Punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Wrocławia – konsultacje

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Wrocławia

Podstawa prawna:
1. art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, 2245 i 2439 oraz z 2018 r. poz. 310);
2. uchwała Nr XLVI/1097/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę nr LIV/1559/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
3. zarządzenie nr 3206/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zasad postępowania w celu przeprowadzenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Prezydent Wrocławia

przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad
usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Wrocławia

poprzez:

opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.wroclaw.pl.;

Termin rozpoczęcia konsultacji: 11.06.2018 r.
Termin zakończenia konsultacji: 25.06.2018 r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu uchwały można przesyłać w formie:
1. pisemnej (decyduje data wpływu) na adres:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego Wrocławia
ul. G. Zapolskiej 4
50-032 Wrocław
2. elektronicznej na adres:
wzd@um.wroc.pl

Konsultacje przeprowadza się w celu uzyskania opinii organizacji pozarządowych oraz
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej
Wrocławia w sprawie zasad usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Wrocławia

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Miasta Wrocławia.

Projekt uchwały z uzasadnieniem oraz informacja o wynikach publicznych konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Wrocławia. 

Do pobrania