Zmiany w strefach parkingowych we Wrocławiu

We wrześniu wchodzą w życie dwie uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w zakresie rozszerzenia strefy płatnego parkowania (SPP) oraz mówiące o zmianach w sposobie dokonywania opłat, limicie zakupionych abonamentów, wysokości opłat dodatkowych oraz cenach abonamentu w strefie C. 


Zmian jest sporo. Najpierw w skrócie:

 • Od 1 września granica strefy C ulega rozszerzeniu. Radni poparli wnioski mieszkańców i po konsultacjach społecznych strefa C została powiększona.
Ważna uwaga! Znaki strefowe, które już pojawiły się w terenie jedynie informują o granicy nowej strefy, nie nakazują wnoszenia opłat. Opłaty na danej ulicy zaczną obowiązywać, kiedy pojawią się tam parkomaty i zarządca wyznaczy miejsca płatne znakami pionowymi i poziomymi.

Mapa nowej Strefy Płatnego Parkowania [LISTA ULIC]

 • Od 5 września zmieni się sposób naliczania opłat za pierwszą godzinę parkowania. 
 • Mieszkańcy strefy będą mogli kupić maksymalnie 3 abonamenty.
 • Wzrośnie cena abonamentu na strefę C (będzie kosztował 160 zł).
 • Kierowcy zapłacą również więcej za przekroczenie czasu postoju: 40 zł oraz 100 zł. 
 O tym wszystkim mówi uchwała RMW XII/268/19 z dnia 4 lipca tego roku. Poniżej można zapoznać się ze szczegółami zmian.  

Zmiana sposobu pobierania opłaty za pierwszą godzinę postoju w strefach A, B i C.

Opłata za pierwszą godzinę postoju w strefie:

 • A wynosi 3 zł
 • B wynosi 3 zł
 • C wynosi 2 zł

Nię będzie już opłaty preferencyjnej za pierwsze i drugie dwadzieścia minut, co miało kierowców zachęcać do krótkich postojów. Opłata będzie naliczana za każdą minutę. Czyli za 0,50 zł. Będzie można parkować 10 minut w strefach A i B oraz 15 minut
w strefie C. Płacimy bowiem za każdą minutę, minimalny nominał wynosi 0,50 zł (nieważne czy płacimy w bilonie czy bezgotówkowo).

Dlaczego zmiana?

Wprowadzone w 2010 r. preferencyjne stawki opłaty za postój tj. 0,50 zł za pierwsze 20 minut postoju oraz 0,50 zł za drugie 20 minut postoju (łączna wysokość opłaty za 40- minutowy postój wynosi 1,00 zł) miały z założenia przyczynić się do zachęcenia użytkowników do krótkotrwałych postojów na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, a tym samym do zwiększenia rotacji pojazdów. Analiza opłat wnoszonych za postój przy użyciu płatności mobilnych wykazała, że możliwość ta stała się metodą na obniżenie kosztów postoju.
Obecnie zjawiskiem powszechnym jest wielokrotne w ciągu dnia uruchamianie usługi płatności mobilnej na czas 40 minut za kwotę 1,00 zł za postój tego samego pojazdu, co w konsekwencji prowadzi nie tylko do srat finansowych w zakresie pozyskiwanych dochodów za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania, ale przede wszystkim brak rotacji. Największa skala tego zjawiska występuje w strefie A, w której godzinowe stawki opłat są najwyższe.

Liczba abonamentów, które może zakupić mieszkaniec strefy oraz prawo własności do pojazdu

Będzie:

 • Mieszkaniec może zakupić abonamenty na nie więcej niż 3 pojazdy.
 • Rozszerzamy prawo własności o (np. umowa użyczenia).

Teraz jest:

Mieszkaniec może zakupić abonamenty na dowolną liczbę pojazdów do których posiada prawo własności z tytułu: własności, współwłasności, umowy leasingu, umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, w przypadku umowy kredytu na zakup samochodu.

Dlaczego zmiana?

Ograniczenie liczby abonamentów służy bezpośrednio zwiększeniu rotacji parkujących w strefie pojazdów, które całymi dniami zajmują miejsca postojowe na obszarach charakteryzujących się znacznym ich deficytem. Rozszerzenie katalogu dokumentów o umowę cywilnoprawną wynika z konieczności wykonania zalecenia Najwyższej Izby Kontroli sformułowanego w Wystąpieniu Pokontrolnym z dnia 5 października 2018 r. stanowiącym podsumowanie kontroli pn. „Funkcjonowanie płatnego parkowania  w miastach”.

Zmiana stawek opłat za abonament I dla mieszkańca, w zależności od liczby posiadanych przez niego pojazdów, abonamentu P dla strefy C.

Będzie:

Abonament I dla mieszkańca:

za jeden miesiąc:

 • 10 zł za pierwszy pojazd samochodowy,
 • za drugi pojazd samochodowy,
 • zł za trzeci pojazd samochodowy,

za pół roku:

 • 50 zł za pierwszy pojazd samochodowy,
 • za drugi pojazd samochodowy,
 • za trzeci pojazd samochodowy

za rok :

 • 100 zł za pierwszy pojazd samochodowy,
 • za drugi pojazd samochodowy,
 • za trzeci pojazd samochodowy

Teraz jest:

Bez względu na liczbę posiadanych pojazdów abonament I dla mieszkańca:

 • za jeden miesiąc 10 zł,
 • za pół roku 50 zł,
 • za rok 100 zł.

Dlaczego zmiana?

Wzrost stawek opłaty za abonament nabywany na drugi i trzeci pojazd służy bezpośrednio zwiększeniu rotacji pojazdów, a tym samym wyeliminowanie zjawiska posiadania przez mieszkańców kilku pojazdów (dynamiczny wzrost liczby samochodów), które całymi dniami zajmują miejsca postojowe na obszarach charakteryzujących się znacznym ich deficytem.

Będzie:

Abonament P na numer rejestracyjny pojazdu w strefie C:

 • za jeden miesiąc 160 zł,
 • za pół roku 800 zł,
 • za rok 1600 zł.

Teraz jest:

Abonament P na numer rejestracyjny pojazdu w strefie C:

 • za jeden miesiąc 110 zł,
 •  za pół roku 550 zł,
 • za rok 1100 zł.

Dlaczego zmiana?

Wysokość stawek opłaty za abonamenty jest stała od 2010 r. Mając na uwadze realną zmianę cen, która nastąpiła na przełomie 9 lat, a nadto fakt, że abonamenty typu P obowiązują w całej strefie C, która od 1 września 2019 r. znacznie zwiększy swój obszar, zasadnym jest wprowadzenie zmiany.

Zaznaczyć należy, że obecnie wysokość abonamentu typu P wynosi 110 zł/m-c, co w przeliczeniu na średnio 21 dni roboczych w miesiącu kształtuje całodzienny koszt postoju pojazdu w SPP na poziomie 5,24 zł (równowartość opłaty za 2,5 godz. postoju). W związku z faktem, iż w strefie płatnego parkowania funkcjonuje ogólnodostępny abonamenty typu PI, który uprawnia do postoju w całej strefie B i C, a za którego opłata wynosi 320,00 zł/m-c, zasadnym jest aby koszt abonamentu typu P, który uprawnia do postoju w tańszej cenowo ale znacznie większej obszarowo strefie C, kształtował się na poziomie połowy kosztu zakupu abonamentu typu PI, a więc aby stawka opłaty za jego nabycie wynosiła 160,00 zł/m-c.

Zmiana stawki opłaty dodatkowej – za nieopłacenie postoju lub przekroczenie czasu postoju.

Będzie:

 • Opłata dodatkowa za nieopłacenie postoju – 200 zł.
 • Obniżenie do 100 zł w przypadku dokonania wpłaty w ciągu 7 dni.
 • Opłata dodatkowa za przekroczenie czasu opłaconego postoju – 80 zł. 
 • Obniżenie do 40 zł w przypadku dokonania wpłaty w terminie 7 dni.

Teraz jest:

Wysokość opłaty dodatkowej:

 • Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za postój wynosi 50 zł.
 • Opłata dodatkowa za przekroczenie opłaconego czasu postoju wynosi 30 zł. 

Dlaczego zmiana?

Możliwość wprowadzenia wynika wprost z ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1693).

W art. 3 pkt 3 w/w ustawy, odnoszącym się do art. 13 f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych wskazano, iż wysokość opłaty dodatkowej (od daty wejścia w życie w/w ustawy, tj. od 5 września 2019 r.) nie może przekroczyć 10 % minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.  Wraz z wprowadzeniem zwiększonych stawek opłaty dodatkowej, wprowadzona zostaje również możliwość zmniejszenia wysokości tej opłaty o 50 %. Warunkiem uprawniającym do skorzystania
z obniżonej stawki opłaty dodatkowej jest uregulowanie tej opłaty w terminie 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia.

Mając na uwadze fakt, iż wprowadzony od kwietnia 2019 r. nowy system poboru opłat za postój
w strefie płatnego parkowania umożliwia m.in. uregulowanie opłaty dodatkowej w każdym parkomacie, przedstawione rozwiązanie jest racjonalne i warte przyjęcia – z jednej strony umożliwia użytkownikom bezproblemowe uregulowanie opłaty po preferencyjnej stawce w jednym z 277 parkomatów (których liczba będzie stale wzrastać), z drugiej zaś strony ogranicza koszty dochodzenia nieuregulowanych należności, poprzez zmniejszenie liczby spraw, w których opłata dodatkowa nie została uregulowana w terminie.

materiały ZDiUM

Wszystko o Strefie Płatnego Parkowania Zgłoś uwagę