Nr projektu. 406

Powiększmy Park Kleciński [WBO. 2018]

Głosów: 1 881

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Grabiszyn-Grabiszynek, Krzyki-Partynice, Oporów, Klecina)
  • Lider projektu: Joanna Zakrzewska
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2018

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Dla wskazanego terenu konieczne jest sporządzenie koncepcji zagospodarowania. Inwestycja wymaga etapowania. Kwota potrzebna na realizację zadania to 750 000 zł. W pierwszym etapie należy uporządkować teren. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Dla wskazanego terenu konieczne jest sporządzenie koncepcji zagospodarowania. Inwestycja wymaga etapowania. Kwota potrzebna na realizację zadania to 750 000 zł. W pierwszym etapie należy uporządkować teren. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 406, 412 i 432. Do Liderów należy decyzja czy na etapie poprawek będą chcieli je ze sobą połączyć.

Uzasadnienie

Od kilku lat obserwuje się bardzo szybki wzrost inwestycji mieszkaniowych w obrębie osiedla Klecina i Krzyki-Partynice, czemu nie towarzyszy rozwijanie obszarów zielonych służących rekreacji mieszkańców. Jedynym zagospodarowanym miejscem są tereny Parku Klecińskiego, który w sezonie jest mocno zatłoczony. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego we Wrocławiu tereny znajdujące się po drugiej stronie rzeki Ślęzy, a obszary graniczące z Parkiem Klecińskim, mogą zostać należycie zagospodarowane, dając mieszkańcom nowe miejsce na wypoczynek i regenerację sił. Proponowane tereny, zaznaczone na mapie MPZP przy użyciu symbolu ZR (plan 46), nie są obecnie w żaden sposób zagospodarowane. Tereny położone od strony ul.Karkonoskiej stanowią nieużytki, a tereny przylegające do ul. Międzygórskiej stanowią miejsce spotkań lokalnej społeczności, co w rezultacie prowadzi do znacznego zaśmiecenia terenu (puszki i butelki po napojach alkoholowych). Niestety wiele osób wykorzystuje również te tereny jako nielegalne wysypisko śmieci, można tam zauważyć m.in. wyrzucone meble czy kosmetyki.
Teren jest porośnięty dziką roślinnością - drzewa i krzewy samosiejki, wysoka trawa, liczne chwasty oraz nierówny humus.
Projekt zakłada:
1. Oczyszczenie terenu ze śmieci.
2. Wyrównanie terenu (usunięcie nadmiaru humusu).
3. Usunięcie chwastów i założenie trawnika.

Elementy projektu

Oczyszczenie terenu z zalegających śmieci
Wyrównanie terenu (usunięcie nadmiaru humusu)
Usunięcie chwastów

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 10: Grabiszyn-Grabiszynek, Krzyki-Partynice, Oporów, Klecina

Lokalizacja szczegółowa: Tereny oznaczone symbolem ZR na mapie złączonej do planu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę przemysłową i usługową oraz budownictwo mieszkaniowe w obrębie Klecina we Wrocławiu.

Osiedle: Klecina

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 881

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 872
Papier 9

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 1 019
Mężczyźni 862

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.