Zasady realizacji projektu „Szkoła w Mieście”


Opis Projektu. Cele.

Projekt „Szkoła w Mieście” to nowoczesny, nowatorski sposób podejścia do realizacji podstawy programowej przy zachowaniu dbałości o poczucie tożsamości z miejscem, w którym uczeń  żyje i rozwija się.

Ideą projektu jest realizowanie treści podstawy programowej w przestrzeni Miasta w różnych organizacjach/instytucjach (teatry, domy kultury, stowarzyszenia, kina, muzea, obiekty sportowe, wyższe uczelnie).

Celem projektu jest zmiana oblicza przedszkola, szkoły, wykorzystanie przestrzeni miejskiej jako fascynującego miejsca edukacji, wzbogacenie oferty edukacyjnej, wzrost jakości nauczania, uczynienie „uczestnictwa w kulturze” naturalnym elementem życia uczniów.

Dzieci i uczniowie dzięki zajęciom poznają wiele nowych instytucji i obiektów. Są jednocześnie odbiorcami i twórcami kultury.

Zgodnie z założeniami projektu zajęcia dydaktyczne są realizowane w przestrzeni miejskiej w celu uatrakcyjnienia realizacji podstawy programowej z różnych przedmiotów: język polski, matematyka, zajęcia teatralne, fizyka, chemia, biologia, wychowanie fizyczne. Dzieci i uczniowie realizują tematykę zajęć z podstawy programowej w atrakcyjnej formie w różnych instytucjach, są jednocześnie współtwórcami zajęć, warsztatów, doświadczeń. Udział w projekcie ma pozytywny wpływ na rozwój ich indywidualnych zainteresowań, sprzyja rozwojowi pod względem merytorycznym, poznawczym i emocjonalnym. Przedszkole i szkoła stają się miejscami pasji zarówno dla dziecka, ucznia, jak i dla nauczyciela.

Projekt "Szkoła w Mieście" wzbogaca ofertę przedszkola lub szkoły o elementy, dzięki którym dzieci i młodzież uczą się zaangażowania, współpracy, aktywności obywatelskiej, patriotyzmu lokalnego, wrażliwości na potrzeby innych, wolontariatu.

 Zasady finansowania

  1. Środki finansowe na realizację projektu Szkoła w Mieście otrzymują wszystkie szkoły       i placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Wrocław;
  2.  Środki finansowe na realizację projektu „Szkoła w Mieście” przyznawane są w zależności od liczby uczniów;
  3. Przyznane środki finansowe mogą być przeznaczone na organizację obowiązkowych zajęć w przestrzeni miejskiej (teatry, domy kultury, stowarzyszenia, kina, muzea, obiekty sportowe, wyższe uczelnie), które znajdują się w wykazie- załącznik nr 1;
  4. Środki finansowe mogą być przeznaczone na pokrycie: kosztów zajęć edukacyjnych oraz biletów wstępu (np. muzeów, kina, teatrów), zakup materiałów dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć;
  5. W ramach projektu szkoły i placówki oświatowe mogą realizować innowacje pedagogiczne (organizacyjne, metodyczne, programowe);
  6. Środki finansowe są przekazywane przez Departament Edukacji do szkół i placówek odpowiednio dla okresu od I do VI- w styczniu, dla okresu od IX do XII- we wrześniu;
  7. Sprawozdanie z realizacji projektu Szkoła w Mieście należy złożyć do 30 czerwca za okres styczeń-czerwiec  i do 15 grudnia  za okres wrzesień-grudzień.
  8. Sprawozdanie należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 2.

Sporządziła Izabela Mostowska-Białek

Sprawozdanie 2018Zgłoś uwagę