wroclaw.pl Akademicki Wrocław - studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 31°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Dr inż. Paweł Bogusławski - SHH sp. z o.o.: Opracowanie rozwiązania informatycznego wykorzystującego przestrzenny model miejski do analizy czasu nasłonecznienia budynków z wykorzystaniem modeli BIM

Tomasz Wysocki,

Projekt ma na celu stworzenie rozwiązań informatycznych w ramach platformy Smart3DCity, służącej do tworzenia trójwymiarowych modeli miejskich i ich analizy. Głównym zadaniem będzie analiza istniejących i planowanych budynków pod względem zmian nasłonecznienia w ciągu roku.

Reklama
Najważniejsze informacje (kliknij, aby przejść)

Dr inż. Paweł Bogusławski

Politechnika Wrocławska Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

O firmie

SHH sp. z o.o. tworzy systemy informatyczne GIS (systemy informacji przestrzennej) w oparciu o światowe standardy technologiczne. Rozwiązania te zapewniają bezpieczny dostęp do aktualnej informacji, niezbędnej do odpowiedzialnego podejmowania ważnych decyzji w sektorze publicznym i prywatnym.

Nad projektami czuwa zespół ekspertów łączących wiedzę informatyczną i geodezyjną z wiedzą inżynierską, specyficzną dla poszczególnych branż. Firma posiada potencjał – kompetencje i narzędzia – do realizacji złożonych projektów informatycznych.

Oferowane produkty i usługi obejmują szeroko pojęte oraz specjalizowane Systemy Informacji Przestrzennej dotyczące działalności instytucji rządowych i samorządowych, zarządców infrastruktury liniowej (drogi, koleje) oraz przemysłowej, a także związane z nimi usługi pozyskania i opracowania danych przestrzennych oraz technicznych. Specjalnością firmy jest tworzenie modeli miast 3D w oparciu o koncepcję smart3Dcity.

Kluczem do sukcesu są inwestycje w badania i rozwój, które bezpośrednio przekładają się na innowacyjność firmy i klientów.

O projekcie

Zgodnie z wymogami formalno-prawnymi budynki mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci muszą spełniać specyficzne wymogi czasu nasłonecznienia w pomieszczeniach. W projekcie zostaną stworzone narzędzia umożliwiające automatyczną analizę przestrzenną, wizualizację i raportowanie odstępstw od powyższych wymogów.

Proponowany temat jest ważnym zagadnieniem związanym z planowaniem przestrzennym i dotyczy odpowiedniego lokalizowania budynków w przestrzeni miejskiej.

Dodatkowym atutem projektu jest nawiązanie współpracy badawczej pomiędzy Naukowcem i Przedsiębiorstwem. Wymiana doświadczeń przyczyni się do wspólnego rozwoju i powiększenia potencjału obu stron. Stworzone rozwiązania wzbogacą ofertę przedsiębiorstwa, przez co możliwe będzie poszerzenie oferowanych usług kierowanych do samorządów lokalnych w miastach jak i projektantów.

Z drugiej strony, dzięki pracy w środowisku biznesowym zostanie zapewniony rozwój kompetencji naukowca.

Uzyska on dostęp do najnowszych technologii komercyjnych związanych z komputerowym modelowaniem 3D miast. Planowany jest także udział naukowca w dedykowanych szkoleniach nastawionych na analizę i efektywne przetwarzanie danych geo-przestrzennych.

Współpraca niewątpliwie otworzy nowe możliwości pozyskiwania funduszy na projekty naukowe poprzez wspólne aplikowanie o krajowe i zagraniczne granty badawczo-rozwojowe. Opracowane także zostaną propozycje tematów prac inżynierskich i magisterskich realizowanych na Politechnice Wrocławskiej przy aktywnym udziale firmy SHH. Natomiast doświadczenie zdobyte przez naukowca pozwoli na wzbogacenie materiałów dydaktycznych i ukierunkowanie ich na praktyczne zastosowanie wiedzy.

Co skłoniło naukowca i firmę do podjęcia współpracy?

Firma SHH od wielu lat angażuje się w realizację prac dyplomowych na Politechnice Wrocławskiej. Współpracuje także z naukowcami zapraszając ich do projektów o tematyce związanej z modelowaniem przestrzennym, geo-informatyką i inteligentnymi miastami. Przedsiębiorstwo stawia na innowacyjność i chętnie korzysta z wyników badań naukowych. Łącząc je z najnowszymi narzędziami komercyjnymi i rozwiązananiami biznesowymi uzyskuje nowatorskie rozwiązania. Jest to zatem doskonałe miejsce na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych. To właśnie ta otwartość i możliwość rozwoju w obszarach zbliżonych do tematyki badań prowadzonych dotychczas przez naukowca skłoniła go do podjęcia współpracy z przedsiębiorcą.

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl