Konsultacje w sprawie gminnego programu wspierania rodziny we Wrocławiu na lata 2018-2020

Prezydent Wrocławia przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia i na stronie internetowej Wrocławia projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie gminnego programu wspierania rodziny we Wrocławiu na lata 2018-2020.

Ogłoszenie o konsultacjach


Na podstawie:

  1. Uchwały Nr LIV/1559/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 września 2010 roku
    w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (z późn. zm.).
  2. Zarządzenia nr 3206/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zasad postępowania w celu przeprowadzenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Termin rozpoczęcia konsultacji: 20 października 2017 r.

Termin zakończenia konsultacji: 9 listopada 2017 r.

Uwagi i opinie sporządzone w formie pisemnej do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia: 9 listopada 2017 r.

  • na adres e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl
  • na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Strzegomska 6,
    53-611 Wrocław

W przypadku przesłania uwag i opinii pisemnie decyduje data wpływu na wskazany powyżej adres, a nie data stempla pocztowego.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU z 2016 r., poz. 1817, z późn zm.) w sprawie: gminnego programu wspierania rodziny we Wrocławiu na lata 2018-2020. 

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Miasta Wrocławia.

W załączeniu:

Projekt uchwały RMW wraz z uzasadnieniem

Do pobrania