wroclaw.pl Akademicki Wrocław - studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 26°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Dr Magdalena Worsa-Kozak - Biuro Urbanistyczne Ecoland Marek Wiland: InAquaCity – niebieska infrastruktura dla prężnego miasta. Stworzenie oraz wdrożenie innowacyjnej procedury opracowywania dokumentów planistycznych wraz z katalogiem dobrych praktyk

Tomasz Wysocki,

Projekt dotyczy interdyscyplinarnych działań prowadzonych w ramach kilku dziedzin – planowania przestrzennego, ochrony środowiska i szeroko pojętych nauk o Ziemi, a w szczególności hydrogeologii i hydrologii, gospodarki wodnej oraz planowania strategicznego.

Reklama
Najważniejsze informacje (kliknij, aby przejść)

Dr Magdalena Worsa-Kozak

Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii , Górnictwa i Geologii, Katedra Górnictwa i Geodezji

O firmie

Biuro Urbanistyczne Ecoland Marek Wiland to przedsiębiorstwo o blisko 30-letniej tradycji, założone i prowadzone przez Marka Wilanda. Głównym obszarem działalności Biura jest sporządzanie opracowań planistycznych dla jednostek samorządu terytorialnego takich jak: studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz oceny aktualności ww. dokumentów.

Ponadto w Biurze sporządzane są opracowania specjalistyczne, w tym m.in. dla terenów górniczych i innych terenów przemysłowych oraz centrów handlowych, a także m.in. wiążące się z ochroną zabytków i środowiska kulturowego, czy z ochroną przyrody. Poza pracami dla regionu Biuro wykonuje międzynarodowe prace planistyczne (głównie we współpracy z Czechami), a także przygotowuje projekty dla międzynarodowych przedsiębiorstw realizujących inwestycje w regionie. Ponadto Biuro sporządza analizy i opracowania eksperckie związane z szeroko rozumianym planowaniem przestrzennym, zarządzaniem przestrzenią oraz realizuje usługi doradcze w tym zakresie.

O projekcie

InAquaCity proponuje zintegrowane podejście do zrozumienia roli zasobów wodnych na terenach zurbanizowanych i wsparcia procesu zarządzania zasobami wodnymi dzięki wprowadzaniu odpowiednich metod ich uwzględniania i ochrony na etapie sporządzania gminnych dokumentów z zakresu planowania przestrzennego, czy też wykonywania innych opracowań przestrzennych.

Głównym zadaniem projektu jest opracowanie innowacyjnych metod pozwalających na etapie opracowywania dokumentów planistycznych w niespotykanym dotąd stopniu uwzględniać zasoby wodne, zwłaszcza zasoby wód podziemnych. Te metody, wraz z katalogiem dobrych praktyk, będą wdrażane w działalności przedsiębiorcy i pozwolą na wypracowanie przewagi konkurencyjnej nad innymi podmiotami świadczącymi usługi planistyczne.

Projekt wpisuje się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDG) Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zrównoważony rozwój miast oraz tzw. „resilient and smart city” nie są możliwe do osiągnięcia bez odpowiedniej ochrony i optymalnego zarządzania zasobami wodnymi, które stanowią nie tylko źródło zaopatrzenia ludności w wodę, ale przede wszystkim istotny składnik ekosystemu miejskiego wpływający na warunki klimatyczne w mieście oraz na kształt inwestycji budowlano-inżynieryjnych.

Woda to deficytowy surowiec XXI wieku, którego brak jest szczególnie odczuwany w dużych miastach, na terenach przemysłowych i w obszarach intensywnych upraw rolniczych i hodowli zwierząt. Z roku na rok coraz bardziej doskwierają nam ekstremalne zjawiska pogodowe – bądź gwałtowne i ulewne burze, bądź też długotrwałe upały. Wszystko to, w powiązaniu ze szczelną zabudową miejską prowadzi do zwiększenia spływu powierzchniowego i szybkiego odprowadzania wód deszczowych poza obszar miast, a w okresie upałów, do odparowywania z gruntu resztek zgromadzonej tam wody.

Miasta, w tym Wrocław, starają się wprowadzać programy promujące oszczędne gospodarowanie wodą i programy zachęcające mieszkańców do prowadzenia działań tzw. „małej retencji”, aby jak najwięcej wody zatrzymać w mieście. Obecność wody w gruncie ma bowiem znaczenie kapitalne dla zabezpieczenia odpowiedniej ilości i jakości wody pitnej, dla zabezpieczenia wody do celów przeciwpożarowych i przemysłowych, ale przede wszystkim dla rozwoju roślinności, która zdecydowanie wpływa na obniżenie temperatury w czasie upałów i na jakość powietrza w mieście, poprawiając tym samym komfort życia mieszkańców.

Wprowadzenie w praktykę planistyczną innowacyjnych i kompleksowych metod opartych o wielokryterialną analizę warunków wodnych (hydrologicznych i hydrogeologicznych) w celu optymalnego zabezpieczenia zasobów wody i lokalizacji nowych przedsięwzięć w sposób zapewniający zrównoważony rozwój przestrzeni miejskiej z zadbaniem o wysoki komfort życia mieszkańców i najwyższej jakości walory użytkowe przestrzeni zgodnie z jej przeznaczeniem, jest podstawowym celem projektu.

Co skłoniło naukowca i firmę do podjęcia współpracy?

Impulsem do podjęcia współpracy była przede wszystkim chęć rozwoju przedsiębiorstwa po stronie BU „Ecoland” oraz chęć rozwoju naukowego wraz z wdrożeniem efektów prowadzonych badań w praktykę po stronie Naukowca.

Nawiązanie współpracy partnerskiej w ramach programu Mozart pozwoli na wprowadzenie innowacji w przedsiębiorstwie, m.in. poprzez poszerzenia portfolio przedsiębiorcy o nowe usługi i nowe procedury. Dzięki temu również swoje kompetencje poszerzy personel zatrudniony u przedsiębiorcy, a docelowo zwiększy się portfel zamówień oraz powiększy grono klientów i partnerów biznesowych. Współpraca w partnerstwie ponadto stanowi nowy rozdział w działalności firmy i otwarcie na inicjatywy badawczo-rozwojowe z perspektywą dalszej wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy przedsiębiorcą a sektorem akademickim.

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl