Konsultujemy projekt Planu Mobilności dla Wrocławia

Kolejny etap konsultacji Ruch Miasta. Dotychczasowe spotkania, rozmowy z mieszkańcami, nadesłane uwagi, pozwoliły opracować dokumentację Planu Mobilności dla Wrocławia. Teraz chcemy ją z wami skonsultować. Zachęcamy do składania uwag i pomysłów. Czekamy do 5 listopada!

Ogłoszenie o przystąpieniu do konsultacji Biuletynie Informacji Publicznej UM Wrocławia

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia to dokument dotyczący rozwoju mobilności we Wrocławiu i w jego otoczeniu. Opracowanie jest rozwinięciem Wrocławskiej Polityki Mobilności i ma na celu określenie działań związanych z poprawą jakości życia wrocławian w kontekście komunikacji.

Projekt Planu Zrównoważonej Mobilności dla Wrocławia:

 

Dokument dotyka problemów związanych ze wszystkimi sposobami poruszania się po mieście i będzie stanowić ważne narzędzie w realizacji celu, jakim jest zrównoważony rozwój mobilności we Wrocławiu. Plan mobilności skupia się na potrzebach człowieka nie tylko w zakresie odpowiedniej infrastruktury dla przemieszczeń, ale również na jakości codziennego życia, bezpieczeństwie czy dostępności do usług i miejsc wypoczynku. Dlatego też punktem oparcia dla części diagnostycznej tworzonego dokumentu była Wrocławska Diagnoza Społeczna 2017 oraz uzupełniające badania ankietowe, prowadzone m.in. w szkołach, na uczelniach wyższych oraz w przedsiębiorstwach z największą liczbą pracowników.

Projekt dokumentu wypracowany został przez grupę roboczą – interesariuszy i poprzez zaproponowane do realizacji działania określa jak wpłynąć na poprawę warunków przemieszczania po mieście w najbliższych 5 latach.  Opracowane dla Planu Mobilności wskaźniki pozwolą w przyszłości na skuteczny monitoring realizowanych rozwiązań.

Projekt Prognozy Oddziaływania na Środowisko projektu planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Wrocławia:

Dokumentem towarzyszącym Planowi jest Projekt Prognozy Oddziaływania na Środowisko. Jest to wymagany przez prawo krajowe oraz unijne, dokument oceniający możliwy wpływ  wdrożenia Planu na środowisko naturalne. W przypadku polityki mobilności jest to szczególnie ważne, gdyż jednym z jej głównych celów jest uczynienie transportu przyjaznym także dla środowiska naturalnego.

Zachęcamy do składania uwag do Planu i Prognozy za pomocą specjalnego formularza.

[Więcej dokumentów: diagnoza mobilności, raporty - tutaj ]

Wypełniony formularz należy przekazać w jednej z następujących form:

 Elektronicznie na adres e-mail: bzm@um.wroc.pl

  1. W formie pisemnej:
  2. a) na adres Urzędu Miejskiego Wrocławia, Biuro Zrównoważonej Mobilności, ul. Świdnicka 53, 50-032 Wrocław;
  3. b) bezpośrednio do Biura Zrównoważonej Mobilności przy ul. Świdnickiej 53, I Piętro, pok. 103 (Sekretariat);
  4. Ustnie do protokołu w miejscu wyłożenia dokumentów - Biuro Zrównoważonej Mobilności, ul. Świdnicka 53, III piętro, pok. 315;

Uwagi/wnioski można zgłaszać do 5 listopada 2018. Uwagi/wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej, pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Wrocławia.

Zapraszamy również na spotkania konsultacyjne:

III ETAP KONSULTACJI

11.10.2018, g. 17.00 | Spotkanie z interesariuszami|Urząd Miejski Wrocławia |pl. Nowy Targ 1-8 | sala 215
18.10.2018, g. 17.00 | Spotkanie z mieszkańcami | Urząd Miejski Wrocławia |pl. Nowy Targ 1-8 | sala 215
25.10.2018, g. 17.00 | Spotkanie z mieszkańcami| Urząd Miejski Wrocławia |pl. Nowy Targ 1-8 | sala 215

Więcej informacji o konsultacjach