Stypendia prezydenta Wrocławia na realizację przedsięwzięcia. Wnioski do 30 września

Wnioski o stypendia artystyczne prezydenta Wrocławia są przyjmowane do 30 września, a artyści mogą się ubiegać o stypendia (w wysokości 2500 zł miesięcznie) na pierwsze półrocze 2022 roku oraz cały 2022 rok. Stypendia mogą być przeznaczone tylko na realizację konkretnych pomysłów artystycznych. Rozstrzygnięcie konkursu do 17 grudnia.


Stypendium na realizację przedsięwzięć artystycznych

Prezydent Wrocławia ogłasza konkurs o przyznanie stypendiów artystycznych na realizację przedsięwzięcia w następujących dziedzinach:

  • film,
  • literatura,
  • muzyka,
  • taniec,
  • teatr,
  • sztuki wizualne,
  • upowszechnianie kultury.

Wnioski stypendialne zainteresowani składają wyłącznie w swoim imieniu i wg ustalonego wzoru. Wzór wniosku dostępny jest tutaj.

Stypendium wypłacane będzie przez 6 lub 12 miesięcy na podstawie umowy stypendialnej.

Oceny formalnej i merytorycznej wniosków dokona Komisja Stypendialna powołana przez Prezydenta Wrocławia. W skład Komisji wchodzić będą osoby reprezentujące Gminę Wrocław i środowiska artystyczne, naukowe oraz organizacje pozarządowe.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 17 grudnia 2021 r. Wyniki konkursu zostaną podane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Jak złożyć dokumenty

  • osobiście w Urzędzie Miejskim Wrocławia (Wydział Kultury), ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław,
  • przesłać na ww. adres pocztą tradycyjną, na kopercie wpisując: „stypendia - Wydział Kultury”,
  • przesłać za pomocą platformy ePUAP podpisane profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia i korekty złożonego wniosku przed końcem naboru.

Wnioski, formularze znajdziecie tutaj.

Zobaczcie dotychczasowych laureatów stypendiów.Zgłoś uwagę