Literacka Nagroda Europy Środkowej

Regulamin

REGULAMIN

LITERACKIEJ NAGRODY EUROPY ŚRODKOWEJ ANGELUS

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.

1. Organizatorem konkursu Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus oraz fundatorem nagrody jest Miasto Wrocław.
2. Celem Nagrody jest wyróżnienie i promocja najważniejszych dzieł, które podejmują tematy najistotniejsze dla współczesności, zmuszają do refleksji, pogłębiają wiedzę o świecie innych kultur.
3. Laureatem Nagrody może zostać pisarz żyjący, pochodzący z Europy Środkowej.
4. Nagroda przyznawana jest corocznie za najlepszą książkę prozatorską opublikowaną w języku polskim w roku poprzednim. Do danej edycji Nagrody można zgłaszać tylko pierwsze wydania książek, które ukazały się pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego daną edycję Nagrody.
5. Nagrodę stanowią: a) statuetka Angelus autorstwa Ewy Rossano, b) czek na kwotę 150 000 PLN.

TRYB ZGŁASZANIA KSIĄŻEK DO KONKURSU
§ 2.

1. Jednymi podmiotami upoważnionymi do zgłaszania książek do Nagrody są wydawnictwa i członkowie jury.
2. Każdy wydawca ma prawo zgłosić do Nagrody jedną książkę autora zagranicznego i jedną autora polskiego.
3. Każdy juror ma prawo zgłosić do Nagrody jedną książkę
4. Do Nagrody wydawcy mogą zgłaszać dzieła autorów żyjących, pochodzących z 21 krajów: Albania, Austria, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Niemcy, Polska, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry.
5. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 lutego. Zgłoszenia, które wpłynęły po tym terminie, nie będą uwzględniane.
6. Zgłoszenia należy przesyłać pod adresem Biura Nagrody: Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Kultury,  ul. Gabrieli Zapolskiej 4,  50-032  Wrocław.

TRYB PRZYZNAWANIA NAGRODY
§ 3.

1. Konkurs składa się z 4 etapów:
a) etap pierwszy - weryfikacja nadesłanych książek pod względem zgodności z kryteriami przyjętymi w regulaminie Nagrody,
b) etap drugi - wytypowanie 14 książek do kolejnego etapu konkursu,
c) etap trzeci - wybór 7 książek nominowanych do Nagrody,
d) etap czwarty - wybór laureata Nagrody.
2. Z udziału w konkursie wyklucza się książki, których autorami, współautorami lub tłumaczami są:
a) członkowie jury wraz z jej przewodniczącym,
b) pracownicy organizatorów i fundatorów Nagrody.

NAGRODA DLA TŁUMACZA
§ 4.

Od czwartej edycji konkursu ustanowiona zostaje nagroda dla tłumacza:
a) jeżeli w konkursie zwycięży książka pisarza zagranicznego, nagrodę w wysokości 20 000 PLN ufundowaną przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, otrzymuje jej tłumacz.
b) jeżeli laureatem zostanie pisarz polski, wówczas jury podejmuje decyzję o przyznaniu nagrody dla tłumacza jednej z książek zagranicznych nominowanych do finałowej 7.

JURY
§ 5.

1. Jury konkursu składa się z 10 osób.
2. Przewodniczącego i członków jury powołuje prezydent Wrocławia.
3. Przewodniczący kieruje pracami i przewodniczy obradom jury.
4. Członkostwo w jury ustaje w wyniku rezygnacji złożonej przez członka jury, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych, odwołania przez prezydenta Wrocławia lub śmierci członka jury. W takich przypadkach prezydent Wrocławia powołuje nowego członka jury.
5. Jury podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Dla podjęcia uchwały wymagana jest obecność co najmniej 5 członków jury. W razie równego podziału głosów decyduje głos przewodniczącego.

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW JURY
§ 6.

1. W każdej edycji Nagrody jury odbywa 3 posiedzenia poświęcone wyborowi książek. 2. Członek jury nieobecny w posiedzeniu zobowiązany jest do przedstawienia swoich rekomendacji na piśmie. Pisemna rekomendacja nie dotyczy posiedzenia decydującego o przyznaniu Nagrody.
3. Jury podejmuje decyzje w oparciu o postanowienia Regulaminu Nagrody.
4. Członkowie jury zobowiązani są do zachowania poufności obrad.
5. Wynagrodzenie członków jury ustalane jest corocznie przez organizatorów i fundatorów Nagrody.

BIURO NAGRODY
§ 7.

1. Biuro Nagrody powoływane jest przez Miasto Wrocław.
2. Do obowiązków pracowników Biura Nagrody należy pełnienie wszelkich czynności organizacyjnych związanych z konkursem.

UROCZYSTOŚĆ OGŁOSZENIA I WRĘCZENIA NAGRODY
§8.

1. Uroczyste wręczenie Nagrody odbywa się corocznie w październiku we Wrocławiu. 2. Do uczestników uroczystości zalicza się:
a) autorów 7 książek zakwalifikowanych do finału konkursu,
b) członków jury.
3. Organizator i fundatorzy Nagrody zapewniają pokrycie kosztów podróży i pobytu we Wrocławiu każdemu z finalistów konkursu wraz z osobą towarzyszącą.
4. Ustala się następujący porządek uroczystości:
a) prezentacja siedmiu książek zakwalifikowanych do finału,
b) ogłoszenie wyników,
c) laudacja przewodniczącego jury na cześć laureata,
d) wręczenie Nagrody w postaci statuetki oraz czeku przez przedstawicieli organizatorów i fundatorów Nagrody.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez przedstawicieli organizatorów i fundatorów Nagrody.Zgłoś uwagę