- w miejsce 5 ROPS-ów powstało 10 Zespołów Terenowej Pracy Socjalnej ze wspólnym Działem Realizacji Świadczeń, powołano do życia Centrum ds. Rodziny. Realizacja projektu reorganizacji środowiskowej pomocy społecznej zbiegła się w czasie z reformą administracyjną kraju i nowelizacjami ustawy o pomocy społecznej a co za tym idzie z koniecznością przejęcia przez MOPS kolejnych zadań powiatu – od stycznia MOPS przejął koordynacje i nadzór nad pracą Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego i Miejskiego Ośrodka Socjoterapii. W kolejnych latach miały miejsce kolejne przekształcenia, powstały rodzinne domy dziecka oraz utworzono nowe miejsca w domach  pomocy  społecznej

W 2004 roku siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przeniosła się z ul Gabrieli Zapolskiej na ul. Strzegomską. W 2006 roku powołano Centrum Integracji Społecznej.  W 2005r uchwalony został jeden z pierwszych w kraju program dla rodzin wielodzietnych p.n. „Program Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych, „dwa plus trzy i jeszcze więcej” Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 marca 2005r nr XXXV / 2333

W okresie od 1 lutego 2009 do 31 grudnia 2010 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz Stowarzyszeniem „Wspólnota Europejska – Nasz Wspólna Sprawa”, realizował projekt pn. „Wrocławska diagnoza problemów społecznych”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt miał charakter badawczy, zakładał przeprowadzenie badań społecznych mieszkańców Wrocławia na potrzeby Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Wrocławia.  Rok 2010 był również drugim rokiem realizacji Projektu „Pomoc Społeczna – Skuteczna”. Projekt rozpoczął działalność w grudniu 2008, a zakończony został w grudniu 2010r i dysponował budżetem w wysokości 674 103 euro. 85% jego pochodziła ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Od 1 marca 2010 r. realizowane było wsparcie asystenta rodzinnego.
W 2010 roku kapituła konkursu Tulipany Narodowego Dnia Życia” doceniła Program Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych „dwa plus trzy i jeszcze więcej” przyznając Wrocławiowi statuetkę tulipana w kategorii „Samorząd przyjazny rodzinie”.

W związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2012 r. nowej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powołano Dział Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej. Od 2010 do 2012 roku w ramach dofinansowania ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w Gminie Wrocław realizowany był projekt pn. „Kreacja Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia – kluczowego elementu infrastruktury służącej społeczności lokalnej i podopiecznym MOPS – rewitalizacja budynków przy ul. Rydygiera we Wrocławiu”.

Od stycznia 2014 realizowanych jest 12 Programów Aktywności Lokalnej  w różnych rejonach miasta. Programy te skierowane są do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, głównie bezrobotnych, niepełnosprawnych oraz dotkniętych przemocą. Głównym celem powyższych Programów Aktywności Lokalnej jest zwiększenie szansy na aktywne zaistnienie na rynku pracy i integrację społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W 2015 roku po wybudowaniu nowego budynku rozpoczął działalność Ośrodek Wsparcia dla osób, które ze względu na wiek, chorobę czy niezaradność wymagają częściowej opieki – Dzienny Dom Pomocy przy ul. Ciepłej 15 b. Przy Ośrodku prowadzony jest projekt MeetingDem przy współpracy z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu.

W 2015 r. Miasto prowadziło samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych 13 całodobowych domów pomocy społecznej i 45 placówek opiekuńczo-wychowawczych (w tym 18 typu rodzinnego) 6 środowiskowych domów samopomocy, 7 dziennych domów pomocy społecznej i Ośrodek Opiekuńczo-Adaptacyjny "Pensjonat dla Osób Starszych" – przy ul. Kamieńskiego 91 oraz Ośrodek Wsparcia przy ul. Reymonta, a także Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy i Dom dla bezdomnych kobiet, matek z dziećmi oraz kobiet w ciąży (prowadzone przez Stowarzyszenie "Akson") oraz Nadodrzańskie Centrum Wsparcia.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama