Maksymalna opłaty za wyżywienie i pobyt dziecka w żłobku – wyniki konsultacji

Informacja o wynikach publicznych konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej uchwałę nr IX/175/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę Wrocław

Podstawa prawna:


  1. uchwała nr LIV/1559/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 3063);
  2. zarządzenie nr 3206/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zasad postępowania w celu przeprowadzenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

W dniach od 16.03.2018 r. do 29.03.2018 r. Prezydent Wrocławia przedstawił do konsultacji projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej uchwałę zmieniającej uchwałę nr IX/175/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę Wrocław poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Wrocławia www.wroclaw.pl.;

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu uchwały można było przesyłać w formie:

  1. pisemnej na adres: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław
  2. 2. elektronicznej na adres: wzd@um.wroc.pl

Podsumowanie konsultacji:

W ww. terminie nie wpłynęły żadne uwagi/opinie do przedstawionego projektu uchwały.