Konsultacje strategii rozwoju współpracy Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018 – 2022

Jak ma wyglądać długofalowa współpraca z NGO? Na co warto zwrócić uwagę, jakie postulaty zapisać. Zapraszamy do rozmowy mieszkańców i wrocławskie organizacje pozarządowe.

Ogłoszenie o konsultacjach

Na podstawie:

  1. Uchwały Nr LIV/1559/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 3063).
  2. Zarządzenia nr 3206/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 grudnia 2015 roku  w sprawie zasad postępowania w celu przeprowadzenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 Prezydent Wrocławia

przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia i na stronie internetowej Wrocławia projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie „Strategii rozwoju współpracy Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018 – 2022”.

Termin rozpoczęcia konsultacji:  12.01.2018 r.
Termin zakończenia konsultacji: 26.01.2018 r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia 26 stycznia 2018 r. (piątek):

  • elektronicznie na adres: kamil.matuszewski@um.wroc.pl
  • pisemnie na adres: Biuro ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego
    G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław pok. 120; w przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Biura ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, a nie data stempla pocztowego.

 W załączeniu:

  1. Projekt uchwały
  2. Załącznik - strategia
  3. Ogłoszenie

Informujemy, że w ramach konsultacji odbędą się dwa spotkania:

 16 stycznia 2018 r. w godz.  17.00 -19.00

 25 stycznia 2018 r. w godz.  17.00 – 19.00 

 Miejsce – Centrum Innowacji PRZEJŚCIE przy ul. Świdnickiej 19

 Serdecznie zapraszamy!

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Miasta Wrocławia.

Do pobrania