Konsultacje w sprawie ceny paliwa w roku szkolnym 2020/2021

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wrocław, w roku szkolnym 2020/2021

Na podstawie:

 1. Uchwały nr LIV/1559/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zmienionej przez
  § 1 Uchwały nr XLVI/1097/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r. poz. 4227)
 2. Zarządzenia nr 3206/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 grudnia 2015 r.
  w  sprawie   zasad  postępowania  w  celu  przeprowadzania  konsultacji projektów   aktów   prawa   miejscowego   z  radą  działalności  pożytku publicznego  lub  organizacjami  pozarządowymi  i  podmiotami, o których mowa  w  art.  3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku   publicznego  i  o wolontariacie,  w  dziedzinach  dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

Prezydent Wrocławia przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wrocław, w roku szkolnym 2020/2021.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 25 czerwca 2020 r.
Termin zakończenia konsultacji: 8 lipca 2020 r.

Uwagi i opinie sporządzone w formie pisemnej do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia: 8 lipca 2020 r.

 • elektronicznie na adres: wps@um.wroc.pl

lub

 • pisemnie na adres: na adres:
  Urząd Miejski Wrocławia Wydział Szkół i Placówek Specjalnych
  ul. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław


W przypadku przesłania uwag i opinii pisemnie, decyduje data wpływu na wskazany powyżej adres, a nie data stempla pocztowego.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wrocław,
w roku szkolnym 2020/2021.

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Miasta Wrocławia.

Do pobrania