Strategia Wrocław 2030 jest po to, byśmy wspólnie zmienili nasze miasto na lepsze

Przeczytaj Strategie Wrocław 2030! Nowa wersja Strategii Wrocław 2030 powstała w wyniku konsultacji, które prowadziliśmy od 2015 r.

My, mieszkanki i mieszkańcy Wrocławia, chcemy mieć lepszą i sprawniejszą komunikację miejską, czystsze powietrze, znacznie więcej zieleni. Chcemy, by przestrzeń i miejskie usługi były przyjazne i dostępne dla wszystkich – bez względu na stan zdrowia i zasobność portfela.

Chcemy mieć coraz większy wpływ na to, co dzieje się w mieście. Chcemy, by nasze wspólnoty, rodziny, środowiska były coraz silniejsze, sprawniejsze i coraz poważniej traktowane. Jako twórcy, przedsiębiorcy i innowatorzy chcemy mieć coraz więcej możliwości realizowania swoich pomysłów i zarabiania – i to w skali międzynarodowej.

Nowa misja: mądrość, piękno, zasobność

To trzecia współczesna Strategia Wrocławia. Pierwszą przyjęliśmy w 1998 r., drugą – w 2006 r. Obie miały tę samą misję strategiczną: „Wrocław miastem spotkania – miastem, które jednoczy”. To słowa św. Jana Pawła II, wygłoszone podczas Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu w 1997.

Dziś proponujemy nową misję:

„Wrocław miastem mądrym, pięknym, zasobnym – miastem, które jednoczy i inspiruje”.

Dlaczego zdecydowaliśmy się przyjąć nie tylko nową Strategię, ale i nową misję?

Po pierwsze – jako mieszkanki i mieszkańcy mamy coraz większe oczekiwania i wymagania. Chcemy coraz wyższej jakości życia i coraz większego, oddolnego wpływu na rzeczywistość. Chcemy być podmiotami, a nie jedynie przedmiotami polityk miejskich.

Po drugie – dostrzegamy niekorzystne trendy. Zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne – problemy z jakością powietrza, niedobre wskaźniki demograficzne, czy zaostrzająca się globalna sytuacja polityczna. Chcemy przeciwdziałać im w skali lokalnej.

Po trzecie – trzeba się liczyć ze zmianą finansowego i ustrojowego kontekstu funkcjonowania samorządów miejskich w Polsce. Po 2020 r. fundusze z Unii Europejskiej może znacząco zmniejszyć się. Nie wiadomo też, czy – i jak bardzo – zmieni się sam ustrój samorządowy.

Po czwarte – dotychczasowa misja świetnie sprawdziła się w roli uzasadnienia polityki stawiania na duże imprezy, przemysł konferencyjny, przyciąganie turystów, uczestników imprez kulturalnych i inwestorów. To się udało. Mamy znakomite wskaźniki ekonomiczne: rośnie nam PKB, bezrobocie spadło w 2017 r. poniżej 3 procent. Co więcej, sprawdziliśmy się jako współgospodarze Euro 2012, jako Europejska Stolica Kultury 2016 i jako gospodarze The World Games w 2017.

Bez obaw: nie porzucamy dotychczasowej misji. Poszerzamy ją. Kontynuujemy dobrą przeszłość. W proponowanej przez nas nowej misji odwołujemy się do dotychczasowej misji  słowami „miasto, które jednoczy”. 

Chcielibyśmy, by misja przyświecała Wrocławiowi przez wiele dekad. Nie tylko do 2030. Z tego punktu widzenia Strategia Wrocław 2030 jest narzędziem wdrażania misji.

Wrocław solidarny

Czas, byśmy zaczęli postrzegać Wrocław jako organizm, wspólnotę. Wielowątkową i różnorodną. Właśnie z różnorodności chcemy czerpać naszą siłę. Szczególnie z takiej różnorodności, która rośnie sama, oddolnie, organicznie.

Żeby to wszystko było możliwe, konieczne jest ogromne wzmocnienie naszej roli jako mieszkanek i mieszkańców Wrocławia. Jak to zrobić? Zapewne w przyszłości warto będzie zmienić ustrój miasta. Mądrze zdecentralizować Wrocław. Dziś nie mamy jeszcze gotowego modelu ustroju. Ale chcemy go stopniowo, organicznie wypracować – tak jak zaleca ogłoszona w 2017 r. Analiza Funkcjonalna Osiedli Wrocławia.

Dlatego stawiamy na solidarność. Innymi słowy – na silny kapitał społeczny. Na więzi międzyludzkie, w tym między pokoleniowe wzajemne zaufanie, umiejętność samoorganizacji, współpracę, samodzielność, samowystarczalność. Indywidualną, rodzinną, grupową, osiedlową. Prace nad Strategią Wrocław 2030 kończyliśmy w 20. rocznicę powodzi tysiąclecia. Wtedy, w 1997 r., pokazaliśmy, że w chwili zagrożenia potrafimy się zorganizować. Udowodniliśmy, że mamy silny kapitał społeczny. Teraz chcielibyśmy, by ujawniał się on nie tylko w sytuacjach ekstremalnych, ale każdego dnia. Powojenny Wrocław nigdy nie osiągnąłby sukcesu, gdyby nie solidarność i współpraca. Jest to zresztą cecha typowo polska: potrafimy wspólnie wychodzić z trudnych sytuacji, wspólnie budować.

Z tego właśnie powodu solidarność uważamy nie tylko za sposób na ciągłe wzmacnianie naszej roli w zarządzaniu miastem, ale także jako antidotum na zagrożenia. Co prawda Strategia Wrocław 2030 zakłada raczej optymistyczny scenariusz przyszłości, ale przygotowaliśmy ją w taki sposób, byśmy umieli reagować na ewentualny scenariusz pesymistyczny.

Wrocław kreatywny

Drugą, prócz solidarności, ważną dla nas wartością jest kreatywność. Czyli twórcza swoboda, eksperymentowanie, przełamywanie schematów, podejmowanie ryzyka. Wiąże się ona ściśle z wolnością i z wysokim kapitałem intelektualnym. Powojenny Wrocław zawsze był, jest (i mamy nadzieję, że będzie) miastem śmiałym i kreatywnym, a przy tym miastem dobrych szkół i uczelni wyższych, oraz licznych uniwersytetów trzeciego wieku, badań naukowych i świetnej sztuki. Szukamy dobrych, nowych idei, usług, produktów. Zadaniem lokalnych władz jest – jak mówią ekonomiści - „zakładanie dźwigni rozwojowych” na tych potencjałach. Czyli zarządzanie nimi w taki sposób, byśmy jako wrocławianie odczuli, że dzięki nim w naszym mieście żyje się lepiej i ciekawiej.

Chcemy, by solidarność z kreatywnością wzmacniały się wzajemnie. By solidarność była mocnym fundamentem kreatywności a kreatywność podpowiadała nowe formy i pola solidarności. Zarówno w czasach pokojowej ekspansji ekonomicznej czy kulturowej, jak i w czasach kryzysowych i konfliktowych.

Wrocław zielony

Miastu ma przyświecać zasada zrównoważonego rozwoju. Ekonomia, sprawy społeczne i środowisko naturalne mają być traktowane równorzędnie. Nie możemy obciążać przyszłych pokoleń naszymi zobowiązaniami. Chcemy ciągle podnosić jakość naszego życia. Proponujemy konkretny model: chcemy być jedną z zielonych stolic Europy. I to trwale, a nie tylko okazyjnie. Stawiamy na ekologiczne sposoby poruszania się po mieście, czyste powietrze, wszechobecną zieleń, czyste i pełne życia rzeki, odnawialne źródła energii, gospodarkę o obiegu zamkniętym. Od stu lat jesteśmy znani dzięki znakomitym osiedlom zbudowanym w modelu miasta-ogrodu. Dziś chcemy być miastem ogrodów.

Chcemy przy tym powstrzymywać suburbanizację, czyli wypełnianie obrzeży miasta kolejnymi źle skomunikowanymi i słabo wyposażonymi w usługi osiedlami-sypialniami. Stawiamy na policentryczność. Na miasto wielu dobrze powiązanych i zwartych wewnętrznie, wielofunkcyjnych dzielnic i osiedli.

Wrocław przyjazny i dostępny

Wrocław nie może być przy tym drogi i ekskluzywny. Nie dzielimy miasta na strefy lepsze i gorsze. Nie dzielimy mieszkańców na beneficjentów zmian i wykluczonych. Przeciwnie: Strategia Wrocław 2030 jest dla nas wszystkich i o nas wszystkich. Zapisane w niej działania chcemy realizować we wszystkich częściach miasta. Chcemy też, by proponowane tu wartości – solidarność, kreatywność, jakość życia, ekologia – dotyczyły możliwie jak największej liczby dziedzin życia. Wrocław ma być miastem przyjaznym i dostępnym – także dla seniorów, osób z niepełnosprawnościami i dzieci. Publiczne usługi i oferta publicznych instytucji powinny być możliwie jak najtańsze. Wysoka cena nie może być barierą uniemożliwiającą udział w kulturze czy korzystanie z miejskich atrakcji!

Aglomeracja Wrocławska i Dolny Śląsk

Wrocław to także Aglomeracja Wrocławska. Wraz z tworzącymi ją gminami chcemy wspólnie korzystać z naszych potencjałów, łącząc chociażby naukę z produkcją czy zieleń i wodę z rekreacją. Wrocław jest stolicą Dolnego Śląska. Chcemy współpracować z całym regionem, z licznymi dolnośląskimi miastami i miasteczkami. Jesteśmy gotowi wymieniać się doświadczeniami, dzielić się pomysłami, podejmować wspólne projekty. Chcemy też, by nasz głos był słyszalny w Unii Europejskiej. Jesteśmy zainteresowani dyskusją o modelach europejskich miast i o wzmacnianiu ich politycznej roli w Europie.