Powiększamy Park Kleciński

Powiększamy Park Kleciński

Konsultacje społeczne koncepcji powiększenia Parku Klecińskiego.

Na lewym brzegu Ślęzy, na wysokości Parku Klecińskiego znajduje się kilka hektarów terenu spontanicznie urządzonego przez naturę. Może tam powstać nowe miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców osiedla. Włącz się w proces projektowania tej przestrzeni.

Obszar objęty konsultacjami znajduje się w południowo-zachodniej części Wrocławia pomiędzy ul. Wałbrzyską, Międzygórską, Supińskiego, Kobierzycką, aleją Karkonoską i rzeką Ślęzą. Od północy graniczy z zabudową mieszkaniowo-usługową, od południa z niezagospodarowanymi terenami przeznaczonymi na aktywność gospodarczą, a od strony zachodniej z zabudową mieszkaniową i ul. Międzygórską. Od wschodu sąsiaduje bezpośrednio z Parkiem Klecińskim, który jest zlokalizowany na prawym brzegu rzeki. Powierzchnia terenu to około 3,98 ha. Jest on gdzieniegdzie mocno zadrzewiony i porośnięty krzewami oraz inną spontaniczną roślinnością.

W obowiązującym od 2001 roku miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszar przylegający do Parku Klecińskiego przeznaczono w większości na zieleń (rekreacyjną, wypoczynkową, tereny gier sportowych) oraz usługi gastronomiczne.

Dawne zaplecze cukrowni może stać się nowym osiedlowym parkiem

Planowany do zagospodarowania teren stanowił od czasów przedwojennych zaplecze Cukrowni Klecina – mieściły się tam zbiorniki osadowe cukrowni. Z czasem teren został samoistnie zadrzewiony, a glebę pokryły różnorodne rośliny łąkowe. Obecnie funkcjonuje jako teren nieurządzony z nielicznymi przedeptami, częściowo zdegradowany, zaśmiecony, w tym odpadami pochodzenia budowlanego. Mieszkańcy osiedla Klecina zwrócili uwagę na potrzebę uporządkowania terenu, wytyczenia ścieżek i regulacji zieleni, aby lepiej wykorzystać potencjał tego miejsca. W tym celu do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego zgłoszono projekt zakładający oczyszczenie i wyrównanie terenu przylegającego do Parku Klecińskiego oraz założenie trawników (projekt nr 406 WBO 2018: “Powiększmy Park Kleciński”). Projekt został zweryfikowany pozytywnie (z zaznaczeniem, że jest konieczne sporządzenie koncepcji zagospodarowania terenu) i wybrany przez mieszkańców w głosowaniu. W ramach jego realizacji Zarząd Zieleni Miejskiej we współpracy z firmą deweloperską Vantage Development zlecił pracowni projektowej Leaf Project Studio przygotowanie dwóch wariantów zagospodarowania całego terenu. Z funduszy WBO 2018 na realizację prac do dyspozycji jest 750 tys. zł. Aby były to działania spójne i skuteczne, konieczne jest uzgodnienie długofalowej koncepcji rozwoju tego terenu. Poprzez udział w konsultacjach społecznych mieszkańcy mają możliwość współdecydowania o tym, w jaki sposób teren zostanie zagospodarowany.

Co ma się zmienić?

Ideą projektu jest połączenie w spójną całość czterech elementów występujących na tym terenie – wody, zieleni, bioróżnorodności i obecności człowieka. Koncepcja zakłada przede wszystkim wykonanie niezbędnych prac wynikających ze zwycięskiego projektu WBO, związanych z uprzątnięciem i zabezpieczeniem terenu oraz uzupełnieniem go o elementy małej architektury miejskiej. W kolejnych etapach powstaną strefy dedykowane różnym aktywnościom mieszkańców, a w przyszłości, w miarę pozyskania środków finansowych, nowo zagospodarowany teren może zostać połączony kładkami przez rzekę Ślęzę z Parkiem Klecińskim.

Co teraz?

Przygotowano dwie koncepcje zagospodarowania terenu, których założenia zostały skonsultowane z liderką projektu WBO, a następnie zostaną udostępnione mieszkańcom podczas otwartego spotkania konsultacyjnego. Odbędzie się ono 26.10.19 o godzinie 15.00 w kawiarni Kulka Cafe przy ul. Wałbrzyskiej. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane i omówione dwie propozycje, następnie odbędzie się dyskusja. Uwagi można również zgłaszać przez elektroniczny formularz opinii dostępny na stronie. Będzie on aktywny do 6 listopada. W wyniku konsultacji ustalona zostanie ostateczna wersja projektu. Ponieważ wykonanie inwestycji w docelowym kształcie będzie rozłożone w czasie, mieszkańcy mogą wypowiedzieć się również w zakresie tego, w jakiej kolejności powinny być realizowane poszczególne etapy prac.

Konsultacje realizowane są przez Fundację na Rzecz Studiów Europejskich oraz Stowarzyszenie Żółty Parasol w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław.

Wybierz się na spotkanie i wyraź opinię w formularzu! Weź udział w planowaniu zmian na terenie przylegającym do Parku Klecińskiego.

Galeria

Kliknij na zdjęcie aby powiększyć