Zmiany w strefach parkingowych we Wrocławiu

Zmiany jakie przyniesie „uchwała parkingowa” przegłosowana przez Radę Miejską Wrocławia 4 lipca 2019r.


Zmiana sposobu pobierania opłaty za pierwszą godzinę postoju w strefach A, B i C.

Będzie:

Opłata za pierwszą godzinę postoju w strefie:

 • A wynosi 3 zł
 • B wynosi 3 zł
 • C wynosi 2 zł

Czyli nie będzie opłaty preferencyjnej za pierwsze i drugie dwadzieścia minut, co miało kierowców zachęcać do krótkich postojów. Opłata będzie naliczana za każdą minutę. Czyli za 0,50 zł. Będzie można parkować 10 minut w strefach A i B oraz 15 minut
w strefie C. Płacimy bowiem za każdą minutę, minimalny nominał wynosi 0,50 zł (nieważne czy płacimy w bilonie czy bezgotówkowo).

Teraz jest:

W strefie A i B:

 • za pierwsze rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 0,50 zł,
 • za drugie rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 0,50 zł,
 • za trzecie rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 2,00 zł

Razem – 3 zł.

W strefie C:

 • za pierwsze rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 0,50 zł,
 • za drugie rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 0,50 zł,
 • za trzecie rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 1,00 zł

Razem – 2 zł.

Dlaczego zmiana?

Wprowadzone w 2010 r. preferencyjne stawki opłaty za postój tj. 0,50 zł za pierwsze 20 minut postoju oraz 0,50 zł za drugie 20 minut postoju (łączna wysokość opłaty za 40- minutowy postój wynosi 1,00 zł) miały z założenia przyczynić się do zachęcenia użytkowników do krótkotrwałych postojów na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, a tym samym do zwiększenia rotacji pojazdów. Analiza opłat wnoszonych za postój przy użyciu płatności mobilnych wykazała, że możliwość ta stała się metodą na obniżenie kosztów postoju.
Obecnie zjawiskiem powszechnym jest wielokrotne w ciągu dnia uruchamianie usługi płatności mobilnej na czas 40 minut za kwotę 1,00 zł za postój tego samego pojazdu, co w konsekwencji prowadzi nie tylko do srat finansowych w zakresie pozyskiwanych dochodów za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania, ale przede wszystkim brak rotacji. Największa skala tego zjawiska występuje w strefie A, w której godzinowe stawki opłat są najwyższe.

Liczba abonamentów, które może zakupić mieszkaniec strefy oraz prawo własności do pojazdu

Będzie:

 • Mieszkaniec może zakupić abonamenty na
 • Rozszerzamy prawo własności o (np. umowa użyczenia).

Teraz jest:

Mieszkaniec może zakupić abonamenty na dowolną liczbę pojazdów do których posiada prawo własności z tytułu: własności, współwłasności, umowy leasingu, umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, w przypadku umowy kredytu na zakup samochodu .

Dlaczego zmiana?

Ograniczenie liczby abonamentów służy bezpośrednio zwiększeniu rotacji parkujących w strefie pojazdów, które całymi dniami zajmują miejsca postojowe na obszarach charakteryzujących się znacznym ich deficytem. Rozszerzenie katalogu dokumentów o umowę cywilnoprawną wynika z konieczności wykonania zalecenia Najwyższej Izby Kontroli sformułowanego w Wystąpieniu Pokontrolnym z dnia 5 października 2018 r. stanowiącym podsumowanie kontroli pn. „Funkcjonowanie płatnego parkowania  w miastach”.

Zmiana stawek opłat za abonament I dla mieszkańca, w zależności od liczby posiadanych przez niego pojazdów, abonamentu P dla strefy C.

Będzie:

Abonament I dla mieszkańca:

za jeden miesiąc:

 • 10 zł za pierwszy pojazd samochodowy,
 • za drugi pojazd samochodowy,
 • zł za trzeci pojazd samochodowy,

za pół roku:

 • 50 zł za pierwszy pojazd samochodowy,
 • za drugi pojazd samochodowy,
 • za trzeci pojazd samochodowy

za rok :

 • 100 zł za pierwszy pojazd samochodowy,
 • za drugi pojazd samochodowy,
 • za trzeci pojazd samochodowy

Teraz jest:

Bez względu na liczbę posiadanych pojazdów abonament I dla mieszkańca:

 • za jeden miesiąc 10 zł,
 • za pół roku 50 zł,
 • za rok 100 zł.

Dlaczego zmiana?

Wzrost stawek opłaty za abonament nabywany na drugi i trzeci pojazd służy bezpośrednio zwiększeniu rotacji pojazdów, a tym samym wyeliminowanie zjawiska posiadania przez mieszkańców kilku pojazdów (dynamiczny wzrost liczby samochodów), które całymi dniami zajmują miejsca postojowe na obszarach charakteryzujących się znacznym ich deficytem.

Będzie:

Abonament P na numer rejestracyjny pojazdu w strefie C:

 • za jeden miesiąc 160 zł,
 • za pół roku 800 zł,
 • za rok 1600 zł.

Teraz jest:

Abonament P na numer rejestracyjny pojazdu w strefie C:

 • za jeden miesiąc 110 zł,
 •  za pół roku 550 zł,
 • za rok 1100 zł.

Dlaczego zmiana?

Wysokość stawek opłaty za abonamenty jest stała od 2010 r. Mając na uwadze realną zmianę cen, która nastąpiła na przełomie 9 lat, a nadto fakt, że abonamenty typu P obowiązują w całej strefie C, która od 1 września 2019 r. znacznie zwiększy swój obszar, zasadnym jest wprowadzenie zmiany.

Zaznaczyć należy, że obecnie wysokość abonamentu typu P wynosi 110 zł/m-c, co w przeliczeniu na średnio 21 dni roboczych w miesiącu kształtuje całodzienny koszt postoju pojazdu w SPP na poziomie 5,24 zł (równowartość opłaty za 2,5 godz. postoju). W związku z faktem, iż w strefie płatnego parkowania funkcjonuje ogólnodostępny abonamenty typu PI, który uprawnia do postoju w całej strefie B i C, a za którego opłata wynosi 320,00 zł/m-c, zasadnym jest aby koszt abonamentu typu P, który uprawnia do postoju w tańszej cenowo ale znacznie większej obszarowo strefie C, kształtował się na poziomie połowy kosztu zakupu abonamentu typu PI, a więc aby stawka opłaty za jego nabycie wynosiła 160,00 zł/m-c.

Zmiana stawki opłaty dodatkowej – za nieopłacenie postoju lub przekroczenie czasu postoju.

Będzie:

 • Opłata dodatkowa za nieopłacenie postoju – 200 zł.
 • Obniżenie do 100 zł w przypadku dokonania wpłaty w ciągu 7 dni.
 • Opłata dodatkowa za przekroczenie czasu opłaconego postoju – 80 zł. 
 • Obniżenie do 40 zł w przypadku dokonania wpłaty w terminie 7 dni.

Teraz jest:

Wysokość opłaty dodatkowej:

 • Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za postój wynosi 50 zł.
 • Opłata dodatkowa za przekroczenie opłaconego czasu postoju wynosi 30 zł. 

Dlaczego zmiana?

Możliwość wprowadzenia wynika wprost z ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1693).

W art. 3 pkt 3 w/w ustawy, odnoszącym się do art. 13 f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych wskazano, iż wysokość opłaty dodatkowej (od daty wejścia w życie w/w ustawy, tj. od 5 września 2019 r.) nie może przekroczyć 10 % minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.  Wraz z wprowadzeniem zwiększonych stawek opłaty dodatkowej, wprowadzona zostaje również możliwość zmniejszenia wysokości tej opłaty o 50 %. Warunkiem uprawniającym do skorzystania
z obniżonej stawki opłaty dodatkowej jest uregulowanie tej opłaty w terminie 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia.

Mając na uwadze fakt, iż wprowadzony od kwietnia 2019 r. nowy system poboru opłat za postój
w strefie płatnego parkowania umożliwia m.in. uregulowanie opłaty dodatkowej w każdym parkomacie, przedstawione rozwiązanie jest racjonalne i warte przyjęcia – z jednej strony umożliwia użytkownikom bezproblemowe uregulowanie opłaty po preferencyjnej stawce w jednym z 277 parkomatów (których liczba będzie stale wzrastać), z drugiej zaś strony ogranicza koszty dochodzenia nieuregulowanych należności, poprzez zmniejszenie liczby spraw, w których opłata dodatkowa nie została uregulowana w terminie.

A jak to wszystko wygląda w innych miastach?

Aktualne stawki opłat za abonamenty:

Gdańsk:

Mieszkańcy (bez limitu pojazdów na mieszkańca)

 • 10 zł/m-c
 • 120 zł/rok

Ogólnodostępny – na całą strefę

500 zł/m-c

Poznań

Mieszkańcy

 • 10,00 zł/m-c – na pierwszy pojazd
 • 150,00 zł/m-c - każdy kolejny pojazd

Ogólnodostępny - w zależności od strefy

 • 24 zł/dzień
 • 20 zł/dzień
 • 16 zł/dzień

Warszawa

Mieszkańcy – tylko na 1 pojazd

 • 30 zł/rok

Ogólnodostępny – BRAK

Kraków

Mieszkańcy (bez limitu pojazdów na mieszkańca)

 • 10 zł/m-c

Ogólnodostępny – dla całej strefy

 • 25 zł/dzień
 • 250 zł/m-c

UWAGA!

Planowana zmiana stawki opłaty za abonament ogólnodostępny na kwotę 750 zł/m-c

Łódź

Mieszkańcy (bez limitu pojazdów na mieszkańca)

 • 120 zł/rok

Ogólnodostępny - w zależności od strefy

 • 1500 zł/rok
 • 2500 zł/rok

UWAGA!

Planowana zmiana stawki opłaty za abonament ogólnodostępny.

Wysokość opłaty dodatkowej – planowane zmiany po 5 września 2019 r.

 • Gdańsk:  200 zł (130 zł przy wpłacie w terminie 7 dni)
 • Kraków: 200 zł
 • Poznań, Warszawa, Łódź: w trakcie prac zmierzających do zmiany stawek opłaty dodatkowej – nie ma jeszcze propozycji stawki ostatecznej.


Zgłoś uwagę